9512.net
甜梦文库
当前位置:首页 >> 法学 >>

第六章第四五节定积分的换元法与分部法


第四节 定积分的换元法

不定积分

换元积分法
分部积分法

定积分

换元积分法
分部积分法

目录

上页

下页

返回

结束

一、定积分的换元法
定理1. 设函数 2) 在[? , ? ] 上 则

单值函数

满足:

1 ? ( t ) ? C [? , ? ] , ? (? ) ? a , ? ( ? ) ? b ; 1)

? (t ) ? ?(t )

目录

上页

下页

返回

结束

? (t ) ? ?(t )
说明: 1) 当? < ? , 即区间换为[ ? ,? ] 时, 定理 1 仍成立 . 2) 必需注意换元必换限 , 原函数中的变量不必代回 .

3) 换元公式也可反过来使用 , 即

? (t ) ? ?(t )
或配元

? ? f ( x) d x (令 x ? ? (t ) )
a

b

? (t ) ? ?(t )

? (t ) d ? (t )
配元不换限
目录 上页 下页 返回 结束

例1

计算 ? cos x sin xdx.
5 0

? 2

解法一 令 t ? cos x ,

dt ? ? sin xdx ,

? x ? ? t ? 0, 2

x ? 0 ? t ? 1,

?0
?

? 2

cos 5 x sin xdx
0 5
6 1

t 1 ? ? ?1 t dt ? ? . 60 6
解法二

?

2

0

cos x sin xdx ? ? ? cos5 xd cos x
5
2

?

0

? 1 ? ?? cos 6 ? 6

1 1 ?2 x? ? 0 ? ? 6 6 ?0
目录 上页 下页 返回 结束

?

例2

计算
e

?

e

1

1 dx x 1 ? ln x

?

1

1 e 2 dx ? d (ln x ? 1) ? 1 x 1 ? ln x 2 1 ? ln x

? 2 1 ? ln x

e 1

? 2 2 ?2

目录

上页

下页

返回

结束

例3

计算

?

4

1

1 dx 1? x
当x ? 1时t ? 1; 当x ? 4时t ? 2

解 设 x ? t , dx ? 2tdt
4

2 2t 1 ?1 1 ? x dx ? ?1 1 ? t dt 2 1 ? t ?1 2 1 ? 2? dt ? 2? [1 ? ]dt 1 1 1? t 1? t

? 2[t ? ln |1 ? t |] ? 2[2 ? ln 3 ? (1 ? ln 2)] 3 ? 2(1 ? ln ) 2
2 1
目录 上页 下页 返回 结束

例4. 计算 解: 令 x ? a sin t , 则 dx ? a cos t d t , 且

. 当 x ? 0 时, t ? 0 ; x ? a 时, t ? π 2
2 2 cos t dt a ∴ 原式 = ?0
π 2

y

y? a ?x

2

2

a ? 2

2

?0 (1 ? cos 2 t ) d t
π 2

π 2

a 1 ? ( t ? sin 2t ) 2 2 0

2

O

a x

目录

上页

下页

返回

结束

例5

计算 ?0

?

sin x ? sin xdx .
3 5? f ( x ) ? sin x ? sin x ? cos x ?sin x ?
3 5

3 2

??

?

0

sin x ? sin xdx ? ? cos x ?sin x ? dx
3 5
0
3 2
? 3 2

?

3 2

? ? cos x ?sin x ? dx ? ?? cos x ?sin x ? dx ??

? 2 0 ? 2 0

?sin x ?
5 2

3 2
? 2

d sin x ? ?? ?sin x ? d sin x
2 ? ?sin x ? 5
2
5 ? 2
? 2

2 ?

3 2

2 ? ?sin x ? 5

0

4 ? . 5
目录 上页 下页 返回 结束

例6.
(1) 若 (2) 若 证:
a 0

偶倍奇零

则?

a

?a

f ( x ) dx ? 2 ? f ( x ) dx
0

a

则?
a a

a

?a

f ( x ) dx ? 0
a

??a f ( x) dx ? ??a f ( x) dx ? ?0 f ( x) dx
? ? f (?t ) d t ? ? f ( x) dx ? ? [ f ( ? x ) ? f ( x ) ] dx
0 0 a 0

令 x ? ?t

?

f ( ? x) ? f ( x)时 f ( ? x) ? ? f ( x)时
目录 上页 下页 返回 结束

例* 若 f ( x ) 在[0,1]上连续,证明 (1) ? f (sin x )dx ? ? f (cos x )dx ;
0 0
? 2 ? 2

? ? (2) ? xf (sin x )dx ? ? f (sin x )dx . 0 2 0 ? x sin x dx . 由此计算 ? 2 0 1 ? cos x
?

? 证 (1)设 x ? ? t 2 ? x ? 0? t ? , 2

? dx ? ?dt ,
? x ? ? t ? 0, 2

目录

上页

下页

返回

结束

? x ? ?t 2

? dx ? ?dt ,

? x ? 0? t ? , 2
0

? x ? ? t ? 0, 2

?0

? 2

f (sin x )dx ? ? ??
2

? ? ? ?? f ?sin? ? t ?? dt ? ? 2 ??

? ? f (cos t )dt ? ? f (cos x )dx;
0 0

? 2

? 2

(2)设 x ? ? ? t ? dx ? ? dt ,

x ? 0 ? t ? ?,
? 0

x ? ? ? t ? 0,

?0 xf (sin x )dx ? ? ?? ( ? ? t ) f [sin( ? ? t )]dt
? ? ( ? ? t ) f (sin t )dt ,
0
目录 上页 下页 返回 结束

?

?0 xf (sin x )dx
?

?

? ? ? f (sin t )dt ? ? tf (sin t )dt
0 0 ?

?

?

? ? ? f (sin x )dx ? ? xf (sin x )dx , 0 0 ? ? ? ? ? xf (sin x )dx ? ? f (sin x )dx. 0 2 0

?0

?

x sin x ? ? sin x dx ? ? dx 2 2 2 0 1 ? cos x 1 ? cos x

? ? 1 ? ? ?? ? d (cos x ) ? ? ?arctan(cos x )?0 2 2 0 1 ? cos x 2 2 ? ? ? ? ? ? (? ? ) ? . 4 2 4 4
目录 上页 下页 返回 结束

作业
P243 1 (3) , (10)
2(1) ,(2)

习题课 目录

上页

下页

返回

结束

第五节 定积分的分部积分法
定理. 设 u ( x) , v( x) ? C1[a , b] , 则 b

a

目录

上页

下页

返回

结束

例1. 计算 解

? 2 ln 2 ? 1

目录

上页

下页

返回

结束

例2. 计算 解

?
?

?

0

x cos xdx

?

?

0

x cos xdx
0

? ? xd sin x

? x sin x 0 ? ? sin xdx

?

?

? cos x 0 ? ?2
目录 上页 下页 返回 结束

?

0

例3. 计算 解: 原式 = x arcsin x
1 2

0

??

1 2

x 1? x

0

d x 2

?1 π 1 1 2 ? ? ? 2(1 ? x ) 2 d (1 ? x 2 ) 12 2 0 1 1 π ? ? (1 ? x 2 ) 2 2 12 0 π 3 ? ?1 ? 12 2

目录

上页

下页

返回

结束

例4. 计算

?e
0

1

x

dx

解 令 x ? t , 则x ? t 2 , dx ? 2tdt

当x ? 0时,由 x ? t , 得t ? 0, 当x ? 1时, 由 x ? t , 得t ? 1

?e
0

1

x

dx ? 2? te dt ? 2 ? te ? ? 2? e dt ? ? 0 0 0
t t

1

t 1

1

? ? ? ? 2? te ? 2 e ? ?0 ? ? 0 ? 2(e ? 0) ? 2(e ? 1) ? 2
目录 上页 下页 返回 结束

t 1

t 1

例5. 求 解:

目录

上页

下页

返回

结束

例6. 证明
n ?1 ? n ?3 ? ? ? 3 ? 1 ? π , n n?2 4 2 2
证: 令 t ? π ? x , 则
n π n sin x d x ? ? sin ( ? t ) d t ? cos txd dtx ?0 ?π ? 2
2 π 2

n 为偶数 n 为奇数

2 n

0

π π 2 2

0n?2 ? u ? ( n ? 1 ) sin x cos x , 则

v ? ? cos x n ?1 ? I n ? [? cos x ? sin x]
0

π 2

0

? (n ? 1) ? sin n ? 2 x cos 2 x dx
0

π 2

目录

上页

下页

返回

结束

I n ? (n ? 1) ? sin
0

π 2

n?2 n?2

x cos x dx x (1 ? sin x) dx
2

2

? (n ? 1) ? sin

π 2

? (n ? 1) I n?2
?1 I 由此得递推公式 I n ? nn n?2

0

于是

3 1 ?I 2 m ? 1 2 m ? 3 ? I ? ? ? I I 2 m ? 2 m 22 ? m ?2 2 2 m ?4 4 2 0 m ? m ?2 m?2 ? ? 4?2? I I 2m?1 ? 22 I I ? 2 m ?3 m ? 1 m ?1 22 m ? 1 5 3 1I 0 ? ? dx ?
0

π 2

π 2

,

I1 ? ? sin x dx ? 1
0

π 2

故所证结论成立 .
目录 上页 下页 返回 结束

作业
P233 1 (1) , (9)

习题课 目录

上页

下页

返回

结束


赞助商链接

更多相关文章:
04 第四节 定积分的换元积分法和分部积分法
04 第四节 定积分的换元积分法和分部积分法_数学_自然科学_专业资料。第四节 定积分的换元法积分法和分部积分法 从上节微积分学的基本公式知道 , 求定积分 ...
考研数学三不考的部分(最全)
四五章;第六章第 135 页抽样分布;第 7 章第...(★) 第三节 定积分的换元法和分部积分法(★) ...的换元积分法与分部积分法反常(广义)积分定积分的...
5.3 定积分的换元法和分部积分法
第5 章 定积分及其应用 5.3 定积分的换元法和分部积分法 习题解 1.计算下列定积分: ⑴ ? ? sin( x ? )dx ; 3 3 ? ? 【解法一】应用牛顿-莱布尼兹...
考研数学三详细范围
(★) 第三节 定积分的换元法和分部积分法(★) 第四节 反常积分(☆概念,...第五节 反常积分的审敛法 г 函数(●) 总习题五 第六章 定积分的应用 第...
高数上册第一章到第六章
(数一、数二) 第五节 函数的微分 四、微分在...(44) 第三节 分部积分法 习题 4—3 (1) (2)...13 第三节 定积分的换元法和分部积分法 习题 5...
数学三同济高数第六版不考章节
第四章 不定积分 第一节 不定积分的概念与性质(★) 第二节 换元积分法(★) 第三节 分部积分法(★) 第四节 有理函数的积分(★) 第五节 积分表的使用...
《微积分》教学要求(60,60,40)(2013.6.14)
第四章 不定积分(8 学时) 1 理解原函数概念,...掌握定积分的换元积分法和分部积分法。 了解两类...建议第五节(隐函数存在定理与隐函数微分 法)中的...
《微积分》(下)复习大纲
《微积分》 (下)复习大纲第六章教学目的和要求: 1、了解定积分的概念及存在...一、定积分的换元法 二、定积分的分部积分法 第四节 定积分的应用教学目的和...
《高数一》授课计划
五节 函数的极值与最大值最小值 第六节 函数...第三节 分部积分法 第四节 有理函数的积分 第五...(续) 第三节 定积分的换元法和分部积分法(一) ...
数学二考试范围
积分 第五节 积分表的合用 总习题四 第五章 定积分的应用 第一节 定积分的概念与性质 第二节 微积分基本公式 第三节 定积分的换元法和分部积分法 第四节...
更多相关标签:

All rights reserved Powered by 甜梦文库 9512.net

copyright ©right 2010-2021。
甜梦文库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@126.com|网站地图