9512.net
甜梦文库
当前位置:首页 >> 数学 >>

高一第一学期第5周周测 (2)2016—2017 第一学期高一语文周测 班别: 一、解释下列文言虚词 1、以 ①以其无礼于晋 ( ②敢以烦执事 ( ③越国以鄙远 ( ④焉用亡郑以陪邻? ( ⑤若舍郑以为东道主 ( 2、而 ①今急而求子 ( ②夜缒而出 ( ③朝济而夕设版焉。 ( ④因人之力而敝之( 3、焉 ①子亦有不利焉。 ( ②焉用亡郑以陪邻? ( ③若不阙秦,将焉取之 ( 4、其 ①行李之往来,共其乏困

( ②越国以鄙远,君知其难也 ( ③失其所与,不知 ( ④吾其还也 ( 5、之
1

第5周 姓名:

星期一

) ) ) ) )

) ) ) )

) ) )

) ) ) )

①公从之 ( ②是寡人之过也 ( ③行李之往来 ( ④何厌之有 ( ⑤邻之厚,君之薄也( 词类活用 1 晋军函陵 ( 2 若亡郑而有益于君 ( 3 邻之厚,君之薄也 ( 4 越国以远鄙 ( 5 共其乏困( 7 烛之武退秦师( 通假字 1.共其乏困 ( 3.何厌之有?( 古今异义 1 行李之往来 ( 3 微夫人之力不及此。 ( 5 敢以烦执事( 文言句式 1.以其无礼于晋,且贰于楚也( 3.敢以(之)烦执事( 5.以乱易整,不武 ( )

) ) ) ) )

) ) ) ) ) 6 夜缒而出( ) 8 若不阙秦( ) )

) 2.失其所与,不知 ( ) 4.无能为也已。 (

) )

2 若舍郑以为东道主 ( ) 4 亦去之 ( ) 6 共其乏困(

) ) )

) 2.是寡人之过也( ) ) 4.夫晋,何厌之有?( 6.若亡郑有益于君(

) ) )

2

重要虚词答案 1①因为,连词②拿,介词③表目的,连词④表目的,连词⑤把,介词 2①才,连词,表顺承②表修饰,连词③表承接,连词④表转折,连词 3①语气词,表陈述②疑问副词,为什么③疑问代词,哪里 4①代词,指代“使者”② 代词,指代“事”③ 代词,自己的④表商量或希望语气,还 是 5①代词,代佚之狐的建议②的③放在主谓之间,取消句子独立性④宾语前置,有何厌之 ⑤放在主谓之间,取消句子独立性 词类活用答案 1 名词作动词,军是驻扎的意思,下文“秦军”同 2 使......灭亡,动词使动用法 3“厚”“薄”都是形容词活用作动词 厚,变雄厚;薄,变薄弱 4 鄙,名词的使动用法,使??成为边邑;远,形容词用作名词,远地,指郑国 5 形容词活用为名词,缺少的东西 6 名词做状语;在夜晚 7 使动用法,使??退却 8 使动用法,使??减少 3 厌,通“餍”,满足 4 已,

通假字答案 1 共,通“供”,供给 2 知,通“智”,明智 通“矣”,句末语气词

古今异义答案 1 行李,古义:出使的人;今义:出门所带的包裹 2 以为,古义:把?? 作为;今义:认为 。东道主,古义:东方道路上(招待过客的)主人;今义:泛指接待 宴客的主人 3 夫人,古义:那人;今义:一般人的妻子 4 去,古义:离开;今义:往, 到 5 执事,古义:办事的官吏,这里是对对方的敬称;今义:掌管某项工作的人 6 乏困, 古义:指缺乏的东西。今义:指精神或身体劳累 文言句式答案

1 状语后置 应为“以其于晋无礼,且于楚贰也”2 判断句 3 省略句 4 即“有何厌”,疑 问代词作宾语,宾语前置 ;译文:晋国,哪会有满足的时候呢? 5 否定判断句 6 状语后 置 应为“于君有益”
3更多相关文章:
高一第5周周测
高一第5周周测题_数学_高中教育_教育专区。龙川一中高一第 5 周周测政治试题...二、材料分析题(共 2 小题,40 分) 21、材料一:2012 年 11 月 29 日,...
高一第5周周测试
高一年级第五周周测数学试卷考试时间 2014-2-19 19:15-20:15 班级: 姓名:一、选择题(6 小题共计 30 分) 1、若 ? 为第三象限角,则 A. 2 2、sin(...
第5周周测:郑州七中2012-2013学年高一学期
第5周周测:郑州七中2012-2013学年高一学期_教学计划_教学研究_教育专区。2012...10.解: (1)系统抽样 (2)众数的估计值为最高的矩形的中点,即众数的估计值...
高一第5周周测试卷(7班)
高一年级第五周周测数学试卷考试时间 2014-2-19 19:15-20:15 班级: 姓名: 第Ⅱ卷(非选择题 二、填空题(本大题共 5 小题,每小题 4 分,共 20 分.)...
椭圆训练题第5周测
远翔实验学校 2015-2016 学年度第一学期第五周测 高二数学试题 说明:本试卷...B 两点,则 ?ABF2 的周 16 7 ( B.16 2 2 长为 A.32 ) C.8 D.4...
...2017学年度第一学期高一语文第5周测
上饶县二中 2016—2017 学年度第一学期第 5周测 高一语文 考查范围:必修二第 1 单元一、现代文阅读(9 分) 阅读下面的文字,完成 1~3 题。 流行语:那...
高一()第5周数学周测
高一()第5周数学周测_数学_高中教育_教育专区。广丰一中 2015-2016 学年...第一象限,则直线 l 的倾斜角的取值范围( B. C. D. 8.圆 C1:x2+y2+...
高一学期第五周周自测三角函数部分周自测5答案
高一学期第5周周自测三角函数部分高一学期第5周周自测三角函数部分隐藏>> 高一年级下学期数学周测试(三)三角函数的图像及性质 2013.3.16 一.选择题:本大题...
高一英语第二周周测
5页 免费 高一英语周测试 3页 免费 牛津高一英语周测 2页 免费如要投诉违规...2012 学年度第一学期高一年级第二周英语学科测试卷 命题人 张费佳 分值 100 ...
香山中学高一第五周周测
香山中学高一第五周周测《政治与生活》试题命题人:何伯清 审题人:闲伟联 用...第四周周测答案题号 答案 题号 答案 1 A 9 B 2 C 10 C 3 C 11 C ...
更多相关标签:

All rights reserved Powered by 甜梦文库 9512.net

copyright ©right 2010-2021。
甜梦文库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@126.com|网站地图