9512.net
甜梦文库
当前位置:首页 >> 数学 >>

高一第一学期第5周周测 (2)2016—2017 第一学期高一语文周测 班别: 一、解释下列文言虚词 1、以 ①以其无礼于晋 ( ②敢以烦执事 ( ③越国以鄙远 ( ④焉用亡郑以陪邻? ( ⑤若舍郑以为东道主 ( 2、而 ①今急而求子 ( ②夜缒而出 ( ③朝济而夕设版焉。 ( ④因人之力而敝之( 3、焉 ①子亦有不利焉。 ( ②焉用亡郑以陪邻? ( ③若不阙秦,将焉取之 ( 4、其 ①行李之往来,共其乏困

( ②越国以鄙远,君知其难也 ( ③失其所与,不知 ( ④吾其还也 ( 5、之
1

第5周 姓名:

星期一

) ) ) ) )

) ) ) )

) ) )

) ) ) )

①公从之 ( ②是寡人之过也 ( ③行李之往来 ( ④何厌之有 ( ⑤邻之厚,君之薄也( 词类活用 1 晋军函陵 ( 2 若亡郑而有益于君 ( 3 邻之厚,君之薄也 ( 4 越国以远鄙 ( 5 共其乏困( 7 烛之武退秦师( 通假字 1.共其乏困 ( 3.何厌之有?( 古今异义 1 行李之往来 ( 3 微夫人之力不及此。 ( 5 敢以烦执事( 文言句式 1.以其无礼于晋,且贰于楚也( 3.敢以(之)烦执事( 5.以乱易整,不武 ( )

) ) ) ) )

) ) ) ) ) 6 夜缒而出( ) 8 若不阙秦( ) )

) 2.失其所与,不知 ( ) 4.无能为也已。 (

) )

2 若舍郑以为东道主 ( ) 4 亦去之 ( ) 6 共其乏困(

) ) )

) 2.是寡人之过也( ) ) 4.夫晋,何厌之有?( 6.若亡郑有益于君(

) ) )

2

重要虚词答案 1①因为,连词②拿,介词③表目的,连词④表目的,连词⑤把,介词 2①才,连词,表顺承②表修饰,连词③表承接,连词④表转折,连词 3①语气词,表陈述②疑问副词,为什么③疑问代词,哪里 4①代词,指代“使者”② 代词,指代“事”③ 代词,自己的④表商量或希望语气,还 是 5①代词,代佚之狐的建议②的③放在主谓之间,取消句子独立性④宾语前置,有何厌之 ⑤放在主谓之间,取消句子独立性 词类活用答案 1 名词作动词,军是驻扎的意思,下文“秦军”同 2 使......灭亡,动词使动用法 3“厚”“薄”都是形容词活用作动词 厚,变雄厚;薄,变薄弱 4 鄙,名词的使动用法,使??成为边邑;远,形容词用作名词,远地,指郑国 5 形容词活用为名词,缺少的东西 6 名词做状语;在夜晚 7 使动用法,使??退却 8 使动用法,使??减少 3 厌,通“餍”,满足 4 已,

通假字答案 1 共,通“供”,供给 2 知,通“智”,明智 通“矣”,句末语气词

古今异义答案 1 行李,古义:出使的人;今义:出门所带的包裹 2 以为,古义:把?? 作为;今义:认为 。东道主,古义:东方道路上(招待过客的)主人;今义:泛指接待 宴客的主人 3 夫人,古义:那人;今义:一般人的妻子 4 去,古义:离开;今义:往, 到 5 执事,古义:办事的官吏,这里是对对方的敬称;今义:掌管某项工作的人 6 乏困, 古义:指缺乏的东西。今义:指精神或身体劳累 文言句式答案

1 状语后置 应为“以其于晋无礼,且于楚贰也”2 判断句 3 省略句 4 即“有何厌”,疑 问代词作宾语,宾语前置 ;译文:晋国,哪会有满足的时候呢? 5 否定判断句 6 状语后 置 应为“于君有益”
3更多相关文章:
山东省滕州市第五中学2016-2017学年高一第一学期政治周...
山东省滕州市第五中学 2016-2017 学年高一第一学期政治周周清试题 第一周自测...6.2 2008 年四季 度 1550 2.7 10.8 利润额(万元) (1)上表表明了什么...
...年高二上学期第五周周练语文试题(第二单元测试)
2016学年高二上学期第五周周练语文试题(第二单元测试)_语文_高中教育_教育...第二单元 单元测试(12 月 12 日用) (总分 120 分,考试时间 120 分钟) 一...
2015.11.5物理周周测
2015.11.5物理周周测_高二理化生_理化生_高中教育_教育专区。3-1周末测试 ...如果在 1s 钟内共有 5×10 个二价正离子和 1.0×10 个一价负离子通过面积...
初2015级八年级下第一周数学周周清检测题
初2015 级八年级下第一周数学周周清检测题(A 卷) (时间:60 分钟 总分:100...( A.-5 B .5 C.-25 D.25 4.下列根式中,是最简二次根式的是………...
年级数学第5周周测
五年级数学第 5 周(三月月考)周测 1、一本小学数学课本的形状是( 5 2、5× 表示的意义是( 6 3、一个数和它倒数的乘积是( 是( )1 5 4、 =( ...
...学年七年级语文下学期第一次质量检测(第5周周测)试...
2015学年七年级语文下学期第一次质量检测(第5周周测)试题 苏教版_语文_初中...2014~2015 学年度第二学期第一次质量检测 七年级语文试题一、 积累运用(34 ...
第一周周测(打印)
第一周周测(打印)_理化生_初中教育_教育专区。千里之行始于足下!同学们,让...(2) 我们应该怎样向革命先辈学习,做一个对国家,对社会负责任的人? (5 分)...
广东省五华县五华中学2013届第一学期第十五周周测文综...
五华中学 2013 届第一学期第十五周周测试题 文科综合...(江门市 2012 届普通高中高三调研测试)下表为各...(10 分) (2)根据表 1,概括“十一五”规划主要...
...学年七年级英语下学期第一次质量检测(第5周周测)试...
2015学年七年级英语下学期第一次质量检测(第5周周测)试题 牛津译林版_英语_...2014~2015 学年度第二学期第一次质量检测 七年级英语试题(考试时间:100 分钟 ...
六年级第一学期数学周周测(五)
六年级第一学期数学周周测(五)(完成时间;90 分钟 一、 1. 2. 3. 4. 试卷满分:100 分) 填空题(每小题 2 分,共 30 分) 。。 10 以内素数的和是:...
更多相关标签:
高一第一学期期末试卷    高一第一学期学生评语    高一地理第一学期期末    高一语文第一学期期末    高一第一学期物理期末    高一化学第一学期期末    高一第一学期家长会    高一第一学期化学试卷    

All rights reserved Powered by 甜梦文库 9512.net

copyright ©right 2010-2021。
甜梦文库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@126.com|网站地图