9512.net
甜梦文库
当前位置:首页 >> 数学 >>

2014年大连市高三双基测试卷理数


2014 年大连市高三双基考试 数学(理科)参考答案及评分标准
说明: 一、本解答给出了一种或几种解法供参考,如果考生的解法与本解答不同,可根据试题的主 要考查内容比照评分标准制订相应的评分细则. 二、对解答题,当考生的解答在某一步出现错误时,如果后继部分的解答未改变该题的内容 和难度,可视影响的程度决定后继部分的给分,但不得超过该部分正确解答应得分数的一半;如 果后继部分的解答有较严重的错误,就不再给分. 三、解答右端所注分数,表示考生正确做到这一步应得的累加分数. 四、只给整数分数,选择题和填空题不给中间分.

一.选择题 1.B 2.A 3.C 4.D 5.A 6.B 7.D 8.B 9.A 10.A 11.C 12.D

二.填空题 13.

1 2

14. 80

15. 13?

16. (?8, ?7)

三.解答题 17.解:(Ⅰ) f ( x) ? cos x(sin x ? 3 cos x) ? sin x cos x ? 3 cos x
2

?

sin 2 x 3 cos 2 x 3 ? ? 2 2 2

? sin(2 x ?
当 2x ?

?
3

)?

3 .· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·4 分 2

?
3

? 2k? ?

?
2

( k ? Z) ,

即 x ? {x | x ? k? ?

3 5? .· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·6 分 , k ? Z } 时, f ( x) 取最大值 1 ? 2 12

(Ⅱ) f ( ) ? ?

A 2

3 ? ? ,可得 sin( A ? ) ? 0 ,因为 A 为△ ABC 内角,所以 A ? . · · · · · · · · ·8 分 2 3 3

由余弦定理 a ? b ? c ? 2bc cos A ? b ? c ? bc ,
2 2 2 2 2

由 a ? 3, b ? c ? 2 3 ,解得 bc ? 1. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·10 分 所以 S ?ABC ?

1 3 .· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·12 分 bc sin A ? 2 4

18. (Ⅰ) 2 ? 2 列联表如下 甲 厂 优质品 非优质品 合计 400 100 500 乙 厂 300 200 500 合计 700 300 1000 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·4 分

?2 ?

1000 (400 ? 200 ? 100 ? 300 ) 2 ? 47.619 ? 10.828 500 ? 500 ? 700 ? 300

有 99.9%的把握认为“生产的零件是否为优质品与在不同分厂生产有关”. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·6 分 (Ⅱ)分层抽样从乙厂抽取优质品 3 件,非优质品 2 件.

X 取值为 0,1,2 .
1 1 2 C2 C3 3 C 32 C2 1 3 P( x ? 0) ? 2 ? , P( x ? 1) ? ? , P( x ? 2) ? 2 ? , 2 5 C5 10 C5 C 5 10

所以 X 的分布列为

X
P

0
1 10

1
3 5

2
3 10

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·10 分

3 3 6 所以 EX ? 1 ? ? 2 ? ? . 5 10 5

(或者直接利用超几何分布的期望公式求得) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·12 分

19. 解:(Ⅰ)取 BC 中点 O ,因为三角形 ABC 是等边三角形,所以 AO ? BC , 又因为面 BCC' B' ? 底面 ABC , AO ? 面 ABC ,面 BCC' B'? 面 ABC = BC , 所以 AO ? 面 BCC' B' ,又 BB' ? 面 BCC' B' , 所以 AO ? BB' .又 BB' ? AC , AO ? AC ? A , AO ? 面 ABC , AC ? 面 ABC , 所以 BB' ? 底面 ABC . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·4 分
A'

(Ⅱ)取 B' C ' 中点 O' ,所以 OO ' ? 底面 ABC . 分别以 OC , OA, OO' 为 x, y, z 轴建立空间直角坐标系如图所示. 所以 B(?1,0,0), E (0, 3 ,2), F (1,0,1) ,在 A' C ' 上找一 点 M (a, 3 (1 ? a ),3)

B' E

C'

F

所以 BM ? (a ? 1, 3 (1 ? a),3), BE ? (1, 3 ,2), BF ? (2,0,1) , 设面 BEF 的一个法向量 n ? ( x, y, z ) . 则?

A

?

B

O

C

? ? ?x ? 3 y ? 2z ? 0 ? ? BE ? n ? 0 ?? ,不妨令 x ? 1,则 n ? (1, 3 ,?2) . ? ? ? 2x ? z ? 0 ? BF ? n ? 0
z A'

· · · · · · · ·8 分

B' O' E

C'

BM 和面 BEF 所成角的余弦值为
? 6 . 8

58 , 8
y A F

则 | cos ? n , BM ?|?

所以

| 2a ? 2 | 8 4a ? 4a ? 13
2

?

6 1 23 , 解得 a ? 或 a ? ? (舍) . 8 2 2

B

x O C

所以 A' C ' 的中点符合题意. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·12 分

20.解: (I)设点 得 即

,则由 , · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·2 分

因为点 M,N 在椭圆

上,

所以 故

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·4 分

由题意知, 所以

, ,· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·6 分

(II)将曲线 C 与直线 l 联立:

消 y 得: 直线 l 与曲线 C 交于 A、B 两点,设?

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·7 分

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·8 分

点 O 到直线 AB:

的距离

,

AB ? (1 ? k 2 ) x3 ? x4 ? (1 ? k 2 )[( x3 ? x4 ) 2 ? 4 x3 x4 ]

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·10 分

. 当且仅当 m ? 30 ? m ,即 m ? 15 时取等号.
2 2 2

所以,三角形 OAB 面积的最大值为

. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·12 分

x ? ln( x ? 1) x ? 1 21.解:(Ⅰ) f ' ( x) ? ,· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·1 分 x2 x 设 g ( x) ? ? ln( x ? 1) ,不妨令 x ? ?1 , x ?1
则 g ' ( x) ?

1 1 ?x ? ? ,当 x ? (?1,0) 时, g ' ( x) ? 0 , g ( x) 为增函数; 2 x ? 1 ( x ? 1) 2 ( x ? 1)

当 x ? (0,??) 时, g ' ( x) ? 0 , g ( x) 为减函数. 所以 g ( x) ? g (0) ? 0 ,即 f '( x) ? 0 ,所以在 x ? (?1,0) ? (0, ??) 时, f '( x) ? 0 所以 f ( x) 在区间 (?1,0), (0,??) 上为减函数. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·5 分

1 1 x ? 1等价于 ln( x ? 1) ? kx3 ? x 2 ? x ? 0 , 2 2 1 2 3 设函数 h( x) ? ln( x ? 1) ? kx ? x ? x ,对于函数 h( x ) ,不妨令 x ? 0 . 2
(Ⅱ) f ( x) ? kx ?
2

所以 h(0) ? 0 ,

h' ( x ) ?

1 ? 3kx3 ? x 2 ? 3kx2 x 2 (?3kx ? 1 ? 3k ) ? 3kx2 ? x ? 1 ? ? · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·8 分 x ?1 x ?1 x ?1

当 k ? 0 时,在 x ? [0,??) 时, h' ( x) ? 0 ,所以 h( x ) 在 x ? [0,??) 为增函数, 所以 h( x) ? h(0) ? 0 ,不符合题意;

当0 ? k ?

1 1 ? 3k 1 ? 3k ,在 x ? [0, ] 时, h' ( x) ? 0 ,所以 h( x) 在 x ? [0, ] 为增函数, 3 3k 3k

所以 h( x) ? h(0) ? 0 ,不符合题意;

1 时,在 x ? [0,??) 时, h' ( x) ? 0 ,所以 h( x ) 在 x ? [0,??) 为减函数, 3 1 所以 h( x) ? h(0) ? 0 ,即 ln( x ? 1) ? kx3 ? x 2 ? x ? 0 在 x ? 0 上成立,符合题意; 2 1 综上,实数 k 的最小值为 . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·12 分 3
当k ? C 22.证明: (Ⅰ)连接 OG ,∵ EF 为 e O 的切线, ∴ OG ? EF , ∴ ?OGA ? ?KGE ? 90 ,
0

A H O K D

∵ CD ? AB ,∴ ?OAG ? ?HKA ? 90 ,
0

B F G E

∵ OA ? OG ,∴ ?OGA ? ?OAG , ∴ ?KGE ? ?HKA ? ?GKE ,∴ KE ? GE . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·5 分

KG GE KE , ? ? KD KG KG ∵ ?DKG ? ?GKE ,∴△ KDG ∽△ KGE ∴ ?AGD ? ?E ,又∵ ?AGD ? ?ACD ,∴ ?ACD ? ?E .
(Ⅱ)连接 DG , ,∵ KG ? KDg GE ,∴
2

∴ AC P EF .

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·10 分

23.解: (I)圆 C1 的普通方程为: ( x ? 4) ? y ? 16 ,则 C1 的极坐标方程为: ? ? 8cos ?
2 2

圆 C2 的普通方程为: x ? ( y ? 2) ? 4 ,则 C2 的极坐标方程为: ? ? 4sin ?
2 2

· · · · · · · · · ·5 分

y

(II)设 P(?, ?) ,则有 8cos ? ? 4sin ? ,
P

解得 tan ? ? 2 , sin ? ?

2 5 , 5
------------- 10 分

C2 O C1 x

所以 P 点的极坐标为 (

8 5 2 5 , arcsin ) 5 5

24.解: (I)

5 1 ? 3 ?1 ?? x ? ? 2 ? x ? ? 2 原不等式等价于 ? 2 或 ?2 或 2 2 ? ? x ?1 ? ? 1? x ? 3

5 ?3 ? x? ?2 2 ?2 ? ? x?3

解得原不等式解集为 (??, ) U (3, ??) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·5 分

1 3

5 ? 3 ? ? 2 x ? 2 , x ?1 ? 1 1 ?1 (II) f ( x) ? x ? 1 ? | x ? 3 |? ? x ? ,1 ? x ? 3 2 2 ?2 5 ? 3 ? 2 x? 2,x ?3 ?

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·7 分

y

f ( x) 图象如图所示,其中 A(1,1), B(3, 2) ,
直线 y ? a( x ? ) 绕点 ( ?

1 , 0) 旋转, 2 x 1 3 O 1 由图可得不等式 f ( x) ? a ( x ? ) 的解集非空时, a 的范围为 2 3 4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·10 分 ( -?, - ) U[ , +?) 2 7

1 2

A

B


赞助商链接

更多相关文章:
2016年辽宁省大连市高三双基测试数学试卷(理科)
2016年辽宁省大连市高三双基测试数学试卷(理科) - 2016 年辽宁省大连市高三双基测试数学试卷(理科) 一.选择题(本大题共 12 小题,每小题 5 分,共 60 分....
2014年大连市高三双基测试卷-物理
大连市双基测试系列 2014 年大连市高三双基测试卷物 理说明:1.本试卷分第 I 卷(选择题)和第 II 卷(必考题+选考题)两部分.全卷共 100 分,考试用时 90 ...
2015年大连市高三双基测试理科数学答案
2015年大连市高三双基测试理科数学答案_数学_高中教育...但不得超过该部分正确解答应 得分数的一半;如果后...y ? 1 时,等号成立; 2 2 2 2 同理: xy ?...
大连市2013年高三双基测试卷 数学理
大连市 2013 年高三双基测试卷 数学(理)试题本试卷分第 I 卷(选择题)和第 II 卷(非选择题)两部分,其中第 II 卷第 22 题~第 24 题为选 考题,其它题...
大连市2013年高三双基测试卷数学理
大连市 2013 年高三双基测试卷 数学(理)试题本试卷分第 I 卷(选择题)和第 II 卷(非选择题)两部分,其中第 II 卷第 22 题~第 24 题为选 考题,其它题为...
2016年辽宁省大连市高三双基测试数学试卷(理科)
2016年辽宁省大连市高三双基测试数学试卷(理科) - 2016 年辽宁省大连市高三双基测试数学试卷(理科) 一.选择题(本大题共 12 小题,每小题 5 分,共 60 分....
2013年大连市高三双基测试数学(理)试题
2013年大连市高三双基测试数学(理)试题_数学_高中教育_教育专区。2013 年大连市高三双基测试卷 数学(理科)本试卷分第 I 卷(选择题)和第 II 卷(非选择题)两...
2016大连市双基测试卷数学(理科)+答案
2016大连市双基测试卷数学(理科)+答案_高三数学_数学_高中教育_教育专区。2016 年大连市高三双基测试卷 数 学(理科) 命题人:赵文莲、王爽、李飞、虞政华说明:1...
2014年大连市高三生物双基测试题——精排版(附参考答案)
2014年大连市高三生物双基测试题——精排版(附参考答案)_理化生_高中教育_教育专区。精排版2014年大连市高三生物双基测试题 2014 年大连市高三双基测试卷 生命题人...
2014年大连市高三双基测试化学试卷
2014年大连市高三双基测试化学试卷 - 2014 年大连市高三双基测试卷 化学试题 命题人 注意事项: 1.请在答题纸上作答,在试卷上作答无效。 2.本试卷共 100 分,...
更多相关标签:

All rights reserved Powered by 甜梦文库 9512.net

copyright ©right 2010-2021。
甜梦文库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@126.com|网站地图