9512.net
甜梦文库
当前位置:首页 >> 数学 >>

2013高考押题密卷 (江西 数学理科)


!"★#$%

2 0 1 3/01%2(3456789":)*+# ( ;<= )

&'()
?????*+: ,-)./012345 ?????67: 89:;<=>? ??@()ABⅠ)( 5 0A, 2 0AL. CD+) EBⅡ)( FCD+) GHA. IA 1 -(JK 1

BⅠ)
0P+, 0A. M、 CD+: @N+O 1 QP+ 5A, O5 RQP+STUVWCX>, YZMX[\] +^_`U.
1 . { 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 } , { 1 , 3 , 5 } , B= { 1 , 2 , 3 , 5 } , A )= >?6@ U= @A A= B瓓 ∩B U( A . { 1 , 3 , 5 } B . { 1 , 2 , 3 , 5 } C . { 2 , 4 , 6 } D . { 4 , 6 }

2+ a i = 2 i , = 2 . GH i IJ'KL, Ba CD' a EF 1- i A . 2 B . - 2 C . 1 D . - 1

( x ) g ( x )= f ( x )+ 4 , g ( 1 )= 2 , (- 1 ) 3 . >? f M RNOPQ', Bf ORM A . 2 1 B . C . - 1 D . - 2

^ ^ ^ , y ) , = 1 , 2 , 3 , …, 3 0 , = b x + a , 4 . x GH i WXYZ[\]^_O`abcdeM y Bfgh]i >?9STUV( i i jOM ^ ^ ^ A . = b x + a CklTUVmn y N, BopqOrst'I 1 ^ ^ ^ B . = b x + a uvl9wTUVxn`abc y N ^ ^ C . ( i = 1 , 2 , 3 , …, 3 0 ) , b x a yklO x ORz y 9{l|} i i+ i ^ ^ ^ 珋 珋 D . = b x + a x , y ) `abc y ~TUVOH( 5 . , , = l , P , P , C?? α β EF α ⊥β α ∩β ∈α ?l Bfg?*HM??*OI A . ~V P?b??? αObc????? β B . ~V P?b?bc l Obcn?? α? 1 0 1 3$%&·'(·)*+#·,? -( . 8-) !"#·2

C . ~V P?b??? β Obcn?? α? D . ~V Pn?? α???b? l Obc??b??? β 1 ≥- ?x ? ? , , n= ( y + z , 2 ) , , y , z , , , y 6 . ( x - z , - 1 ) Bz O GH x ∈R ? m∥n Cop x EF???? ? y ≥x >??p m = ? ? ?3 x + 2 y ≤5 ?R??I A . [- 1 , 2 ] B . [- 3 , 3 ] C . [ 2 , 3 ] D . [ 2 , 5 ]

7 . ??I9w???O&??, B????O??I

1 0 A . 3

B . 6

1 4 C . 3

7 D . 3

8 . y???2? 2Oi?'O???l?f??d?:
2 2 2 = 1+ 3 , 3 = 1+ 3+ 5 , 4 = 1+ 3+ 5+ 7 , …; 2

3 3 3 2 = 3+ 5 , 3 = 7+ 9+ 1 1 , 4 = 1 3+ 1 5+ 1 7+ 1 9 , ….

2 3 1 , p = 1+ 3+ 5+ …+ 1 1 , p WXN¤????, Cm = O??HYZOi?'M 2 B m+

A . 1 0 9 . >?§¨

B . 1 1

C . 1 2

D . 1 3

2 2 y x + = 1 , 、 Bs?bc y = 4 x + my?, C?§¨N?n??O?V A BD' mO?R??M 4 3

21 3 22 A . (- 槡 ,槡 ) 1 3 1 3 22 1 3 槡 ,槡 ) C . (- 1 3 1 3

21 32 1 3 B . (- 槡 , 槡 ) 1 3 1 3 23 23 D . (- 槡 ,槡 ) 1 3 1 3

2 3 4 20 1 2 20 1 3 x x x x x 1 0 . …- + ) c o s 2 x 3 , 3 ] ( x )= ( 1+ x - + - + n?q[- NO°VOw'I Q' f 2 3 4 20 1 2 20 1 3

A . 3

4 B .

C . 5

D . 6

2 0 1 3$%&·'(·)*+#·,? -( . 8-) !"#·2

2 0 1 3/01%2(3456789":)*+# ( ;<= )

&'()
B Ⅰ )ab
*± ?? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

BⅡ)
_? ?#?

0A. c、 de+: @N+O 4P+, QP+ 5A, O2
? a 1 1 . } m , b } b ( n+ 1 ) a , 'g{ M?· a ?}I 2O2}'g, 'g { EF 2 Cy?? n ∈N ml b ≥b n 1= n n= n n 5?

?, B mO?R??M???.
2 2 1 2 . = x 1 , y = t , t 0 , 1 ) = 0 , x = ??c y ∈( k??O????H????k?, BG? ?bc x

?OYZRI???. 1 3 . >??e?????k?, B??e????O??M????.

1 4 . , x , a x ( x , x )= y???wD' x {? m 1 2 1 2

{

x , x ≥x 1 1 2 2 , ( x )= x - 2 , g ( x )=- x , a x ( f ( x ) , g ( x ) ) Cf Bm OYZ x , x < x 2 1 2

RI???. f、 Cg+: hRijG+>kCM+la. mG+ng, opBM+qrsA. @+O 5A. 1 5( 1 ) . ( ??tz?'de??*) >????tO?Vzb???tO?V×A, ??z x ?Oi??×A. C π 2 , s ( - )= c o ¨ CO?'deI θ bc l O???deI ρ 4 槡 ???I????.
2 1 5( 2 ) . ( 2 x - 1 | -| 2 x + 3 | 3 anD'???l?, ?2???*) Cs? x O?2? | ≥a - BD' aO?R??

{

x = c o s α ( , αI?' ) B¨ C?bc l ?_O y = 3+ s i nα

I????. 3 0 1 3$%&·'(·)*+#·,? -( . 8-) !"#·2

5A. V、 ta+: @N+O 6P+, O7 tauvTwxyz、 {z|}~???. _? ?#?

1 6 . ( 2?) UZ*E? 1 π b = 5 , B 03 CH, , B , COy??àI a , b , c , CO??I 1 B ?△A ?A C C= , n△A 槡. 3 ( 1 ) , c ^a OR; π ( 2 ) i n ( A+ ) ^s OR. 6

_?

?#?

1 7 . ( 2?) UZ*E? 1 A B D , A B D , A B? △P A A B C DO??Mb???, DM?w?? ∥C ⊥A △P ??, á?? P- D C= 4 , OI B DOHV. I 2Oi&??, ( 1 ) P O B C D ; ^?: ⊥?? A ( 2 ) P C- DO?Z. ^[?? B-

4 0 1 3$%&·'(·)*+#·,? -( . 8-) !"#·2

_?

?#?

1 8 . ( 2?) UZ*E? 1 2?ü???、 4?ì?? ??èéên?ìíq?????ò, WXóè??, ??è?{÷ 3?ùú??、 ?H, ?? 3????????ò. ( 1 ) :^??O 3???Huvl 1?ì???O!"; 8 0,, ( 2 ) %n???&' O () N '*+ % 1 ? -./01234 1?? ?èy??O??#?l$??, 0 0,, ???l 356$O78, CH$, B25H$m9: _ $ ! 1 C ; H $ B < ?? $=. ? >012 , . 56$-H$z?M29@O :?A??l$??d?y?èM?lB

5 0 1 3$%&·'(·)*+#·,? -( . 8-) !"#·2

_?

?#?


1 9 . ( 2?) UZ*E? 1 a } 、 a 1 8 x + 6 5= 0O?wW, } b >?2}'g{ O?}??°, ?a +·,Ii'O2-'g{ O n 2 4 Mde x - n , 9 , S 1 3 . .n ·?I S ?EF b n 3= 3= ( 1 ) a } 、 { b } ^'g{ O1·??; n n } ( 2 ) c EF c C'g{ n n=

{

a ( n IP') n } . , c O. n ·? T ^'g{ n n ( n b I/') n

6 0 1 3$%&·'(·)*+#·,? -( . 8-) !"#·2

_?

?#?

2 0 . ( 3?) UZ*E? 1 p 2 p > 0 ) . : y : 4 x - 3 y + 6= 0?bc l : x =- ( = 2 p x CHIc C NOVJbc l >?bc l 1 2 1 ?bc l 2 O KLM 2 . ?OYZRI 2 ( 1 ) ^HIc COde; ( 2 ) , , CNHIcN??9V M IOVObc l zbc l :Qn x ?NM ? ?n{V Q R QVn N 2 P ?V N M NIbSO¨N, C?n, ^?V QO??, C??n, ThUV?.

7 0 1 3$%&·'(·)*+#·,? -( . 8-) !"#·2

_?

?#?


2 1 . ( 4?) UZ*E? 1 ( x )= x- ( a + 2 ) x + a l nx . >?Q' f ( 1 ) ( x ) WX f OK?Y; ( 2 ) =- = f ( x ) ( m , n ) , 1-, Za OOc, >OVI P ^D' mOR; ~???V O??c y , y ) : y = h ( x ) , = g ( x ) ( x ( 3 ) [OOcdeI l Zx ≠x nV P C >{?n?q DNOQ' y 0 0 0 -, g ( x )- h ( x ) > 0 x - x 0

= f ( x ) = g ( x ) . = 8-, ? M ? ?n “ ]V” O“ ]V” Za : Q: Q' y n?q D?\??, B?V PIQ' y C?n, T^?“ ]V” O^??; C??n, ThUV?.

8 0 1 3$%&·'(·)*+#·,? -( . 8-) !"#·2


赞助商链接

更多相关文章:
2016高考金考卷押题密卷理科数学_图文
2016高考金考卷押题密卷理科数学_高考_高中教育_教育专区 暂无评价|0人阅读|0次下载 | 举报文档 2016高考金考卷押题密卷理科数学_高考_高中教育_教育专区。理科...
2015年高考理科数学押题密卷(全国新课标II卷)
2015 年高考理科数学押题密卷(全国新课标 II 卷) 一、选择题:本大题共 12 小题,每小题 5 分,共 60 分(1)已知集合 A={x|x -5x+6≤0},B={x||...
正确教育---《2018高考预测押题密卷理科数学Ⅱ卷
正确教育---《2018高考预测押题密卷理科数学Ⅱ卷 - 《2018 高考预测押题密卷理科数学Ⅱ卷一、选择题(共 12 个小题,每题 5 分,共 60 分) 1.已知集合...
2017年全国新课标II卷高考押题密卷理科数学试题及答案
2017年全国新课标II卷高考押题密卷理科数学试题及答案_高考_高中教育_教育专区。2015 年高考理科数学押题密卷(全国新课标 II 卷) 说明: 一、本试卷分为第Ⅰ卷...
2018年全国新课标II卷高考押题密卷理科数学试题及答案 ...
2018年全国新课标II卷高考押题密卷理科数学试题及答案 精品_高考_高中教育_教育专区。2018 年高考理科数学押题密卷(全国新课标 II 卷) 说明: 一、本试卷分为第...
最新高考五月押题密卷 天津卷高考数学理科绝密押题
最新高考五月押题密卷 天津卷高考数学理科绝密押题_高考_高中教育_教育专区。高考押题密卷,高考押题卷,高考押题班,高考押题作文,高考押题卷, 腾远教育2015高考押题,...
正确教育---《2018高考预测押题密卷理科数学Ⅱ卷---...
正确教育---《2018高考预测押题密卷理科数学Ⅱ卷---第二次 - 《2018 高考预测押题密卷理科数学Ⅱ卷一、选择题(每小题 5 分,共 60 分) 1.已知集合 ...
...年普通高中全国统一考试临考预测押题密卷理科数学试...
【金考卷】2016年普通高中全国统一考试临考预测押题密卷理科数学试卷A_数学_高中教育_教育专区。【金考卷】2016年普通高中全国统一考试临考预测押题密卷理科数学试卷...
2015年高考文科数学押题密卷(全国新课标I卷)
2015年高考文科数学押题密卷(全国新课标I卷)_高三数学_数学_高中教育_教育专区。2015 年高考文科数学押题密卷(全国新课标 I 卷) 说明: 一、本试卷分为第Ⅰ卷...
2015高考押题密卷数学文(答案另外索取)
2015押题密卷数学文(答案另外索取)江西师大附中高三年级数学(文)期中试卷命题人:...2014年高考语文新课标I卷... 2014年高考语文北京卷真... 2014年高考理科数学...
更多相关标签:

All rights reserved Powered by 甜梦文库 9512.net

copyright ©right 2010-2021。
甜梦文库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@126.com|网站地图