9512.net
甜梦文库
当前位置:首页 >> >>

陕西省榆林市第二中学2018_2019学年高二数学下学期模拟开学考试试题理201903050226

2018--2019 :120 :150 12 5 60 1 a(231)b(204)c(462)( ) Aabab Babac Cacab D 2 x2y21 ( ) 1 2 A. B C1 2 D 2 2 3 p x23x20 x2 p p ( ) A0 B1 C2 D3 4. x y x 2 4 5 6 8 y 30 40 t 50 70 y x =6.5x+17.5 t A. 40 B. 50 C. 60 D. 70 5 l m llm( ) A B C D -1- 6 124...219 () Ai19 Bi20 Ci19 Di20 7 ab ABa2bBC5a6bCD7a2b ( ) AABD BABC CBCD DACD x2 y2 y2 8 1(ab0) x2 1 a2 b2 2 ( ) A.x2y21 2 B.x2y21 34 x2 C. y2 1 96 x2 D. y2 1 25 20 9 PABCD ABCD PA ABCDPAAB2EF PB PD P EF ( ) AD1 B2 3 C. 6 2 2 2 10 y28x P(3,2) P l ( ) A2xy40 B2xy40 C2xy40 D2xy40 11 ABCDA1B1C1D1 BC1 A1BD ( ) 2 A. B 2 6 C. D 3 4 3 3 2 12 P y22x P (02) P ( ) 17 A. B3 C. 5 D9 2 2 4 5 20 13 k . -2- 14 ABCDA1B1C1D1 MN ABB1C ABADAA1 MN MN________ 15 a(011)b(410)|ab| 29 0 ________ 16 xR 2x23ax90 a ________ 6 70 17( 10 ) ABCDA1B1C1D1 ABCD DD1 ABCD ADAA11AB2. (1) BCD1 DCC1D1 (2) CD1 A1D 18( 12 ) lyxt Cx22y22 AB (1) C 42 (2)|AB| t 3 19( 12 ) PABC PC ABCACB90ACBCCP2. (1) BAPC (2) C PAB -3- 20.( 12 ) 100 [160180 [180200[200220[220240[240260 [260280[280300 1 x 2 3[220240[240260[260280[280300 11 [220240 21( 12 ) y2x yk(x1) AB (1)OAOB (2)OAB 10 k x2 y2 22( 12 ) F1F2 1(a>b>0)O a2 b2 -4- P(1 2 ) PF F F 0O F1F2 lykxm O 2 1 12 AB. (1) 2 (2) OA OB k 3 -5- 1--5CBBCB 6--10BACDA 11--12 CA 135 1 1 1 14 AB AD AA1 222 153 16[2 22 2 ] 17( 10 ) (1) ABCDA1B1C1D1 DD1 ABCD DD1BC. ABCD DCBC. DD1DCD BC DCC1D1. BC BCD1 BCD1 DCC1D1. (2) DADCDD1 xyz ADAA11AB2 D(000)C(020)D1(001)A1(101) CD1(021)DA1(101) CD1DA1 10 cosCD1DA1 1 . 5 2 10 |CD1||DA1| 10 CD1 A1D . 10 18( 12 ) x2 (1) x22y22 y21 a 2b1 c1 2 2a2 2 F1(10)F2(10) (2) A(x1y1)B(x2y2) x22y220 { yxt ) 3x24tx2t220 -6- 16t2122t22248t20 4t x1x2 { 3 ) 2t22 x1x2 3 |AB| 112|x1x2| 2 248t2|AB| 4 2 3 3 2 42 248t2 t1. 3 3 19( 12 ) (1) C C(000)A(020)B(200)P(002) PAC n1(100)PA(022)PB(202) n2(xyz) PAB n2PA0 2y2z0 { ) 0 { . n2(111) n2PB ) 2x2z0 cosn1n2|nn1|1|nn22| 1 3 3 3 . BAPC 3 3 . |CAn2| 23 (2)d 2 23 C PAB . 33 3 |n2| 20.( 12 ) 10.002+0.0095+0.011+0.0125+x+0.005+0.002520=1 x=0.0075 x 0.0075 2 =2300.002+0.0095+0.01120=0.450.5 [220240 a0.002+0.0095+0.011 20+0.0125a-220=0.5 a=224 224 3[220240 0.012520100=25 [240260 0.007520100=15 [260280 0.00520100=10 [280300 0.002520100=5 = [220240 25 =5


学霸百科 | 新词新语

All rights reserved Powered by 甜梦文库 9512.net

copyright ©right 2010-2021。
甜梦文库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@126.com|网站地图