9512.net
甜梦文库
当前位置:首页 >> 学科竞赛 >>

高中化学方程式


高中化学方程式汇编
﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡无机化学反应方程式﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡
§ 碱金属元素 1 4Na+O2===2Na2O 2Na+O2 Na2O2 2Na2O+ O2 2Na2O2

2Na+S===Na2S(爆炸) 2K+2H2O===2KOH+H2↑ 2Na2O2+2H2O===4NaOH+O2↑

2Na+2H2O===2NaOH+H2↑ Na2O+H2O===2NaOH

(此反应分两步:Na2O2+2H2O===2NaOH+H2O2;2H2O2===2H2O+O2.) Na2O+CO2===Na2CO3 Na2CO3+HCl===NaHCO3+NaCl Na2CO3+2HCl===2NaCl+ H2O+ CO2↑ 4Li+ O2 2 Li2O Na2CO3+ H2O+ CO2 = 2NaHCO3 NaOH+ CO2(足量)== NaHCO3 NaOH+ SO2(足量)==NaHSO3 NaOH+H2S(足量)==NaHS+H2O 2CO2(过量)+Ca(OH)2===Ca(HCO3)2 2Na2O2+2CO2===2Na2CO3+O2 NaHCO3+HCl===NaCl+H2O+CO2↑ 2NaHCO3 Na2CO3+ H2O+ CO2↑

NaHCO3 + NaOH== Na2CO3 + H2O 2NaOH+ CO2 (少量)== Na2CO3 + H2O 2NaOH+SO2(少量)==Na2SO3+H2O 2NaOH+H2S(少量)==Na2S+2H2O CO2+Ca(OH)2(过量)===CaCO3↓+H2O Na2CO3+ Ca(OH)2=Ca CO3↓+2 NaOH NaOH+HCl===NaCl+H2O Na2O+2HCl===2NaCl+H2O 2NaOH + CuSO4 ==Cu(OH)2↓+ Na2SO4 §2 卤族元素 Cl2+Cu Cl2+2 Na 3Cl2 +2 P Cu Cl2 2Na Cl 2PCl3

Na2O+SO3===Na2SO4 3NaOH + FeCl3 ==== Fe(OH)3↓ + 3NaCl

3Cl2+2Fe Cl2 + H2 Cl2 + PCl3

2FeCl3 2HCl PCl5

Cl2+H2O==HCl+HClO 2Cl2+2Ca(OH)2===CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O Ca(ClO)2+H2O+ CO2(少量)== Ca CO3↓+2 HClO

Cl2+2NaOH===NaCl+NaClO+H2O Cl2+2FeCl2===2FeCl3

Ca(ClO)2+2H2O+ 2CO2(多量)== Ca(HCO3)2+2 HClO Ca(ClO)2+2 HCl == Ca Cl2+2 HClO(强酸制弱酸) 2HClO 2HCl+O2↑ F2 + H2 === 2HF
1

2F2 +2H2O===4HF+O2

Br2 + H2 === 2H Br(500oC) 2Cl2+2NaBr===2NaCl+Br2 Br2 +2 K I ===2 K Br+I2 4HCl(浓)+MnO2 MnCl2+Cl2↑+2H2O

I2 + H2

2HI

Cl2 +2 K I ===2 K Cl+I2

HCl + AgNO3 =AgCl↓(白色)+HNO3 NaBr+AgNO3 = AgBr↓(浅黄色)+NaNO3 NaI + AgNO3 === AgI↓(黄色)+ Na NO3 2AgBr 2Ag+Br2(AgCl、AgI 类似)

HClO+ H2O+SO2 = H2SO4+HCl §3 氧族元素 H2 + S Fe + S S + O2 2O3 H2S H2S FeS SO2 3O2 H2 + S 2Na + S 2Cu + S 3O2 2H2O2 Na2S Cu2S 2O3 2H2O+ O2↑

2H2S+SO2==3S↓+2H2O H2S + CuSO4=CuS↓+ H2SO4 SO2 + 2NaOH=Na2SO3 + H2O SO2 + Ca(OH)2 = CaSO3↓+ H2O SO2 + H2O H2SO3

Na2SO3 + H2O+SO2 =2NaHSO3 2SO2 + O2 2 SO3

Cl2 + SO2 + 2H2O=H2SO4+2HCl (Br2、I2 类似) SO3 + H2O = H2SO4 2H2S + O2 (少量) 2H2S + 3O2(足量) 2NaCl+H2SO4(浓) 2H2SO4(浓)+Cu 2H2SO4(浓) + C 2H2O + 2S 2H2O + 2SO2 (Cl2、Br2、I2 、SO2 都可氧化) Na2SO4+2HCl? CuSO4+2H2O +SO2↑ CO2↑+ 2H2O + 2SO2↑

2Na2SO3 + O2 =2Na2SO4 Na2SO3+H2SO4=Na2SO4+SO2?+H2O FeS+2HCl=H2S↑+FeCl2 FeS+ H2SO4=H2S↑+Fe SO4 Na2SO3+ H2O +Cl2== Na2SO4 +2HCl SO2(少量)+2NH3+H2O===(NH4)2SO3 SO2(足量)+ NH3+H2O===NH4HSO3
2

SO2+(NH4)2SO3+H2O===2NH4HSO3 §4 碳族元素 C + O2
点燃

CO2
点燃

2C + O2

点燃

2CO
高温

2CO + O2

2CO2 4Fe + 3CO2↑ 2Fe + 3CO2

C+ 2CuO CO+ CuO

2Cu + CO2↑ Cu + CO2

3C+ 2Fe2O3 3CO+ Fe2O3

高温

加热

高温

2NaOH + CO2 ==== Na2CO3 + H2O 2NaOH + SO3 ==== Na2SO4 + H2O Ca(OH)2 + SO2 ==== CaSO3 ↓+ H2O

2NaOH + SO2 ==== Na2SO3 + H2O Ca(OH)2 + CO2 ==== CaCO3 ↓+ H2O CO2 + H2O === H2CO3 C+ H2O 2C+ SiO2 2F2+ Si== SiF4 Si+2NaOH+ H2O= Na2SiO3+2H2↑ SiO2+2NaOH ===Na2SiO3+H2O CaO+ SiO2 SiO2 + CaCO3 §5 氮族元素 NH3 + H2O NH3· 2O H NH4 +OH
+ -

CO + H2 (水煤气) 2CO↑ + Si

C+CO2

加热

2CO SiO2

Si +O2

Si + 4HF== SiF4↑+2H2↑ SiO2+ 4HF ===SiF4↑ +2H2O SiO2 + Na2CO3 Na2SiO3+ CO2↑

CaSiO3 CaSiO3+ CO2↑

Na2SiO3 + 2HCl==2 NaCl+ H2SiO3↓

Na2SiO3 ++H2O +CO2== Na2CO3 + H2SiO3↓

4NH3 + 5O2

4NO + 6H2O

2NH4Cl + Ca(OH)2 N2 + H2 N2 + O2 2NO

CaCl2 + 2NH3↑+2H2O NH3 N2 + 3Mg 2NO + O2== 2NO2 Mg3N2 2NO2 N2O4

3NO2 + H2O ==2HNO3 + NO 4NO + 3O2 + 2H2O==4HNO3 4NO2 + O2 + 2H2O ==4HNO3 4HNO3 4NO2↑+ O2↑+ 2H2O

Cu+4HNO3(浓)== Cu(NO3)2 +2NO2↑+2H2O 3Cu+8HNO3(稀)===3Cu(NO3)2 +2NO↑+4H2O C+4HNO3(浓) NH4Cl CO2↑+4NO2↑+2H2O NH3 + HCl==NH4Cl (白烟)

NH3↑ +HCl↑

8HNO3(稀)+3Fe(过量)===3Fe(NO3)2+2NO↑+4H2O 4HNO3(稀)+Fe(不足)===Fe(NO3)3+NO↑+2H2O

3

NH4HCO3 NaOH+ NH4Cl

NH3↑+ H2O +CO2↑ NaCl+NH3↑+H2O Na2SO4 +2 NH3↑+2H2O NaNO3 + NH3↑+H2O

(NH4)2SO4 + 2NaOH NH4NO3 + NaOH §6 几种常见的金属 4Al + 3O2 2Al2O3

2Al+6HCl===2AlCl3+3H2↑ 2Al+3H2SO4===Al2(SO4)3+3H2↑ Al2O3 + 6HCl==2AlCl3+ 3H2O Al(OH)3 + 3HCl==AlCl3 + 3H2O 2Al(OH)3 2Al + 2NaOH +2H2O==2NaAlO2 + 3H2↑ Al2O3 + 2NaOH==2NaAlO2 + H2O Al(OH)3 + NaOH==NaAlO2 + 2H2O

Al2O3 + 3H2O (Fe(OH)3、Cu(OH)2 类似) NaAlO2+HCl+H2O=NaCl+Al(OH)3↓

AlCl3 + 3NH3· 2O=Al(OH)3↓+3NH4Cl H CO2+2NaAlO2+3H2O=2Al(OH)3↓+Na2CO3 3NaAlO2+AlCl3+6H2O=4Al(OH)3↓+ 3 NaCl AlCl3+3NH3· 2O===Al(OH)3↓+3NH4Cl H Fe + S FeS Fe3O4 + 4H2

3Fe + 2O2

Fe3O4

3Fe + 4H2O(g) Fe+CuCl2===FeCl2+Cu

Fe+2HCl===FeCl2+H2↑ 2FeCl3+Fe===3FeCl2

2FeCl3+Cu===2FeCl2+CuCl2 (用于雕刻铜线路版) 2FeCl3+2KI===2FeCl2+2KCl+I2 2Fe(OH)3 Fe 2O3 + 3H2O 2FeCl2+Cl2===2FeCl3 3C+ 2Fe2O3
高温

4Fe(OH)2+ 2H2O+ O2 ==4Fe(OH)3 Fe2O3 + 6HCl === 2FeCl3 + 3H2O H2SO3+2FeCl3+H2O===H2SO4+2FeCl2+2HCl 2Al +Cr2O3 4Al +3MnO2 2HgO WO3+3H2 2NaCl §7 其他章节 CuSO4· H2O 5 FeCl3+3H2O CuSO4+5H2O↑ Fe(OH)3(胶体) +3HCl Al2O3+2Cr 2Al2O3+3Mn

4Fe + 3CO2↑

Fe2O3 + 3H2SO4 === Fe2(SO4)3 + 3H2O

2Al + Fe 2O3 2Mg+CO2 2Ag2O 2Al2O3

Al2O3+2 Fe 2MgO+C 4 Ag+ O2 4Al+ 3O2↑

2Hg+ O2 W+3H2O 2Na +Cl2↑

Cu Cl2

Cu +Cl2↑

CuSO4 + 5H2O ==== CuSO4· 2O 5H 2NaCl+2H2O H2+Cl2↑+2NaOH

Ba (OH)2· H2O+ 2NH4Cl== Ba Cl2+2 NH3↑+10H2O(吸热反应) 8

4

有机化学反应方程式
1. 甲烷与氯气 CH2Cl2+Cl2 CH4+Cl2 CHCl3+HCl CH3Cl+HCl CHCl3+Cl2 CH3Cl+Cl2 CCl4+HCl CH3CH2OH H2O + CH2=CH2 ↑ CH2Cl2+HCl

2. 乙烯实验室制法(浓硫酸作催化剂,脱水剂) 3. 乙烯通入溴水中 CH2=CH2 + Br2 4.乙烯和 HBr 的反应 CH2=CH2 + HBr 5. 乙烯水化制乙醇 6. 制取聚乙烯、聚丙烯 n CH3–CH=CH2
催化剂

CH2BrCH2Br
催化剂

CH3CH2Br CH3CH2OH
催化剂

CH2=CH2 + H2O n CH2=CH2 CH-CH2 CH3

CH2-CH2

n

n

7. 乙炔的制取

CaC2 + 2H2O

Ca(OH)2 + HC≡CH ↑

8. 由乙炔制聚氯乙烯 HC≡CH + HCl
催化剂 △
催化剂

H2C=CHCl

n H2C=CHCl

CH-CH2 Cl

n

9. 苯与液溴反应(需铁作催化剂) + Br2
Fe

Br

+HBr

10. 苯的硝化反应 + HNO3
浓 H2SO4 55-60℃

—NO2

+ H2O

11. 苯与氢气加成生成环己烷
催化剂

+ 3H212. 甲苯发生硝化反应 CH3 | ––NO2 O2N–– | NO2 + 3H2O

CH3 +3HONO2

浓硫酸 △

5

13. 溴乙烷水解 CH3CH2Br + NaOH 14. 溴乙烷消去反应 CH3CH2Br +NaOH

H2O

CH3CH2OH + NaBr

醇 CH =CH + NaBr + H O 2 2 2 △

15. 乙醇与钠反应 2CH3CH2OH + 2Na 16. 乙醇催化氧化 2CH3CH2OH + O2
Cu △

2CH3CH2ONa + H2↑ 2CH3CHO + 2H2O H2O + CH2=CH2 ↑

17.乙醇脱水(分子间、分子内)CH3CH2OH 2CH3CH2OH
浓 H2SO4 140℃

H2O + CH3CH2O CH2 CH3

18. 苯酚与氢氧化钠溶液反应 —OH + NaOH —ONa + H2O

19. 苯酚钠溶液中通入二氧化碳 —ONa + CO2 + H2O —OH + NaHCO 3

20. 苯酚的定性检验定量测定方法: OH | + 3Br2 Br–– OH | | Br
催化剂

––Br ↓ + 3HBr

21. 丙醛制 1-丙醇 CH3CH2CHO + H2 22. 乙醛制乙酸
催化剂 △

CH3CH2CH2OH

2CH3CHO + O2 23. 乙醛的银镜反应2CH3COOH

CH3CHO + 2Ag(NH3)2OH

H2O + 2Ag↓+ 3NH3 + CH3COONH4 2H2O + 4Ag↓+6NH3 +(NH4)2CO3

甲醛的银镜反应 HCHO + 4Ag(NH3)2OH 24. 乙醛与新制氢氧化铜悬浊液 CH3CHO + 2Cu(OH)2 25. 乙酸与氢氧化铜悬浊液 2CH3COOH + Cu(OH)2 = (CH3COO)2Cu + 2H2O

Cu2O ↓+ 2H2O + CH3COOH

6

26. 乙酸乙酯制取(用饱和碳酸钠溶液收集)
浓硫酸

CH3COOH + CH3CH2OH 27. 葡萄糖与银氨溶液CH3COOC2H5 + H2O

CH2OH(CHOH)4 CHO +2Ag(NH3)2OH 28. 蔗糖水解方程式
催化剂

H2O + 2Ag↓+ 3NH3 + CH2OH(CHOH)4 COO NH4

C12H22O11 + H2O 蔗糖 29. 麦芽糖水解方程式
催化剂

C6H12O6 + C6H12O6 葡萄糖 果糖

C12H22O11 + H2O 麦芽糖 30. 淀粉水解
催化剂

2C6H12O6 葡萄糖

(C6H10O5)n + nH2O 淀粉 31. 硬脂酸甘油酯皂化反应 C17H35COO─CH2 C17H35COO─CH C17H35COO─CH2 +3NaOH

nC6H12O6 葡萄糖

CH2–OH | 3 C17H35COONa +CH–OH | CH2–OH

7


赞助商链接

更多相关文章:
高中化学方程式大全
高中化学方程式大全 - 化学方程式 目录 一、 二、 三、 四、 五、 六、 七、 高一化学方程式 总结 ......
高中化学方程式大全(绝对全)
高中化学方程式大全(绝对全) - 高中化学方程式总结 高考总复习之高中化学方程式总结 化学 第一册 第一章 卤素 第一节 氯气 1、 2Na ? Cl 2 ?点燃 ?? ? 2...
高中化学方程式大全(高考必备)
高中化学方程式大全(高考必备)_高考_高中教育_教育专区。高中化学方程式大全,涵盖高中全部化学方程式。化学方程式 目录一、 二、 三、 四、 五、 六、 七、 高一...
高中化学方程式大全(最最完整版)
高中化学方程式大全(最最完整版) - 高中化学方程式总结 2003.6 GHCIP 第 1 页共 21 页 优质解答 1、硝酸银与盐酸及可溶性盐酸盐溶液:Ag++Cl-=AgCl↓ 2、...
最全高中化学方程式分类汇总
H2O2 的制备可利 高中化学方程式总结,第 1 页,共 22 页 NaOH+Al(OH)3=NaAlO2+2H2O NaOH+NH4Cl NaCl+NH3↑+H2O 2NaOH+P2O5=2NaPO3+H2O 6NaOH+P2O5=2Na...
高中化学方程式大全(完整版)
高中化学方程式大全(完整版) - 高中化学方程式总结 2003.6 GHCIP 第 1 页共 21 页 第一章 第一节 氯气 卤素 1、 2Na ? Cl 2 ?点燃 ?? ? 2Na...
最新2017高中化学方程式大全
最新2017高中化学方程式大全_理化生_高中教育_教育专区。高考_百度文库,高三复习_百度文库,高中试卷_百度文库,_百度文库,真题及解析_百度文库,复习文档_百度文库,...
高中化学方程式大全打印版
高中无机化学方程式 § 1◆碱金属及碱土金属元素 4Li+ O2 2Li2O (常温、点燃产物相同) 4Na+O2===2Na2O Na2O2+2Na=2Na2O(此反应用于制备 Na2O) 条件不同...
高中化学方程式整理
高中化学方程式整理 - 中学化学方程式完全整理 李金鑫 仅供内部使用请勿传播! 使用建议 所选方程式均来源于教材正文、课后习题,少量来源于选学内容。按要求写出相应的...
高中化学方程式总结(重要)
高中化学方程式总结(重要)_高三理化生_理化生_高中教育_教育专区。高中化学方程式总结第一部分 无机方程式 1、 钠与空气常温下反应:4Na+O2==2Na2O 2、 钠再...
更多相关标签:

All rights reserved Powered by 甜梦文库 9512.net

copyright ©right 2010-2021。
甜梦文库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@126.com|网站地图