9512.net
甜梦文库
当前位置:首页 >> 语文 >>

2013第二学期汕尾期末考试高二语文答案


, - . #$!% & %$!' / 0 1 ! 2 / 3 4 5

!"#$

%&'(

) #*+,-. /01 " 21 321 ' 4 5 !% 4 

!( ) " * +,!-.$ -"/0+,1#$ 2$-.0 2$-% ) 3%-0 4&$ 5%05'$ 67(0 67)% 8 37*$ 9)7$ 27+-0 27"-% : ;,1"-0;1"-$ <7+/0<7"/$ 5%-.# %( 8 "* 67 & !!89:;< ' !!89:=> ' ?@A:BCDE< $ FGH:IJ ' ) KLMN & OPLMN $ ?@QRSTUV $ WXYTZ[ '
] % b] & c] "defghi #'

8( \] & ^_]` $ a\

: (jklm & jkno "m $ ?@po:qr #'#

'( ) "* stGu $

(vw ) x (yz ) G{st % 8 |i}~ % : S#? $ ?? (? )'#

"( ) "???? & ? (??????:??????W?? )$ ( ??????????
W?? ) ?? $ ?n|:??? % ? ( ????? ) ( ????? ) ?? $ ?n| :??? % ? ( ?¤??:§ ) ( u¨§???? ) ?? $ ?n|:??? % ????|?:°±O? $ ??:#??# " 601 = 21 5 '> 4 "???·? *??:??? +#

>? 8 "? & ?? (?f )# @? * "* ???? $ ? ( ? )$ ??? ' ) ???? $ ? % ? $ ?f ' 8 ?? $ ?? % ?? $
??? $ ? ' : ???? $ ??? % ??? #

=? : ": ??| ' * ??| $ ?? (f )' ) ×?| ' 8 ?????b| '# A? * "(??? ) ? $ ?? (àáO?? )# B, ?????Cè?éê: $ Ad?ì/í???¨?×òó '
ùú # " ??? & è? $ ÷ $ ?

 ??ü??:? !" W? #$%& ? $
. ?? /0 '

" ' # ò? ( : )* $ ? +,- " $% ? # ú??

"??? & 1 $ 2 ,, " "×?| #$ 3 # " ??? & Q $ = $ F " ??e S #$

 ¨ 4556789 $ : ? ;<=>? $ ;@0AB $ CDEFG $ ?hW ; ? HIJ $ K
4 ? +L e " $ ? M; # a N+O " D P ? Q6R #' ? T '# 7&8$ !"#$%&'()*+,- ./0123456 7- 89:;<=>? @ABCDE FGH(I*JKLMNOP  FQ' RSTUVWXY >Z[\( ] >Z^_`abcS deEfghi j]klmnopqrRS $s&mtuv (]wghixyz{|}>~???Z? (]???E? ghi?]?LRS?, ?? ??????? $s&?]?????L{|}, ???ghi??mn?L F?(?????G GH??>U???4U¤??§¨?$?? $? ?4?? ???4°±????? ? E·L$?????F??TB "#?d??d????F $????????? T$??$s& ????F ???? "#·?????? H !" ! #$%&'( ) ! * "+ " * # F?×??? ?

!"#$% ! &'()*+,-./012 ! 34'56789:; "# <=> $ YZ "& [\7 $ duU ! % ]^_`ab '& <=> $

% ?@3

A ! BCD2E+FG-HIJK ! -LMNOP ! (QJK4RSTU ! 4V-SWX9 % (Scdef ! g'h>9 ( ijklmn Nk ! monp )" qrstScduv ! RSY,w]xy ! z{|}~9JKV?v3 * ? + '??9?? ! ???? * 3dU + ???????t , ??g'??x9 ???9?? ! +Qc?,?n(J$j?G ! ??V???+Q9G?2 , BC?w?9 ??9uU?t? ! -??¤?w???§??t ! ¨?s? ! ????? ! +Q???Z N? ! ;°,±??? ! ,?t?· ! E¤?H? ! c?V,Sh?? ! (Q???? * 3 ??, + B??? * ????j +, 34'??h>9 ( ???? ! O?V? -" BC2F+ QIJO? ! ]??4V????Z " [\?Z???? ! 4E<=??U9?5 " <=V?? ! 4?Y×5? " ??t?? ? ! ??wuU??àJ " áJ??w???§?? ! ????? ! |}~C@RS?è? ? ! [\9JK¨??é ! ???ê ! ???G ! |}~???ì? ! ????í???? ·?[\9JK??òó ! ?L??÷? ! ?Lùú? " ü?|}~ùú ! ??9Y?> ! 9JK " ??? " ?? #$ c % ! &'() ! * 9YV8? + ! , '4 - tZ?? "

#$ "% , #

"# #

$- % ./012 & 34!56789: "' 7;- %

' <= %# >?@

A6BA@C "'DE %# FGHI "'JK %#( "!# QRST ( `ab.cdef ( B) "! , #

"L,MN & HOMNP # , (# $ 02 % "! , # $ URYf % $ jR % e

"! , # UFGHIVBAWC. $ - % ./0XYZ[\?]^_VW "$ QRST % 'g $ hi % $ DE % x/ ) yz-.{ "! , # ?? ( "! , #(

k.HO ) lmnopq ) rstP, (# uvwn (

$ JK % xG ) |}-.FG * ~uv ) ???.???zs? + s? + s? + s $ ???DE ) ?[?JK % H¤k ) -? $ DE % V $ ?JK %) b??.??§

?.R0 ) /0?????????D-???f??V????.z? ( "! , #

¨?z-.???? ) FG?_ ( ??-r??]°±V>?@A.??.x? ( ???O?s (

##& "## ·????? (

"!# ??9???? (

"'# ????? (

""# ??????X (

  "  #( 

#! )* "+ $?m?? %) ?? $?? %)
gí.????

$t? % ? $?FG.? % ?×???e? ) ??m $ ?HOt???M??gè.éê % ?ì )

?.???? * , ? $m?à %* - $ á? % "??Hù ! , ) ?ù . , #

$ !?.??~ò??~r?mó?éê??????.???÷?? (%#

#'& , "@?pú?ü.???? # #"& ??gè !" ? #$% ó &' M@ ( a ) ) $% M@ (*+ ìp ) + ,- ? . @? /.
?.?÷ 01 ek ( "! , # 23456678 ???. 9: ( "! , #

#.??gè/g+8 ;" ? "6 <= ) >? ? @ rs # A3 ? B m CDEF ?e GHIJKLMN ?? HI @ ( a ) . OP ( Q2R ? SCTUV .+8 ; ?? ( ?? WX ?X Y ??+8 ; k ; ?.H, Z " ??.? [WX ?X?è ) \ ? ] ???
!" ! #$%&'( ) ! * "+ " * #

!"#$%&'( ! )*+&,-.&/012345 ! $678$%9:; " < ! =>? #@ABC $ DEF+9,-. ! )*+9BGHI %& 'JK ! L ! , " M &

! "#$%&'()*+,-$ .,-$ # /$ 0 !$ 1 

%&' ;NOPQRSTU ( VWXYZ[&Z\]&^_ ( K`abcde %

) fg *

hijklmnoPSpqLgDr " OstuoPvwxyz{$|mnoP ' hi}~ ????O??Sp &! ??mnoP~??Lgmnl?i??9?? ! lPS??9? ? ! lOs??9????l??:O??????Sp "

!(' ???? ! ?¤?? ! §¨??? ( ???? + ?° $( ±±"?R???S??
?·? " ) fg * "hic}~??.???Os?? ! ??? ! ??????? ! ?? ???? ! ????~??????? "

%)' ×?????R????à?qá? ! §???? ( + ? $ ???R?? + +R $!
6è?R¨é?ê? ( ??·-5ì9í?????? , ?? ' á? & ·- - ×???ò ó? ! ?B?N ! ??÷? ! ù????Rú?$% ! ?ü???? ! ?R?? ( " # ? $ #c?$?%?! §&'(?)ò! *+?,§R???-.! /?5ì$|0|·-% )fg * 1 ij 2 j?lS 3 E:? 45 ? 6 2§???f 6 ?Dr % S 78 ic}~§? 9 ? ! : ? ; f×????B < ??????B < ?? = ?? > y ! ?@A Os?è B/ ?? ·-5ì? CD ! ? @E ? / ?; FG 5ì·- ! ×???5ì H { I ??? ! S??5ì ?$ J ?? K ! ??MK?? %

%*' ' LMN ?ü?? O ?B - PQRS !

' T { UV &! W&X ? ! YZ[\ ! ] {$ ^ ! '7 ? ? ? " K # M ! $ K " M &

_`ab ! c { de $? , fg $? ! hij , k<l % 5Wr ! § y { 6 ? z{s; f n ?? |j %

+,' m p n ??í o ! p ; qrs ' tus & v ? n ???? ! -c wx;n* ??? 4 2
}~LMN - ?? ¨ ??? ! ? - O ~p ?/ M?¤ ! ? ¨ ??s?? ! ????tt " Jü ?? % :qr . ?;J l ? S? ?? 2" ? ? ?t ( -c ? Os???? ? . ! = 6 ? ê? z?t? ?5ì? n ???B 3l 2 ? r % 'Sp # M ! ?} Mg + M ! , $ M & '+ M &% ?? '% & 4 F ? '#& ~?? ?: ~¤ '% K % M ! ?J ?

+%' ?~í? -

#?? ¨ ??? .. ????tt "Jü ?? $

?? }~ ? ?¤? ?? ( ¨ ?? , ¤ è UV ( ? ??? M ! , & M &

'+& ? ? ?? ? ?N?§·;B ? ? ?B (

'"& ? ? ? ??: ? de $? , §¨?? ? ?? %

2 "3$ + /$ ./$ & 1 0 %+ 1 

++' '%& ??% ? [°[±? P2SOièM ??? ! ZO ?· , O % S 3 ??2??? ?
? pièM ??R % '/ M & ?/ / ?O ? j 7? ? 0 ? ', " ? &

-" M.

' /& ~ ? ? ? ? ? i ? ? ? ! ~ ? Z O ? · , ? ? O ? 6 2 ? ? ? ? ? p ? ? N ? ? %

"#$ "% , #

"-. $ /0 $ 12 $ 34 $ 56 $ 789 & , % :;<=>?@ & , &#

ABCDEFG ' HI ( J K L M "'&# N % O #( P Q R S 4 T U ) V ! W * $ X Y Z [ % \ ] H % ^ % _ ` )$Xabc * C56de & Bfgh & )V!W * $XYYijV

)(&# N % O &* P )!+
`$%k!&l,mn "p -!'+/&. vt6u {|? ????? ???? ???? #E?? >??¤ qp -/'+)&. wxvt6u {|wx? ??/? ??wx?? ??wx?? #Ewx?? >??? rp -)'+'. yz6u {|???u?? ????? ???? ???? #?? >?§¨

op -,'+!&. st6u {|}~ ???? ???s ???? #E?? >8??

vt$8?? Z8vt$8?? Z8vt$8?? ?vt$8??

?? ?? ?$° ?±?

&$ ?;????x· !$ ???? 0$ #E?? % ?.?? &'$ ???? % ???? $ ?
???

)$ ???6???6 ,$ ???? *$ ?M?????? &&$ ??????×?? #$ ?4????`? %$ u??? 1$ $??uà &)$ ?á?\? 2 3 &$ w?p?l,?6u $ ?? $ #E $ $8?è4 % éê?ì & vt$8?? % í
vt&???6u????òC$8C?? & "$ ?óp?l, % ?? &" ál,4 % ??é ê % ?o4}~??pl, % ÷??, & /$ ù6ú@ " , , ?oáü?>@ & , % è?? ? % @? , ,? , ? >? " "4/ ? #% ? ,( á>@ & , &

!" ! #$%&'(

) ! * "+ ! * #


赞助商链接

更多相关文章:
2013-2014石家庄市高二年级第二学期期末考试语文试卷含...
2013-2014石家庄市高二年级第二学期期末考试语文试卷含答案_语文_高中教育_教育专区。2013——2014 石家庄市高二年级第二学期期末考试 语文试卷第Ⅰ卷甲一、现代文...
徐州市2013~2014学年度第二学期期末考试高二语文试题
徐州市 2013~2014 学年度第二学期期末考试 高二语文试题一、语言文字运用(15 分) 1.下列词语中,字形和读音全都正确的一项是(3 分) A.挖墙角 以邻为壑 B....
大屯矿区一中2013高二第二学期期末考试语文答案
大屯矿区一中 2013高二第二学期期末考试 语文试题参考答案 一、阅读(60 分) (一)(25 分) 1、孩子们每天在读书,但却没有每天在阅读。(或“阅读已经被繁重...
汕尾市林伟华中学2013-2014高一期末考试
汕尾市林伟华中学2013-2014高一期末考试_高二语文_语文_高中教育_教育专区。汕尾市林伟华中学 2012—2013 学年上学期高一期末考试 2013.1 语文试卷注:本试卷共 8 ...
...2013学年高二学期学期期末语文试题(word版,含答案...
广东省海珠区2012-2013学年高二下学期学期期末语文试题(word版,含答案)_其它课程_高中教育_教育专区。广州市海珠区 2012 学年第二学期期末考试试题 高二语文 2013...
2 语文-宿迁市2013-2014学年高二学期期末考试 语文(理)
2 语文-宿迁市2013-2014学年高二下学期期末考试 语文(理)_语文_高中教育_教育专区。宿迁市 2013—2014 学年度第二学期期终考试 高二年级语文试题(理科)(2014.6...
玉屏中学2013—2014学年度第二学期期末考试高二语文试题
玉屏中学 2013—2014 学年度第二学期期末考试 高二语文试题 命题制卷郑孝红 说明:1.本试题分第 I 卷(阅读题)和第 II 卷(表达题)两部分,满分 150 分,答题...
江苏省徐州市2013-2014学年高二学期期末考试语文试题...
徐州市 2013~2014 学年度第二学期期末考试 高二语文试题一、语言文字运用(15 分) 1.下列词语中,字形和读音全都正确的一项是(3 分) A.挖墙角 以邻为壑 B....
邢台市捷径高考2012-2013学年第二学期期末考试高二语文
邢台市捷径高考 2012-2013 学年第二学期期末考试 高二年级语文试题时间:150 分钟 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考号填写在答题卡上。 2.考生作答...
2013-2014学年度第二学期高二职中语文期末考试试题
2013-2014学年度第二学期高二职中语文期末考试试题_数学_高中教育_教育专区。湛江爱周高级中学 2013—2014 学年度第二学期高二职中语文期末考试试题试卷共 25 小...
更多相关标签:

All rights reserved Powered by 甜梦文库 9512.net

copyright ©right 2010-2021。
甜梦文库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@126.com|网站地图