9512.net
甜梦文库
当前位置:首页 >> 数学 >>

中职数学基础模块上册第五单元《三角函数》


中小学教育资源站(http://www.edudown.net),百万免费教育资源当下来,无须注册!

第五单元
一.选择题 (1) ( (2) ( 若

三角函数的证明与求值


?

cos? 1 ? sin 2 ?
C.1

?

2 sin ? 1 ? cos2 ?) A.3 以 )B.-3 各

能 B. cos ? ?D.-1 立 的A. sin ? ? cos ? ? C. sin ? ? (3 ( ) ) A. ?

1 2

1 且 tan ? ? 2 2

1 3 且 tan? ? 2 3
sin7 ° cos37 ° -

D. tan ? ? 2 且 cot ? ? ? sin83 ° cos53

1 2
° 值

1 1 B. 2 2
f(x)=

C.

(4) 若 函 数 ( A (5) ( )

3 3 D.- [来源:Z#xx#k.Com] 2 2 1 ? x, x ∈ [0, ], 则 函 数 f(x) 的 最 大 值 是 3 sin 2 3
2 3
, C 条

1 2
条 件 甲

B

2 2
件 乙

D

1? s ? i ? na

sin

?
2

3 2
? cos

?
2

?a) A.甲是乙的充分不必要条件 C.甲是乙的必要不充分条件

B.甲是乙的充要条件 D.甲是乙的既不充分也不必要条件 ( )

(6) ? 、 ? 为锐角 a=sin( ? ? ? ),b= sin ? ? cos ? ,则 a、b 之间关系为 A.a>b B.b>a C.a=b (7)(1+tan25 °)(1+tan20 °) 的 值 是 ( ) A -2 B 2 (8) D.不确定

C 1 象 限 的 角

D -1 , 则 必 有

?
A. tan第 (

二 )

? ? > cot 2 2 ? ? C. sin > cos 2 2
(9) ( 在 ) △ ABC 中 , sinA=

4 5

? ? < cot 2 2 ? ? D. sin < cos 2 2 12 , cosB= ? , 则 13
B. tan

cosC

中小学教育资源站 http://www.edudown.net

中小学教育资源站(http://www.edudown.net),百万免费教育资源当下来,无须注册!

A.

56 65
a>b>1,

B. ?

16 56 16 C. 或? 65 65 65

D. ?

33 65
a?b , 2


(10)P=

lg a ? lg b ,

Q=

1 2

(lga+lgb) , R=lg

( ) A.R<P<Q 二.填空题

B.P<Q<R

C.Q<P<R 。

D P<R<Q[来源:学科网 ZXXK]

(11)若 tan ? =2,则 2sin2 ? -3sin ? cos ? = (12)若 sin ? - cos ? ? (13) sin ? ? cos ? ?

7 , ? ∈(0,π ) ,则 tan ? = 5
1 ,则 cos? ? sin ? 范围 2

(14)下列命题正确的有_________。

? ? < ? < ? < ,则 ? ? ? 范围为(-π ,π ) ; 2 2 ? ②若 ? 在第一象限,则 在一、三象限; 2 m?3 4 ? 2m ③若 sin ? = , cos ? ? ,则 m∈(3,9) ; m?5 m?5 ? 3 ? 4 ④ sin = , cos = ? ,则 ? 在一象限。 2 2 5 5
①若- 三.解答题 (15) 已知 sin( ? + ? )=-

3 12 ? 3? ,cos( ? ? ? )= ,且 < ? < ? < ,求 sin2 ? . 5 13 4 2

(16) (已知 sin(

?
4

? 2a) ? sin(

?
4

? 2a ) ?

1 ? ? , a ? ( , ), 4 4 2

中小学教育资源站 http://www.edudown.net

中小学教育资源站(http://www.edudown.net),百万免费教育资源当下来,无须注册!

求 2 sin a ? tana ? cot a ? 1 的值.
2

(17) 在△ABC 中,sinA+cosA= [来源:学#科#网 Z#X#X#K]

2 ,AC=2,AB=3,求 tgA 的值和△ABC 的面积. 2

(18)设关于 x 的方程 sinx+ 3 cosx+a=0 在(0, 2π )内有相异二解α 、β . (Ⅰ)求α 的取值范围; (Ⅱ)求 tan(α +β )的值.

参考答案 一选择题: [来源:Zxxk.Com] 1.B [解析]:∵ ? 为第三象限,∴ sin ? ? 0, cos? ? 0 则 2.C

cos? 1 ? sin 2 ?

?

cos? 2 sin ? ? ? ?1 ? 2 ? ?3 1 ? cos2 ? | cos? | | sin ? |

2 sin ?

中小学教育资源站 http://www.edudown.net

中小学教育资源站(http://www.edudown.net),百万免费教育资源当下来,无须注册!

[解析]: 若 sin ? ? 3.A

1 ? 3 且 tan? ? 则 ? ? 2k? ? 2 6 3

(k ? Z )

[解析]:sin7°cos37°-sin83°cos53°= sin7°cos37°-cos7°sin37° =sin(7°- 37°) 4.D [解析]:函数 f(x)= 3 sin 5.D [解析]: 1 ? sin ? ? 6.B [解析]:∵ ? 、 ? 为锐角∴ 0 ? sin ? ? 1, ∴a ? b [来源:学科网 ZXXK] [解析]:(1+tan25° )(1+tan20° )=1+ tan25 ? tan20 ? tan25 tan20
0 0 0 0

1 ? 1 ? 1 3 x, ∵x∈[0, ],∴ x∈[0, ],∴ 3 sin x ? 2 2 2 3 6 2

(sin

?

? cos ) 2 ?| sin ? cos | , 故选 D 2 2 2 2
0 ? cos ? ? 1

?

?

?

又 sin( ? ? ? )= sin ? cos ? ? cos? sin ? < sin ? ? cos ? 7.B

? 1 ? tan(250 ? 200 )(1 ? tan 250 tan 200 ) ? tan 250 tan 200 ? 1 ? 1 ? tan 250 tan 200 ? tan 250 tan200 ?2
[解析]:∵ ? 为第二象限的角 ∴

8.A

? 角的终边在如图区域内 2 ? ? ∴ tan > cot 2 2
12 ,∴B 是钝角,∴C 就是锐角,即 cosC>0,故选 A 13 lg a ? lg b 1 a?b ? lg( ab ) ? lg ab ? lg 故选 B[来源:学. 2 2 2

9.A [解析]:∵ cosB= ? 10.B

[解析]:∵a>b>1, ∴lga>0,lgb>0,且 lg a ? lg b ∴ lg a ? lg b <

科.网 Z.X.X.K] 二填空题: 11.

2 5

[来源:Z。xx。k.Com]

2 sin 2 ? ? 3 sin ? cos? 2 tan2 ? ? 3 tan? ? [解析]:2sin ? -3sin ? cos ? = sin 2 ? ? cos2 ? tan2 ? ? 1
2

12. ?

4 3 或? 3 4

[解析]: ∵ sin ? - cos ? ?

7 ? >1,且 ? ∈(0,π )∴ ? ∈( ,π ) 5 2

中小学教育资源站 http://www.edudown.net

中小学教育资源站(http://www.edudown.net),百万免费教育资源当下来,无须注册!

∴ ( sin ? - cos ? ) ? ( )
2

7 5

2

∴2sin ? cos ? = ?

24 25

∴ sin ? + cos ? ? ?

1 [来源:学科网] 5 4 3 3 ∴sin ? = cos ? = ? 或 sin ? = 5 5 5 4 3 tan ? = ? 或 ? 3 4

cos ? = ?

4 5

13. ??

? 1 1? , ? ? 2 2?

[解析]: ∵ sin ? ? cos ? ? cos? ? sin ? = sin(? ? ? ) ∴ cos? ? sin ? = sin(? ? ? ) ? ∴

1 2

?

3 1 ? cos ? ? sin ? ? 2 2

又 sin ? ? cos ? ? cos? ? sin ? = sin(? ? ? )

1 ? sin(? ? ? ) 2 1 3 ∴ ? ? cos ? ? sin ? ? 2 2 1 1 故 ? ? cos ? ? sin ? ? 2 2
∴ cos? ? sin ? = 14.②④ [解析]:∵若-

m?3 4 ? 2m , cos ? ? ,则 m∈(3,9) m?5 m?5 2 2 又由 sin ? ? cos ? ? 1 得 m=0 或 m=8
∵若 sin ? = ∴m=8 故③错 三解答题: (15 ) 解: ∵

? ? < ? < ? < ,则 ? ? ? 范围为(-π ,0)∴①错 2 2

? 3? 3? ? ,0 ? ? ? ? ? < ? <? < ∴? ? ? ? ? ? 4 2 4 2 3 12 4 5 ∵sin( ? + ? )=- ,cos( ? ? ? )= ∴cos( ? + ? )= ? sin( ? ? ? )= 5 13 13 5
∴ sin 2? ? sin[(? ? ? ) ? (? ? ? )] = ?

(16)

解: 由 sin( =

?
4

? 2a ) ? sin(

?
4

56 . 65

? 2a ) = sin(

?
4

? 2a) ? cos(

?
4

? 2a )

1 ? 1 1 sin( ? 4a) ? cos 4a ? , 2 2 2 4

中小学教育资源站 http://www.edudown.net

中小学教育资源站(http://www.edudown.net),百万免费教育资源当下来,无须注册!

得 cos 4a ? 于是

1 2.

又a?(

? ?

5? , ) ,所以 a ? . 4 2 12

2 sin 2 ? ? tan? ? cot? ? 1 ? ? cos 2? ?
== ? (cos

sin 2 ? ? cos2 ? ? 2 cos 2? ? ? cos 2? ? sin ? cos? sin 2?

5? 5? 3 5 ? 2 cot ) = ? (? ? 2 3) ? 3 6 6 2 2 2 (17)解:∵sinA+cosA= 2 cos(A-45°)= , 2 1 ∴cos(A-45°)= . 2
又 0°<A<180°, ∴A-45°=60°,A=105°. ∴tgA=tg(45°+60°)=

1? 3 1? 3

=-2- 3 .

∴sinA=sin105°=sin(45°+60°)=sin45°cos60°+cos45°sin60°=

2? 6 . 4

1 1 2? 6 3 AC?AbsinA= · 2?3? = ( 2 + 6 ). 2 2 4 4 1 ? 3 (18)解: (Ⅰ)∵sinx+ 3 cosx=2( sinx+ cosx)=2 sin (x+ ), 2 3 2 ? a ∴方程化为 sin(x+ )=- . 2 3 ∵方程 sinx+ 3 cosx+a=0 在(0, 2π )内有相异二解,
∴SABC= ∴sin(x+ 又 sin(x+

? ? 3 )≠sin = . 3 3 2

? 3 )≠±1 (∵当等于 和±1 时仅有一解), 3 2 a a 3 ∴|- |<1 . 且- ≠ . 即|a|<2 且 a≠- 3 . [来源:学.科.网] 2 2 2 ∴ a 的取值范围是(-2, - 3 )∪(- 3 , 2).
(Ⅱ) ∵α 、 β 是方程的相异解, ∴sinα + 3 cosα +a=0 sinβ + 3 cosβ +a=0 ①. ②.

①-②得(sinα - sinβ )+ 3 ( cosα - cosβ )=0. ∴ 2sin ∴tan

???
2
=

cos

???
2

-2 3 sin

???
2

sin

???
2

=0, 又 sin

???
2

≠0,

???
2

3 . 3

2 tan
∴tan(α +β )=

???
2

2 ? tan

???
2

2

= 3.

中小学教育资源站 http://www.edudown.net

中小学教育资源站(http://www.edudown.net),百万免费教育资源当下来,无须注册!

[来源:学科网]

中小学教育资源站 http://www.edudown.net


赞助商链接

更多相关文章:
中职数学基础模块上册第五《三角函数》单元检测试题...
中职数学基础模块上册第五《三角函数》单元检测试题及参考答案_数学_小学教育_教育专区。中职中专职高技校数学基础模块单元测试题及参考答案,精美整理精心排版 ...
中职数学基础模块上册人民教育出版社第五三角函数教案集
中职数学基础模块上册人民教育出版社第五三角函数教案集_数学_高中教育_教育专区。中职数学人民出版社上册第三章函数教案集 第五三角函数 5.1.1 角的概念的...
中职数学基础模块第五三角函数检测题
中职数学基础模块第五三角函数检测题 - 中职数学基础模块第五三角函数检测题 班级 一、填空题(每空 10 分,共 100 分) 1、 7500 是第 2、 9000 ...
中职数学基础模块第五三角函数检测题
中职数学基础模块上第五三角函数检测题_数学_高中教育_教育专区。中职数学基础...三角函数模块检测 4页 1下载券 中职数学基础模块上册《... 21页 1下载券 ...
数学基础模块(上册)第五三角函数
数学基础模块(上册)第五三角函数_数学_高中教育_教育专区。【课题】5.1 角...中职数学基础模块上册第... 暂无评价 12页 1下载券 中职数学基础模块上册第....
中职数学基础模块(上)三角函数测试卷
中职数学基础模块(上)三角函数测试卷 - 中职基础模块(上)三角函数测试题 姓名 一、 选择题(每小题 5 分,共 60 分) 得分 A、[0,π] B、[ ? ? 2 , ...
中职数学基础模块上册《任意角的正弦函数、余弦函数和...
中职数学基础模块上册《任意角的正弦函数、余弦函数和正切函数》word教案_理学_...当角的终边在第二、第三、第四象限的时候,其三个三角函数值的计算公式与上述...
数学基础模块上册《利用计算器求三角函数练习题(中...
数学基础模块上册《利用计算器求三角函数练习题(中职技术院校适用) - 同步练习 1.利用计算器求下列各式的值: (1) sin 34?? ; (2) sin 44?56?? ; ...
中职数学基础模块上册《利用三角函数值求指定范围内的...
中职数学基础模块上册《利用三角函数值求指定范围内的角》word教案_数学_高中教育_教育专区。已知三角函数值求角 【教学目标】 知识目标: (1)掌握利用计算器求角度...
中职数学基础模块上册《任意角的正弦函数、余弦函数和...
中职数学基础模块上册《任意角的正弦函数、余弦函数和正切函数》word教案 - 5.3 任意角的正弦函数、余弦函数和正切函数 【教学目标】 1、掌握任意角的三角函数的...
更多相关标签:

All rights reserved Powered by 甜梦文库 9512.net

copyright ©right 2010-2021。
甜梦文库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@126.com|网站地图