9512.net
甜梦文库
当前位置:首页 >> 数学 >>

浙江省学军中2015届高三第十次月考数学(文)试题(PDF版,含答案)


tt1+r~~i:r~ 2014 ~~~~m+txJ:I~

le~ CJt~) litH~
tt1*1?J1-*lR0;r:\ !flt1*1?J1*l9. 05'\
V=Sh
1

V= - Sh 3

i:J1*1?J1*lRz~:r\ V = ~h(S1 + Js1s 2 + S2 )
fJJ< i?J

* f 0 :r\
[fil 9.

3

S=4rcR

2

4 fJJ< i?J 1*l9. 0 :r\ V= - rcR3 3

-,

~;ff.ii (;;ifs:j(.1[~ 8

1J\l!, 4l1d'.ii s Jt, itW?t 40 ?t, {Eiij:1J'.ii~l±l B<Jlm-t-~JJ!~,
1

R~-JJ!?~-&t-.ii

§~*B<J·)
I.
B9;u~1tp p: x ~ 1. ~1lJ:q :- < 1,

x

!J!IJ q~-,p P.l(:Jl.B<J
C.
J'E~~1tj::

( A

A.

J'E)j-~?:,J}~1Lj::

B.

?:,:g;g:~JE)t~1LI~

2. E.9;u f (x) = .J3 sin x +cos x( x ER), PE!~ y = f (x + q>) 81 OO~Jt-f· CO, O) Mf$, IJWq> 8"111fi:iJ I;),?
C

A

)

A.

6

B.

Jr

3

c.

3

D.

6

3.

B9;u1?-'f00][J§~;f~-*

xOy ...t.8"1~~ D EE~~:r\~fl
{

1sxs2 y s 2 ~it!E.

;g: M(x,y) jg D ...t8"129J,8, t-i: A

2x-y s 2

i?J~{jft-jg

(2, 1) , !J!IJ Z

= OA· AM B"Jftj(1][7J
C. 0 D. I

~

~

A. -5
4.

B. -1

;g:]iJ~ xcosB+ ysinB-1=0 Ej~ (x-cosB) 2 + (y-1) 2 = _!_ if§t}], -_ftB-jg1JlJ§, !J!IJ~~][t~B"J~l??
16

(
A.

A

)
D.

-.J3

B.

.J3
3

c . .J3
3

.J3

A. B.

;g: m , n $-'ftf-T-'?00 a , !J!IJ m , n -5E~?if§j(][t~.
m, n :tE-'?00al*J1?J~t:ftliif§?][, !J!IJ m, n liif§~l[.

C. ti m, n 1!ffH!f]f.-"f5f? a, !Jllj m, n--51:?5?1-J]f.~.
D. B~l:J a,

fJ li;f§:ffii]f., m, n ]i;f§=ffii]f., ti m 1- a,

!J1Jj n

1- f3.
( A )

A. (O, -]

1

3

B. [-I. -]

1

3

c. [--, 0)

1

3

D.

[-1,0)U(o,~J
l)[

7.

m~.;..+.:;.-=l(a>b>O)l:-,i#:A:*-Tl*.8f?JX>Jl$.87gB, F-JJ:Jttif*,8, ti AF J_BF,
a
b
( A )

2

2

A. -

J2
2

B.

Jj
3

c.

J3-1

D.

1-2

Jj

(A

)

9. 1)[{?~U=R, ~ilM={x/-2~x~2},

N={x/y=.Jl-x}, PllJMUN= _ _~ MnN=
A

10. -:;:: !'BJ JL {PI 1* f?J -

l\\\ 00 :turf 00 M71'' DW ~)UiiJ 1* f?J 1*~7\

7'J

A

*?~7\/'g

-A -= 87Z',

11. B~ll{aJ-JJ~;&~}ILJ, tia 1 +a 5 +a 9

13.

B3;11xxrtt1~.;-Y2 =l(a>O,b>O)B"J-~Mri5:~~5ftff1H:~/: y=2x+10, i~xxrl±l~l?J--1-1*
a

2

2

b

2:tE1f.~l _t, JnUxxrl±l~B"J1Hj1- - ... ---

14.

B3;11{~ffi~f(x)ifll3JE/(x+2)=/(x), J3.3xE[0,l]st,

f(x)=x, ::&lR!'EiJ[-1,3]_t,

Pl§~

g(x) = f(x)-kx-k lJ" 31-~iL Y1U~~ k B"JJ1Zf1~Irullt&_.__ __
15.

tE 5f [[j]f.Jfi ~i=iF* xOy

i:p,

B3;i:J ~ C: (x-a)2 + (y-a + 2) 2 =1, ]#, A(0,2), ;;& ~ C _L;ff;(?,#, M, iW3JE

::::.,
16.

M~N!<*:kN!~

s 1J\J1!, W37} 74 7},

M~JSIZ~l±lJt~~JY3, i!EIY3Ji~gJG1JfiJiZ!1~.)

C*N!ifW)} 15 7})
tEMBCi:j=i, j§A, B, CB"JX1:iil.7t%1J7;;a, b, c, B3;i:JbcosC+~bsinC-a-c=O.

17. C*A11IifW:5J' 15 :5})

B3;i:J.IEJJn~J'U{an}B"Jl§JJ]a1 =L HtrnJ]JJ;flJSniiWJEan

=JS: +JSn_ 1 (n~2).

(2)

1 iG~3'Ll{-} B"JffijnJ]JJ;flJ7;;7;,, ::&X11f~i?JnE N*, :f~q;:r.\;4Tn <a 2 -a't~[JJX;}'[, *~~aB"JifZ

anan+l

~o 00, :f?[9;f~tt? P-ABCD 9=1, ~00 ABCD ?~1Df~, AB= 2, BC= J2 , LlPAB ?IE- ffl%, PC

l_

BD, E

11 AB ITT 9=12,

&1f.~ I J:i2 C _§Jffi]l-J-~§:% ABCD ?Jf1?5?-00,
o

2F

?1f.t~ I _tITT-1"iJJ ,8, l:LJ:ij 2P1fl

=ff-? ABCD ITT ~fYrn
C2 )

p

Cl) >JHLE: PE 1- 517-00 ABCD:
·& 1l t~ PF J:ij 517- 00 PAB ?ff JJJZ ITT ffl Jg () , 1Ji=
45° < ():::; 60°, *~f~CF ~ITT.ifZ11Hi111 o
D

19.

(;.is:H2I1~7t 15 )t)

B3;uVm!fm~ c: y 2 = 2px(p > O) _t.14"-2 Q(2,y 0 ) fljf*,?,( F B"JlEEi~Jg ~.
2

1t'ffiiJ~Ff y $rflITT1Lt~J::ijVfil!fmt~5tT,8 D, i{fj]( AD,BD.

iJ\J'ljtl;ff MBD

fE][[i;fJ;M~Jg !E11i:? ;5~,

*W!Ef]I;

~mu.

iwiJl0Jff1-El3.
y

x

( 1) ~a= 1, */f'~J:t

f(x) > 2x FEJffllf.~

I .I

I
! I

· 1-5 9.

BADAC,. · 6~8 .- PCB ..

MUN={xlx.~2}, ·MnN={xl-2s;~1}.··

10.

- -~+43+2.Tz'
6 2 2 -. ' '
5 20·' _. :

11. '; 24i .~-2 '
14.' ( 1/4; 1/2) '

--· - ' '' " ·"l '"

' 12

: ; ffi,l :--..
[0,3]

""

.. x2 · y2 .- -· 13. ~- - = 1: 16,

15·

ft!: <0

EE!lE~~J:i:'.~~Q: ~inBcosc+/3"sin~slnC-si~A-si~C~O.

\'sin A~ sin(B:+ sinAcosC -i- c~sAsi~·. ·. {~A..t~ . ... C) "." . . .

c

·. ,.
.

. 1~: .f3'sinB~inC-cosBsinC-sinC=:O
'/sin C o --.
'.' Be(0,1r)

. :·

>

:~ .,/js. in B ~ c~sB':-1
'

=.

O · : ' ~p._ sin(B ~ 1() = .!. '' ' '6 2 '

·B-.? - 3'
- ' b '' _· '

., 1C

(2) E!3 Cl)

' - ' ;,-· '

.

··

Z.?l: 2R = - = 2
sinB

..

2a + c= 2R('isin ~+sin.C) =5sinA +.f3cq~A ;;_z..flsin(A +rp)·
.


(15.JJ-)

5 2 ~qi, sin __ fP= ·~,cosrp= · i;··· ·,;·.Ae(o, tr).2~sin(A.+rp)e(~?2;.fi.7] 3 · ·· . · .· 2v7 · · 2v7 . .

17 '. <.D

~ n 'C. 2 ff1.,? an ~:JS;+ JS:]; :~ Sn.-Sr,_1 .=.JS:+ jS:, ~p JS:~ JS:= L
t&./S:=n·,
'

M~~~1J{js:}~~~'-1 L 0~·~1(l{J~~:~~u;·
.
·' '

~n ~.JS:+.J,S:;~n+n~l;,~n~I . (n"C.2.), ~n'."'.l!J;j*J&Jl:, IZilirban ~Zn~l. .. . . . . .
.
,?

'("2)·.~.· ,1.·-~''1
·
'

.· l(· 1····.1 _)· ·---------' · a~cin+i . (2n:....1)(2n+l) 2 .2n-1 .2n+l.· .

' '

'

'.I

· · . 2 . 3 3 .5 . 2n ,...1 2n.+ 1 _ 2 · . 2n + 1 · 2 . - u···4'r' '' 2 : -· "2' ' 2 '·~;,13.: < 1'~ >2' ' A ? . n. <.a - a , .. . < a - .a , Jll'fh a -. -. ~a ..,. ~
' '

·. ·r·· 1.( . 1 . 1 1 · · 1 · i · · 1 ci?· · .1 · · ·1 . ?. ~=·- 1.:----'+-':--.:--+···+--·-.--'-.--)=...,. ?--:--)<-,

. .. : .

\ ...

1a. ci)
i.
!,

~*EC, ·;?BE;,~~ f2. ~ ~C, LEBC=LBCD=90°:,. :. MBC
.BC

Ji·

2

CD . · ·

.. .

. ... ·.

<n .·

ilBCD, :. LECB=LBDC. :'.BDJ_,CE. Y.. ·: PC LBD, PCnCE =C,.>: BDJ_ .IfOO. PEC. . :. BD.LPE. ff.. .IE A?AB.i:j:t ; · \~. E 1! . .. .
;,.

I

A.B

~ i:p· ~ ,
.
\

:.: PE

LAB. ,3t, ·
l .

1

ABnBD=B,:. PE J_SffID ABCD.· ·
.

.

·'

.
'

. ..

·:PE ..L ~WABCD,:CFl..IfOOABG'P; · . . .. . : . . . . .· :. PEI/CF.:. CF II Sfmi ]>AB.. . Y..CBL.lfOOPAB. :. .· . . .. . ... · :. #... F JU.If W.'.iPAB ~~FI-=R.(C JUSfun .
(2)

. PAE (t>J/iFiif1=12. ..fil.

CF =·t.: .·. ·,

J-1..F 1f.FG J_PE f'G, Ji.!U

PF=~(./i~t) 2 .+3 ..

.e Slll =
. ·.

. ~cJ3 . ~tf+3 ..
.

42.. . , ·.
... J2.
.. 2.

s.
. . Jj
. .·. 2 . ·2

·: 45° <B s 60°;:.-.<:sinB s-.
. .

. .. . .

·

Ji

<

' ·Ji
~(;/3-t) 2 +3

<

jjfM~J3-lst<,$+i.

·.
..... ',:·' '

..:·.: . <2l

~t: ~

;}

,. .. .:'.': ' .·: :t '

' , ·.. :.·. ~ . . . '. ·- .

f>, N +2(kb- l)x+h 2 '." o( k "o); A> o, IP ;-:2kb> Q
.. 6:$f

.

.

.

...

:. 1-2kb == k 4 M(l-kb

. '97t
.
.

.. k2

.!..) 'N(. _!__. .!..) .
k ' . . 2k2 ' k ·..

. .. 11i)- ·.
.? I ? '. ··-··· ???? ? ?

:'

·.
·····-··-··· ?? ' ?

.
'l
~··:

-.;

, . . . . . . . . . . . . . ,.._, .. .

.

. 20. (1) cz) a=2 .
.

.. .

(3) ~a==-tl;I-;

·
$ ·~

.

1 ·2WJ

· ?· ·
-~

..· . . . . · . .. · .1 ·:.? x .'.""' 2x +1 x ~ ) . ·. . 2 2 f· .(x)=x -21x--1== . ·, . · .·· : ···2. ·.. · · . ··1

·:

. .

. . . . ·. ·.{:. 2

.... ·..(· . .

1 :· . .·.. : .

... ·.· . . . ? .: ·

· · . x2 +2x-l(x·<-) · ·
. ·.·. .·. . .2 ..

?
.

. .(-_.·1,].J"
. .
. .

2

,[l,~) ?. :. ?.
. .

m··?
. ? ·,.

-~ ~,

~

?

a<J ? . ? ?

·.... ,.. ;................ '.'""'.''"'.";,, .... 5
. . . . 2 .. . . . .. . . ..

~-.
.
2

*
.

~

oo-~~
·. . . .

.

.

(3)

~~~f(x-'I) ?..2f(x)1t~(x.:..1) -2jx.:..I-_al?. ~~ -4lx~al. ·

· ?. &P·:·

4l;·-al~21x-(1+a)j~x 2 +2x:..1

C:1<Y, . ·'

>

·

x;f1f;ta<J x·e [o;~)tEJiJZ.lc ·. · ·T~~t~~; ....
'

. ·mo~x~aaf, .;f~~ <*Y 1t;l5}-4(x-:-a)+2[x~·(l+a));:;;x 2 +2x~l't§:JilZ:il: ·
. ·i"

·.:

.

\

"'. /·

... ..

";
'.

.

.

.~

.

·.

.

....

.. .. .

.

:.,

.
,_

..,

. .· ........ .............. ........ .
'.

. . .

.

~

~

·. .

.

. ?~a .

<x s a+ 1at,·~~~- (*) . ·tt;f5]4(x-a)+2[x:...:(I.+a)]s.x .
.
.

.

t

.

.

·. ·: ·: .... '

. .

.

·.

. ·..

·.

.

.. ·

.·.
.

. ·:.

.

.

.

.

.

.

'?..

.

2 .

+2x-t·tHJilZ:il: .? · ?·. ,. . . .. .· .·?· ?

· &P x 2 -4x+1 +6a?: O~'Vx·e (q,a+ l]'t.°ilfe.lt:ll:

·m@~no <·d ~-~·. · :. h(x) ~x2 -·4x+1+6atf:(a,a+I]iiJ!iPil~~ ·
>. ,R tmh(x)·min =h(l+ a)= ~ 2 +4a-2?. 0:
·"a s-..:2-:::16"Wla?. .fl-2
·'

..

('

. :;...;6-2<'""'" . 2 :.J6.:.;.2i:a<-:-..· , . -2 ·. .

.r;:·

1 ... ···.·.·

···1

.

.

. ...:..... ,,....·' .;.... '?.... ... ' ?·.
~. ~~

.

1·.

i

.

.1

, ..

'P(x) =x2 +ia-3;::: o:ti:

:,H~'P(x)mi.= 'P(a-i-1)~ a +4a~2 ~ o
2

<a+ 1,+~)_b~ iJW!Ji:l:~ .

.\

'

:. a~ ...:2 ~ ./6~a··~·.f6·~ 2 ~~: .J6 -2 i;, a~ l .··· . . . . . '. . . . . 2

J:fiff~,. a ~~1Hfr1[j]~: . ../6-2 ~a ~l · . .. . . . . . . . .· 2.

:··;

.,.,

.. .

..

)

::...·.

{'

..

.

. .


赞助商链接

更多相关文章:
浙江省杭州学军中学2015届高三第十次月考数学()试题
浙江省杭州学军中学2015届高三第十次月考数学()试题_英语_高中教育_教育专区。杭州学军中学 2014-2015 学年高三第十次月考 数学(理科)试题卷参考公式:柱体的...
浙江省杭州学军中学2015届高三第十次月考数学(文)试题
浙江省杭州学军中学2015届高三第十次月考数学(文)试题_其它课程_高中教育_教育专区。杭州学军中学 2014-2015 学年高三第十次月考 数学(文科)试题卷 [来源:学科...
浙江省杭州学军中学2015届高三第十次月考数学(理)扫描...
搜试试 3 悬赏文档 全部 DOC PPT TXT PDF XLS 广告 百度文库 教育专区 ...浙江省杭州学军中学2015届高三第十次月考数学(理)扫描版试题答案_高中教育_...
浙江杭州学军中学2015届高三第十次月考数学()试题 (W...
浙江杭州学军中学2015届高三第十次月考数学()试题 (Word版无答案)_高三数学_数学_高中教育_教育专区。浙江杭州学军中学2015届高三第十次月考数学()试题 (...
浙江省杭州学军中学2015届高三第十次月考文综试题 Word...
浙江省杭州学军中学2015届高三第十次月考文综试题 Word版含答案_高三政史地_政史地_高中教育_教育专区。杭州学军中学 2014-2015 学年高三第十次月考 文科综合...
浙江省杭州市学军中学2015届高三下学期第十次月考数学...
浙江省杭州市学军中学 2015 届高三下学期第十次月考数学试卷 (文科)一、选择题(本大题共 8 小题,每小题 5 分,满分 40 分,在每小题给出的四个选项中,...
浙江省杭州学军中学2015届高三第十次月考数学(理)_图文
浙江省杭州学军中学2015届高三第十次月考数学(理)_数学_高中教育_教育专区。第 - 1 - 页共 10 页 第 - 2 - 页共 10 页 第 - 3 - 页共 10 页 第...
浙江省杭州学军中学2015届高三第十次月考理综试题 扫描...
搜试试 3 悬赏文档 全部 DOC PPT TXT PDF XLS 广告 百度文库 教育专区 ...浙江省杭州学军中学2015届高三第十次月考理综试题 扫描版含答案_高中教育_教育...
浙江省学军中学2015届高三第五次月考数学()试题 Word...
浙江省学军中学2015届高三第五次月考数学()试题 Word版含答案_高中教育_教育专区。2014 学年杭州学军中学第五次月考 数学()试题卷 刘武林 庞顺兴 参考...
浙江省杭州学军中学2015届高三第十次月考英语试题(含答案)
浙江省杭州学军中学2015届高三第十次月考英语试题(含答案)_高中教育_教育专区。杭州学军中学 2014-2015 学年高三第十次月考 英语试题卷 本试卷分第 I 卷(选择...
更多相关标签:

All rights reserved Powered by 甜梦文库 9512.net

copyright ©right 2010-2021。
甜梦文库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@126.com|网站地图