9512.net
甜梦文库
当前位置:首页 >> >>

iPod_classic_160GB_User_Guide_CH

iPod classic

1

??

1

4 5 5 9 9 11 14 17 17 18 22 22 23 27 33 34 34 35 35 36 37 39 42 42 46 48 48 49 53

iPod classic ?????? iPod classic ???? ?? iPod classic ?? ?? iPod classic ?? ?? iPod classic ???? ????? iPod classic ???? iPod classic ???? ?????? ???? iTunes ??????? iTunes ??? ?????? ? iTunes ??? Genius ???? Podcast ??? ??iPod classic ?????? ??????? Podcast ????? ?? FM ???? ?????? ?????????????? Podcast ??????????? iPod classic ???? ?????? ??iPod classic ????????? ?????? ?????? ?????? ????????? ? iPod classic ?????? ???????? ?? q???r cq??r? q??????r??

2

3

4

5

2

55 56 57
6

?????????? ??????? ?? iPod classic ?? ??????????? ???? ??????? iPod ?? П???? ??П??? ?????? ????????????????

59 59 65 66 66 68 69

7

8

3

1

iPod classic ??????

1
iPod classic

iPod classic

??? iPod classic???????????????c??c??????????? ????? ??iPod classic ?d

iPod classic ???????????d iPod classic ???? ? ????c??????????????????? ? ?? podcast????? Internet ????????????? ? ?????????? iPod classic ????????????? ? ?????????? iPod classic ???????????????????????? ?? ? ??? iTunes Store ? audible.com ????????? ? ???????????????? iPod classic ?????? ? ???????????c???????????? ? ???c?????????c???????

4

iPod classic
?? iPod classic ????

iPod classic
iPod classic ?????????????????dС???????С????? iPod classicd ??????????d

?????С??????С????????????c??????c???????????d? ??????С???????????????????d?????????????С???С ?d??????????????С????С?????????С? (MENU)d

???1?

iPod classic

5

???? iPod classic ????????
???? iPod classic ???? iPod classic ????????? ?? iPod classic ?? ??????С??????????? ? iPod classic ?? ???????? ??????? ???????????? ???????????? ???? ???? ????????? ??????????? ?????? С???????С?d С??? ??/ ??С? (’) d С???????С???????С???d ??????????? ??HOLD ?? ????????? d ??????????? ??HOLD ???????d??С????? С? (MENU) ???С????? 6 ?????????? Apple ??d ???????????????С???С?d С?????С? (MENU) d С?????С? (MENU) d ????????? q??r d ????????? q??r d ????????С???С???? ??/ ?? (’) С?d iPod classic ?????????????????????d С??? ??/ ??С? (’) ??л?????d ???q??????r???????????С?????????d ????????????С??? ??/ ??С? (’) d ????????? q????????rd????? q?? ????r??????????d ?q??????r????С???С????????????? ?????????????????? ??????????? ????????d С???? ??/ ??С? (‘)d С???? ??/ ????С? (]) d С???? ??/ ????С? (]) ??d С???? ??/ ??С? (‘) ???? ??/ ????С? (]) d С???С??????????????d ???????????? ??С???С?? ???????? ????d?? q?? Genius r ???С???С?d

???????????????????
С???????????? ???????????????

???????????????? ? podcast ????? ????????????? ???????????????? ? podcast ????? ???????????? ?????????? ?? Genius ??????

6

???1?

iPod classic

?????? ??On-The-Go ?????? ?? iPod classic ???

???????????? ??С???С?? ???????? ???С???С?d ????d?? q??? ??On-the-Gor ????????? q??r > q????r?С???С?? ????????? iPod classic ???d

Cover Flow
????? Cover Flow ?????????????????????????d ??? Cover Flow? 1 ? q??r??????? qCover Flowr d 2 ?????С???????????????С???? ??/ ??С????? ??/ ???? С?d 3 ?????С???С?d 4 ?????С???????????С???С????????d

Cover Flow
??????С??????????? ??????????? Cover Flow ????c? ??????????d ??????????????d ???????? 1 ???????С???????????????????????d 2 ?????С????????? ?????????????d ???о????????? ?????????????d ?????????????????? "A" ??d 3 ?????????????????????????d 4 ?????С???????????????????d

???1?

iPod classic

7

????? iPod classic ????c ??????c ????c ?????c ?? podcast ?????d??????????????c???c???c??????d ??????????????d ??? iPod classic? 1 ? q??r??????? q??r d 2 ?????С???????????????? ??С???С????????????d ????????????????? iPod classic ???????????????????d ???????? "b"?? iPod classic ???????? "b" ????d???? "ab"?? iPod classic ???????????????d ?????????С???? ??/ ??С?d ??????????????С???? ??/ ????С?d 3 С?????С? (MENU) ???????????????????d ???????????????????????c??c???c??c?? ??? podcastd ?? ???q??r?????q??r????????????? ??С???С?d ???????????? ???? iPod classic ?????????????? ????????? С?????????d???????????????С?????d ????????С?????? m ?? q??r?? qС??r????? q????r d ????????С???????? qС??r????? q????r d

8

???1?

iPod classic

iPod classic
??? ??????? ??? iPod classic ???? ????????????????????? ??d ??? iPod classic ??? m ??????????? ??HOLD ?? ???????????? d

iPod classic
???? iPod classic ?? ???????????d ????????????????????? ????d?????????????? iPod classic ???d
?????? ?????? ?????? ??????

?????

?????? ??????

?????????????d ???????????? iPod classic ???????? ??HOLD ????iPod ????????d??? iPod classic ??????d

???1?

iPod classic

9

?????? ?????? ?????

?????c??????????????????? ???? ( “)d?? ???????????? (1) d ??????????????????????????d ?????С???? ??????d? ?????????????С??? С?d????? ??? ?????????????????????????? ???d

??????????????????? iPod classic ??????d??? ????q? ?r???????????????????? q??r??? q??r?d ??????????????????? d 1 ?? q??r > q?????r 2 ???????????????????d??????????????d ?????????????С?С???????С????????? ???????????d? ??? 10 ??d ???Р????????????????????????d ?????????????????? ?????????????d??q??????r???? m ?? q??r > q?????????r ??????????d ?????????????? iPod classic ?????d ??? ??iPod classic ?????? ? ???????С????????d????????Т? m ??q??r>q??r ??????????d ??? ???????????????????? ?dС???С????????? ??d ?????????????????d
iPod classic ???????????????d ??? ??iPod classic ???? m ?? q??r > q??r???????????????d

10

???1?

iPod classic

iPod classic
??????????? iPod classic ???????????????? ??c??c?? ?????????????c???????d ????? ??iPod classic ???? m ?? q??r > q????r ???С???С??????????d ???? q??r??????????????????d ?? iPod classic ?????????????? m ?? q??r > q????r ????? q??r d

iPod classic
???? iPod classic ????????????c??c????????????????d ?????????? iPod classicd

iPod classic
?? iPod classic ???????? m ?????? iPod Dock Connector to USB 2.0 cable ??????????????????? USB 2.0 ???????????? iPod classic d ?? ???? iPod ???????? ????????????????? ????? USB 2.0 ? ????????????????о iPod classic ??????d ?? ????????? USB ???????????????d ?х?? iPod classic ??? ?????? USB ???????????? ???USB 2.0 ??d

? ?? ? ??? ???? iPod classic ?? ? ? ???? ?? iTunes ?? ? ? ?? ?d??? iTunes ???????????? iPod classic ?d ??????????????????d

???1?

iPod classic

11

???? iPod classic ???? ?? ??????? ? ?? ????????????? iTunes ????????????d?????Сq?r ?? iPod classic ?????? ????????????????? ?? iPod classic ??????????????? ????d?????????? ??iPod classic ??? iPod classic ????????????? ??????????? ??17 ?? ??2 ? q??????r d

iPod classic
????????????????? iPod classic??????????d?? iPod classic ?????????????? iPod classicd ??????? q????r????????? iPod classicd????? iPod classic ????d?????????????????х??? ????? iPod classic ??????d

????????????????????? iPod classic ? ?????d

???????????????????????????? iPod classic d

????? ??iPod classic ???????? ????? ??25 ? q??? ???iPod classicr? ?? iPod classic ???? ????? ??48 ? q? iPod classic ??????r ? ?? ?????? iPod classic??????d

12

???1?

iPod classic

??? iPod classic? m ? iTunes q??r????????????С iPod classic ?????С? (C)d

???????????????????????П?????? iPod classic ???d

??? ???? Mac????????? ??? iPod classic ?? ????????? ? iPod classicd ??????? Windows PC?????????С Windows ??????П???? ?????? iPod classic ?? q??????r??? iPod classicd ??? iPod classic? m ? iPod classic ?л?????d?? iPod classic ??????????d

???????????????????????????л??d

???1?

iPod classic

13

iPod classic
iPod classic ?????????????????????d?????????? ?? iPod classic ????????????????????????????????????????? ??????????????d?????????????? iPod classic?????????? ????d ?????????iPod classic ??????? ??80%????????????????????d?? ?? iPod classic ?????????c??????c????????????? ????? ?????????????d

iPod classic
???????????? ??iPod classic ????????? ? ? iPod classic ???????d ? ?? Apple USB Power Adapter ??? ???????? d ????????????????? m ? iPod classic 2.0 ????????? USB 2.0 ??d?????????????????? ??? ??iPod classic ?? ???????? Mac ????????????????? d ?? iPod classic ????????????????????? ????????????d ??? ??????????????????????d

??? ?????????????? iPod classic ??????????? USB ??d??? ????????? ??USB ??d

14

???1?

iPod classic

?? ??iPod classic ????? q??????????r? q??????r ????????х????????? iPod classic ???????????d? 61 ? q? ? ??iPod classic ?? q??????r??r

??????????????????? iPod classic ???????? ???Apple USB Power Adapter ???d ??? Apple USB Power Adapter ????????????? 1 ?????????????????? ?????????? d 2 ? iPod Dock Connector to USB 2.0 Cable ?????????????????????? ?? iPod classicd 3 ??????????????????????d

????????????????????????????????????d

???1?

iPod classic

15

? ??iPod classic ?????????? iPod classic ??? ??????? ?????????? ??????????d
?????????? 20% ???????????????? ???????????

?? iPod classic ??????????????????????????????????????d
???????? ?????????? ???????? ??????????

??????????????? iPod classic ????d ?????????????????????????????????d????????????? ?????????????ё?d???????????? www.apple.com.cn/batteriesd

16

???1?

iPod classic

2

??????

2
iPod classic

iPod classic
?????c????c??c??????c????? podcast ???????????? ?? ??? ??iPod classic ? ??? iPod classic d?????????? ??? ???? ?????????????? ? ??? CD ??c??? iTunes Store ?iTunes ??????????????????? ?????????????????? iTunes ????? ? ???????????????????????????? ? ???????c??c????c??? podcast ??? ??iPod classic ? ??????????????

iTunes ??? iPod classic ?????????d iTunes ?? iPod classic ????c ????c podcast ????????d????? iPod classic ????????? iTunes ?? ?????d ??? ?????? iTunes ??????????????????c??Л ??? ????????? ?????????? c?????? ??iPod classic ?????? iPod classic ??d iTunes ?????? ? Genius ?? ????????? iPod classic ??????? iTunes ??????????????????????????????d ??? Genius??? ??? iTunes ? iTunes Store ??d

iTunes

iTunes ?????? ????d????????? CD ??????????? CD ?????? ??????? CD ? ?????? Internet ???????????????????????? ????????d ?????? iTunes ????????????? iTunes ??? q??r > qiTunes ??r d

17

iTunes
?? iPod classic ???????????????????????? iTunes ?d

??????????? iTunes ????????? ? ? iTunes Store ????????c??????????? podcastd ? ??????????????????d ? ????????????????? iTunes ???d

iTunes Store

Podcast

?? ??? ?????? Internet??? ??? ?????? iTunes Store ?? ??????? ??c??c???????d??????????? podcastd ??? iTunes Store ????????????? iTunes ? ?? Apple ??????? ??? ????? ???d?????? Apple ?????? America Online (AOL) ? ? ??????????????????????????? iTunes Store ?????? ??d ????? iTunes Store ??????????? podcastd ??? iTunes Store? m ???? iTunes???? d ? ??????? iTunes ?????? qStorer > q??r ???С????? ? ?????? iTunes ??????qStorer > q????r ?? Apple ?????????? Apple ??? AOL ????d ?????????????? podcast? ?? ???? ?? iTunes Store???????????c??????d? ??? iTunes ????????? iTunes Stored ?? iTunes Store ??????????????? qMusicr? d ? ??? iTunes Store? ?????????c??????????c???С??????????c??? d ?????????????С? iTunes Store ???q????r???q??r

18

???2?

? ??? podcast?????С iTunes Store ????? qPodcasts r??d ? ??????????С iTunes Store ?????qMovies r c q TV Showsr?q Music Videosr??d ? ??? iTunes Store???????????c??c??????????d ? ???????????????????????С????? Return ? Enter ????С????????? q???r????d?????????????? ??????С? q??r??d ? ??????????????? ????С qSearch Resultsr????qPower Searchrd ? ?? ???iTunes Store ???????С??????????????С?d

??????????????????????????????? 1 ???????? iTunes Store????????????d ????С?????????????????? ????????????????d?? ?????????????????????d ????????????? 128 kbps??? ? qiTunesr > q????r ???? qStorer???? q??????????? ?r?????? d 2 ???Сq??????r c q??????r c q??????r c q????????r c q??????r ? ? q????????r d ???????????????????????????????????d ??? ????????????? ???????? Apple ? ?? AOL ??????? ?????d ????? ???podcast? 1 ???????? iTunes Stored 2 ? iTunes Store ????????С qPodcastsr??d 3 ???????? podcastd ? ???? ???podcast ????? ????С??????????q??????rС?d ? ?? ???podcast?????С podcast ????? q????rС?d iTunes ????? ?????d????????????????????????? Internet???? ?????? iTunesd ????????????? ??26 ? q? Podcast ??? ??iPod classic r?? ??33 ? q???? ??? Podcastr d

???2?

19

iTunes
??? ?????????????? ???? iTunes ?????????????? ??? ??? ??iTunes ?d ????????????? ??iTunes ???? m ???????????????? iTunes q??r??????? ????? q??r > q????????r???????????? d?? iTunes ????? ?????????????????? iTunes ???d ???????????????? iTunesd ?? ?? iTunes?Windows ?? ? ?????А?? WMA ????? AAC ? MP3 ??d???????????? WMA ??э??????????????d?????? ?????? iTunes ??? q??r > q iTunes ??r d

iTunes
?С????????? CD ????? iTunesd ???????????????? iTunes? 1 ? CD ??????????? iTunesd ???? ???????? Internet ?? iTunes ?? ?? Internet ??? CD ???? ? ????? ???????????????d ???????????? Internet ?????????? CD??????? ??Internet ?? ?? q??r > q?? CD ??????rd iTunes ???????? CD ????????d ?? ?? ?? ? ??CD ? ???? ???? ??? ?? ? CD ? ?? ??d??? ???? ?????? ??21 ? q??????????????r d ??????????????????c???c???????????? iTunes ? iPod ????d 2 ????С?????????????????????d 3 ???С q????rС?diTunes ?????????????????????????????d ???????? iTunes ??????????d????????????????? ?????????d 4 ??? CD ?????С??С? (C)d ??????????????? CD d 5 ?????????? CD ???????????d

20

???2?

????? CD ?????????? 1 ?? CD ?????????????? q??r > q????rd 2 ???С q??r d 3 ??????d 4 ???С q?????r???????????d 5 ??????С q?r d ??? ? iTunes ????? ?????????? ?? iPod classic ?????????? ??d ?????? iTunes? 1 ????????? q??r > q????rd 2 ???С q??r d 3 ?????????d 4 ???С q?????r???????????d 5 ??????С q?r d ????????????? ??31 ? q? iPod classic ?????rd ? iTunes Store ???????????????? iPod classic ????????d? ??????????????????? CD ?????????????d ????????? ??iTunes? 1 ????????? q??r > q????rd 2 ???С q??r d 3 ???С q??r ???????????????С q??r d 4 ????????????????d 5 ???С q?????r??????????????????d 6 ??????С q?r d ????????????? ??31 ? q?? iPod classic ??????rd

???2?

21

? ? iTunes?? ?С?? ?? ? ???? ?? ? ?? ?? ?? ? ???? ??? ????? ?? d????????????????????????????????????? ???????????d ?????????????????????????q????????r d?????????? iTunes ?????????????????????????????????d ??????? iTunes ???????????????????????????d?? ?????????????????????????????????????????d ?? iTunes ?????????? 1 ???С?? (+) С???? q??r > q????????r d 2 ??????????????d 3 ? q???r??????С q??r ???????????????????d ?? ?? ???? ???С? Mac ?? ?? Shift ?? Command (x) ? ?? Windows PC ???? Shift ?? Control ????????С????d ???????????? m ?? q??r > q??????????r????????????????d ???? iPod classic ??????????? iPod classic ????????? 30 ? q? iPod classic ??? On-The-Go ????r d

iTunes

Genius

Genius ????????? ??????????????????d????? ??DJ?? ??????????? ????????????????????????? ??? ?? ? ?d?? iPod classic ??? Genius???? ? ? iTunes ??? Geniusd Genius ??????????? ??iTunes Store ??????d ????????? Genius ????? 1 ???С iTunes ??????? Genius С? ( )d

???????? iTunes Store ??d?????????С????????? ???d 2 ??? q?????r ??????С q??r ????????? d

3 ?С??????????????????d ?????????????????????????????d 4 ????? iPod classicd ?????? iPod classic ??? Genius ? ????? ??29 ??d

22

???2?

?? iTunes ??? Genius ??????? 1 ????????????????С iTunes ??????? Genius С? ( 2 ????????? Genius?????С q???? Geniusrd

)d

Genius ???????????????????????????????????d????????????? ???????????????????d???? Genius ???? Genius ??????? ?????????d 3 ????????????????С q??????????rd???С q??r????????? ???????????????d ????? iTunes ???? Genius ????????? ??iPod classic ?d ????? iTunes ??? Genius ????????????? iTunes ???q??r>qiTunes ??r d

Podcast

iPod classic

? iTunes ??????????????????????????? ??iPod classicd

?????????????????? ??iPod classic?????? iPod classic ???????? ???? iTunes ???????? iPod classic ??d ????? ??iTunes ????????????? ??iPod classic ?? ? ????????????? ??????? iPod classic ??????????????? ??? iTunes ?????????d iPod classic ???????????d ? ?????????? ??????? iPod classic ?????????????? iTunes ? ????????????????d ? ???????? ??iPod classic ??????? iPod classic ?????????????? ???????????? ??iPod classic????? iPod classic ???????????????? ?????d????????????????????????????? ??iPod classic ??? ?d????????????????? iPod classic ???????? iTunes ???d

???2?

23

??????iPod classic ??????????????????? ???????????? ?d??? ? iTunes ??????? iPod classic ?? ??? iTunes ???????????? ?? ?? ????d???????? ??iPod classic ? ????? ??d?? ? iPod classic ??????????????????c????c?????????????? ???d???????? iPod classic ???iTunes ????????????? ??? ??? iPod classic ??d???? iTunes ???? ??????? ??? iPod classic ???d ?? iPod classic ????? m ??? iPod classic ?????????d?? iPod classic ???????????????? ????d ???? iPod classic ????????????????????????? ???????d ????????? iPod classic ??????? ?????????????Ш? ??????????????????????d ????????????????????? ??? iPod classic???????? ??iPod classic ??????????d ??????????? ??iPod classic ??iTunes ?????????? ??????? ? iPod classic ????????d ???????? iTunes ??????????? q iPod ???????r d

iPod classic
? ? ? ? ? iTunes ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? iPod classic ? ? ????? ???? iTunes ??? ?????????? ??iPod classic ???????d?????????? ?? ????? ??iPod classicd ??? ??iTunes ???????????????? ??iPod classic ? 1 ? iTunes ???? q??r???? iPod classic ??????С q??r??d 2 ?? q????r ????? q????????r d 3 ????????????d 4 ??????????????????????d 5 ???С q??r d ??????? q??r??????q?????????????r ? iTunes ??? ??????d

24

???2?

iPod classic
?? ??iTunes ? ??? ? ??iPod classic??? ??? ? ??iPod classic ???????? ??????????d ?????????????????????? ????????? iPod classic ????????? d???????????????????????? ??????? ? ??iPod classic ?????d ???? ??iPod classic ????????????????т q??r ? q??r? ??q???? ??r ????????????d ???????????????? ????????????d ??? ??iTunes ????? ???iPod classic ???????? 1 ? iTunes q??r????? iPod classic??????С q??r??d 2 ? q??r??????? q???????????r d 3 ???С q??r d ?? ??????????????? ??? iPod classic ???х???? iTunes ? ??d ?????????????? ??iPod classic ?? 1 ? iTunes ?????????С q??r???????d 2 ????????? ??q??r??? iPod classic ???d ?? iPod classic ????????????? 1 ? iTunes ? q??r????? iPod classic d 2 ?? iPod classic ?????????????С????? Delete ??????d ??? ???? iPod classic ???????????????????? iTunes ?? ????d ?? iPod classic ???????????? 1 ? iTunesq??r????? iPod classic??????С??С? (+) ???q??r> q????????r d 2 ??????????????d 3 ? q???r??????С????? ??? q??r?????????????? ??????d ?????? ??iPod classic ????????????????? m ????? ??iPod classic ?????????????d ????????????? ??С ????? Delete ??????d ???? iTunes ???????????????????????????????d

???2?

25

??? iTunes ????? iPod classic ??????? 1 ? iTunes ???? q??r???? iPod classic ??????С q??r??d 2 ?? q????r ????? q???????????r d 3 ???С q??r d ?????????d ???????q??r???????????????? iTunes ??????? ?????????????d

Podcast

iPod classic

? podcast ??? ??iPod classic ?????????????????d Podcast ??? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ??? ? ??? ??? ? ?d? ? ? ? ? ??iTunes ? ? ? ? ? ? podcast ??? podcast ???????? podcast ??? ??iPod classicd ??? ??iTunes ?????? iPod classic ?? podcast? 1 ? iTunes q??r????? iPod classic??????С qPodcastr??d 2 ? qPodcastr?????? q?? n ????r ?????????????????? ??????d
3 ???С q?? podcastr? q?? podcastrd??????С q?? podcast r ???? ?????????? podcastd 4 ???С q??r d ?????? ??iTunes ???? iPod classic ?? podcast ?????? iPod classic ?? ?????????????d ??????? q??r???????????????? iTunes ???? qPodcastr???????????d ???? ???podcast? 1 ? iTunes q??r????? iPod classic??????С q??r??d 2 ?? q???????????r ??????С q??r d 3 ?q??r???? ??qPodcastr????????? podcast ?? iPod classicd

26

???2?

??????????????? ??iPod classic ?? ?????????d ?????С?? ????С??????c????c??? podcastd ??????????? m ?? q??r ??????????С??? ??/ ??С?d ????? q??r?????????????????d??? q??r ?????????????????d ????????????? q??????r????d???? iPod classic ?q??????r ????????????d
???????? ???????? ???? ??????????

????

???????? (?) ???????? (?)

iPod classic ???????????????????????d iPod classic ? ? ?????? ?? ??? ? ???? ? ?? ?d?? iPod classic ??????????????????????????? ???? (!) d ?????? ??????? d ??????c????????d ??????????????????????d ????????????????????????d ?????????????????????d

???? ???? ?? ???? ???????

?????? ??q??????r????????????С??????????d? q??? ???r???????С???С???????????????????c??????c? ???????c??c podcast ????dС???С??????????????? Genius ????????????????dС?????С? (MENU) ????????????d ???????????????? ?????????????????????????d ????????С?????????????С????????????????d

???2?

27

??????????? ??????????????????????????????d ?С???????? 1 ? q??????r???С???С??????????????d 2 ?? q?????r ???С???С?d ??? ????? iPod classic ?????? ???????d?????????????? ?? ??q??????r??d ?С??????? 1 ? q??????r???С???С??????????????d 2 ?? q????r ???С???С?d ??? ????? iPod classic ?????? ????????d???????? ??? ? ????q??????r??d

iPod classic
????? ??iPod classic ????????????c????????????d ??? ??iPod classic ????????????? m ? iPod classic ???????? q????????r d iPod classic ????????????????????????????????? podcastd ??? ??iPod classic ?????????????? 1 ? iPod classic ???????? q??r d 2 ? q??????r????? q??r? q??r d ? ??? ? ? ? ? q? ?r > q? ? ? ???r? ? ? ??iPod classic ? ? ? ? ? ????? iPod classic ?????????????? ??????????????????d ?? ??iPod classic ????????????С???????? ??????d? ????? ??? ???????????????????????????С ??????? ??? ??d ?? q??????r??????????????? m С???С???????????????d?? q??r cq??r? q????rd

iPod classic
????? ??iPod classic ???????????????? ???????????????d ??? ??iPod classic ????????? m ? iPod classic ???????? q??r d ? ?????????????????? q??????r??? q??rd ? ???????????????? q??????r??? q??rd

28

???2?

???? q??r????? ????????? ???????????????d? ?????? q??r????? ??q??r??????? ????????????? ??????????????d ???????????????????? 1 ?? q??r > q??????r d 2 ???????????????????d?????????? ????d????????? ???????????? q??????r d

iPod classic

Genius

? ??iPod classic ???????????Genius ???????????????????? ?????????????d??? Genius?????? iTunes Store ??? Genius ? ??? iPod classic ? iTunes ??????? ??22 ?q? iTunes ??? Geniusr? d? iTunes Genius iPod classic ???? ??? ??????????????? ?d ?? iPod classic ?? Genius ??????? Genius ??????????? iPod classic ???????????????????d ??? iPod classic ?? Genius ??????? 1 ??????????С???С??????????????d
?????????????????????????????q??????r????d 2 ?? q?? Geniusr ???С???С?d?????????????d 3 ????????????? q??????????r d ??????????????????????????????????????????????d ??? ? Genius ???????????? iTunes ?????????d 4 ????????????????????????????????????? q??r d ??????????????????????????????????????????????d ???????????????d ??? ??Genius ??????? m ?? q??r > q??????r???????????????d

???2?

29

iPod classic

On-The-Go

? ??iPod classic ??????????? ???? iPod classic ????????? ??? OnThe-Go ??????? d ??? On-The-Go ??????? 1 ??????????????С???С??????????????d 2 ?? q??? ??On-the-Gor?С???С?d 3 ??????????????? 1 ? 2d 4 ?? q??r > q??????r > q On-The-Gor ??????????????d ??????????d???????? ?????????????С??? С??????????????d ??? ??On-The-Go ??????????? m ?? q??r > q??????r > q On-The-Gor ?????????d ?? On-The-Go ????????????? 1 ?????????????????С???С??????????????d 2 ?? q? On-The-Go ???r ???С???С?d ????? ??On-The-Go ??????? m ?? >q??????r > q??r q On-The-Gor> q????????r ? ?????С q??r d ?? On-The-Go ??????????? iPod classic ?? m ?? q??r > q??????r > q On-The-Gor > q??????????r d ?????????????? q??????r???????????q??????? 1r d On-The-Go ? ????????d????????????????????d ?????????????????????? ????????d ?? On-The-Go ?????????????? m ?? iPod classic ??????????????????? ??24 ?q??????r ? ??? ?????? ??On-The-Go ??????????? iPod classic ????????????? ? iTunesd???? iTunes ???????????????? On-The-Go ??????d?? ?????c????????????????? iTunes ?????????????d

30

???2?

?????????? ?? 1 ??? ??5 ??? ???????????????d???? ??????? iTunes ?????????????d ????????? 1 ????????d 2 ? q??????r??С???С??????????????????d
3 ?????С???????????? ??????? d ?????????? podcast ??d

iPod classic
???? iTunes ????????? ????? ??21 ? q????r ? ??????? ????? ??iPod classic?????? iPod classic ?????d ?????????? iPod classic ?????? m q??????r??????С???С?????????????d????????? ??????????????С??????????d

iPod classic
??? ??? iTunes ?????? ????? iPod classic ??????d?? ??? ????? iPod classic ?????????????????????d ??? ??iTunes ? iPod classic ???????? 1 ? iTunes ???? q??r???? iPod classic ??????С q??r??d 2 ?? q? iPod ???????rd ?? iPod classic ???????? m ????????????d ????????????????????? iTunes ??? q??r > qiTunes ??r d ??? ??? iPod classic ?????? ??????????????????? ???????? ????? ?????d ?? iPod classic ????????????? 1 ?? q??r > q????r d ?????????????d 2 ?????С?????????????d ????????????????С?????С????????????????d 3 С??? ??/ ???????????????d ??????????????????d

???2?

31

4 С?????С? (MENU) ???????????????????????????????d? ???q???????r?????????????????????????????????d 5 ????????? ? ?????С??????????????????d С???С??????????? ???????d ? ??????????????????????d????? ??/ ??С????????? ??? ??/ ????С???????d?????С???С???????????d ???????????????????????э??????????????d ??????? iTunes ?? ??iPod classic ??????????????????? 33 ?q???? ?????????r d??????????????????????????????d iPod Radio Remote ?? ????? ??iPod Dock Connector ?????????? ??? ?????d

???????????????????????????????????d ?????????????? 1 ?? q??r > q????r d 2 ???????????? ??????С????????С???С?????? ?? ??????d 3 ?????С???????????????d 4 С??? ??/ ??С????????d ???????????? 1 ??????????? iPod classic ?????С???d 2 ?? q??r > q????r d 3 ???????????? ??????С????????С???С?????? ?? ??????d 4 ??? ??С????? ????????????????????d???????? ??? ???d 5 С??? ??/ ??С????????d ??????????????????? ??iPod classicd???? 65 ? q?????? ? ??iPod ??r?????????d

32

???2?

iTunes ??????????????????????????????????d???? ? ??iPod classic ?? iTunes ?????d ??? iTunes ???????????? 1 ? iTunes ????qiTunesr >q????r ???????? Mac?????q? ?r > q????r ???????? Windows PC?d 2 ???С q????r??? q????r??????С q?rd ??? ??iPod classic ??? iTunes ?????? m ?? q??r ??? q????r????? q????rd ??? iTunes ????q????r???? iPod classic ????????????d

??? ?????????? ??? iPod classic ???????? ????? ??? ????d?????????????????????????????? qRockr d ??????? ???iPod classic ????? m ?? q??r > q EQr ????????????d ??????????????? ???iTunes ??????? ? iPod classic ???? iTunes ?????? q????r ?????????? ???????d???????????? qiTunes ??r d

Podcast
Podcast ????????????????? iTunes Store ??????d??? ???? podcast ??????? podcastd Podcast ???c??????????? ??d???????????? podcast ?????? ????????? podcast ?? ????????????d ???????? podcast? 1 ????????? qPodcastr???????d ???С????? ?????????????? ????????????? ??? ?d????????????????????????????????????d 2 ?????????????????d q??????r????????????????????????????dС ???С???? ?? ???podcast ???????d?? podcast ????????? ??????d Podcast ????? ??podcast ???????????????????? podcast ??????????????????d

???2?

33

??????????? podcast ????????С???? ??/ ??С????? ??/ ????С???? ??podcast ??????????????d ?? ??podcast ????????????? iTunes ??? q??r > qiTunes ??r d?? ?? qpodcastr d

?? ?? iTunes Store ? audible.com ??????????????? iPod classic ? ????d ??? ?????? ??? iTunes ???????? ??iPod classic ?d????? ? iPod classic ???????????? ???????????????????????? ??????????d? ??iPod classic ??????????????????????d ????????????????????С???? ??/ ??С????? ??/ ??? ?С? ???????????? ???? ????? ??d???? q??????r ?????????d ??????????????????????????d ????????????????? m ?? q??r > q????r ?????????????d ?????????????? iTunes Store ? audible.com ???????????d

FM
??? ?? iPod classic ? iPod Radio Remote ????? ??????????????d iPod Radio Remote ?? ? ? ? ?? ? ? ? ??? ?? ? ??iPod classicd?? iPod Radio Remote ????????? iPod classic ???????? ??q???r?????d????? ????????? iPod Radio Remote ?????d

34

???2?

3

??????

3
podcast iPod classic iPod classic

iTunes Store iPod classic

?? iTunes Store ???????????c ??????????????????iTunes ?????????????????????????? iTunes ????? ??Apple ??? ????????????????????d???????? ??Apple ?????? ? America Online (AOL) ?? ??????????????? ???????????? ?? ??iTunes Store ??????????????d

Podcast

??? iTunes Store? m ???? iTunes???? ? ??????? iTunes ?????? qStorer > q??r d ? ?????? iTunes ??????qStorer > q????r ???С????? Apple Apple AOL ?? ?????????? ??? ????d

35

?? iTunes Store ?????? 1 ? iTunes ?????????? q iTunes Storer d 2 ???С iTunes Store ???????? qMoviesr ???? ? qTV Showsr ???????? ? qMusic Videosr????????d ??????????????????????????????????????d iTunes ? iTunes Store ????????????????? ( )d ??????????? 1 ???????? iTunes Store???????????????d 2 ???Сq??????r? q????????r? q?????r ? q??????r?q????r d ???????????? q??r ? q??????r??? ??q???r????? ????q?????r ??qStorer????????????????d??????q? ???r?? q???r???????????????d ????? podcast? ?? podcast ???? iTunes Store ???? podcast ??d??????????? ???? podcast ??????d??? iTunes Store ?????? podcastd?? ?? ??18 ? q?? iTunes Store ????????? Podcastr????d

iPod classic
???? iPod classic ??????????????? Mac ?? iMovie ?????? ?? Internet ?????d??????? iTunes ???????????????? iPod classic???????? iPod classicd iTunes ?? QuickTime ????????????d??????????? QuickTime Player ???????? q??r > qQuickTime Player ??r d ????????? ??iTunes? m ?????????? iTunes ???d ????? ?????? iTunes ??????????? iPod classic ???d????? ?????????? ??iPod classic ????? ??37 ? q??????r????? ???? ?????????????? iPod classic ??????????????????? iPod classic ???d ???????? iPod classic ??? 1 ??? iTunes ???????????d 2 ?? q??r > q?? iPod ? iPhone ??r d ??? ????? ??????????? iPod classic ????????????? ?d ??????????? iPod classic ????????А?? iTunes ????d

36

???3?

?????????? iPod classic ????????????? www.info.apple.com/kbnum/n302758-zhd

iPod classic
??? ?????????? iPod classic ???????????d????? ??iTunes ? ?? iPod classic ? ??? ??? ??????????? ??iPod classic?? ??????? iTunes ????????????d??????????????????????d??? ?????????????????????????? ??iPod classic ??????d ????????????? ??? iTunes ? q??r????? d? 23 ? q???? ??Podcast ??? iPod classicr

?????????Х????????d????????????? ? iTunes Store ????????????? iPod classic ????? iPod classic ? ???d??????????? iTunes????? iTunes ??????????? iPod classic ???d????????????d ??????iPod classic ?????????????????????????d??? ??? ?? ??iPod classic ??? ?????d??? iPod classic ???????????? ??????????? ??????????d ???????? iPod classic ? ?? iTunes ??????????????????? iPod classicd???? iTunes ?????????????? iPod classic ???d ????? ??iPod classic ???????????????d ??????? ??iPod classic? m ??? iPod classic ?????????d?? iPod classic ?????????????? ????d

???3?

37

??? iPod classic ???????????????????????????? ????????????????????????d ???????? ? iPod classic ????? ?? ????????????Ш??????????????? iTunes ????????? ???????d???????????????????????? iPod classic??????? ? ??iPod classic ??????????d iTunes ??????????? iPod classic ????????????????d?????????? ?? qiTunes ??r d ??????????? ??iPod classic ??iTunes ?????????? ??????? iPod classic ? ????????d d ???????? iTunes ??????????? q iPod ???????r

iPod classic
???? iTunes ???????????????????????????? ??iPod classic ?? ?? ??iTunes ???????? ??iPod classic ??????d????????????? iPod classic ??d???????????????????????d ??? ??iTunes ???????????????????? ??iPod classic ? 1 ? iTunes ??????? iPod classic??????С q??r??d 2 ?? q????r d 3 ??????????????d ??????????? q????????r????????????????d ???????????????С q?? nr?????????????? q??r? q???? ??r?????????????????d
4 ???С q??r d ??????? q??r???????????????? iTunes ?????? q??r???????????d ??? ??iTunes ??????????????????????? ??iPod classic ? 1 ? iTunes ??????? iPod classic??????С q??????r??d 2 ?? q?? n ????r??????????????????????d 3 ???С q?? nr?????????????? q??????r? q??????r d 4 ????????????????d 5 ???С q??r d ??????? q??r???????????????? iTunes ?????? q??????r???????????d

38

???3?

?? ??iTunes ? ??? ? ??iPod classic??? ??? ? ??iPod classic ?????? ?? ???????d??????????????c ??????????d???????????? iPod classic iPod classic ??????d??? ????????? ???????? ? ??25 ? q??? ???iPod classicr d

Podcast

iPod classic

??? podcast ??? iPod classic ????? podcast ??????? ???? ? ??26 ?? d ???? ??podcast ????????????q podcastr?????????? ??????????d ???? iTunes ???????? ???????????????????? iTunes ??? ????d??? iTunes ?????????? ???iPod classic ???????? iPod classic ???????? iTunes ?????????d ??? iTunes ????? iPod classic ??????? 1 ? iTunes ??????? iPod classic??????С q??r??d 2 ?? q????r ????? q????r d 3 ???С q??r d ??????? q? ?r???????????????? iTunes ?????? q??r???????????d ??? iTunes ????? iPod classic ??????????? 1 ? iTunes ??????? iPod classic??????С q??????r??d 2 ?? q?? n ????r?????????????? q??r d 3 ?? q????????r d 4 ???С q??r d ??????? q? ?r???????????????? iTunes ?????? q??????r???????????d

???? iPod classic ??????????d???? Apple ?? ??? AV ???? ??? www.apple.com.cn/ipodstore ????????? ??????????????? iPod classic ?? ??d

iPod classic
??? iPod classic ??????? q??r?????d????? ??? q??r ?????d

???3?

39

?? iPod classic ???????? m ?? q??r?????d ????????????????????????d ???????????? podcast ?????????????? m ??? q??r?????????? podcastd ?????????????????????????????????d

iPod classic
??? Apple ?? ????? AV ???????? iPod classic ???????????????d ???? ? ??iPod classic ?????????????? iPod classic ?????????? ???????d ???? Apple Component AV Cable ????? Apple Composite AV Cable ????? Apple AV Connection Kit ??d????????? RCA ???????d???? www.apple.com.cn/ipodstore ????????????d ??? ??iPod classic ???????????? m ?? q??r > q??r ???? q??????r????? q??r? q??rd ????q??????r?????q??r ? iPod classic ??????????????? ??????????? iPod classic ?????d ?????????????????????????????????? PAL ? NTSC ?? ???d ??????????? m ?? q??r > q??r ???С????????d
????? PAL ? NTSC ?????? ?q??????r????? NTSC ? PALdNTSC ? PAL ?????????? ???d???????????? ? ????????? ?? ? ???????? ???? d????? ????????????? ???? ???????????????d ? q??????r??????? 16:9 ??? q? ??r??? 4:3 ??? q??r d ? q????r????? q????r d???? q????r???? ? q????r???????? iPod classic ??? (4:3) ?????? ???????????d ? q????r????? q????r d ? q??r????? q????r d ? q??r????? q????r d

?????????? ???????

???????? ?????? ?????ф??

40

???3?

??? Apple Component AV Cable ????? iPod classic ????????? 1 ???c???????????????????????????? ?Yc Pb ? Pr? d ?????? Apple Composite AV Cable ????d???????????????? ???????????????????d?????????? RCA ???????d 2 ?ф??????????????????????????????????d 3 ? iPod Dock Connector ????? ??iPod classic ? Universal Dock ??d 4 ? USB ????? ??USB Power Adapter ???????????????? iPod classic ?????d

5 ???? iPod classic ????????????????????d ???????? iPod classic ?? q??????r????? q??r d

????????????????????????????d ??????????????? d 1 ? iPod classic ???????? ???????? 2 ????????????????????????? iPod classic ????????d?? ??????????????????????d 3 ? iPod classic ???? q??r???????????d

???3?

41

4

??????

4
iPod classic

iPod classic

??? ????? ???????????????????????? iPod classic ???? ??? ??d???? iPod classic ?????????????????????????? ???????d ??????????????????????d

??? iPhoto ???????? Mac? 1 ?????????????????d?? iPhoto ?? q????r?????? ?????????????d 2 ???С q????r d ???????????? iPhoto ?d ???????? ??????? iPhoto ???? Web ??????d???????? ????????????????????? iPhoto ??? q??r > qiPhoto ??r d

42

iPhoto ? iLife ?????????????????? www.apple.com/cn/ilife d iPhoto ????П???? Mac ? q????r????d ????? iPhoto????? q????r???????d ??? q????r???????? ??Mac? 1 ?????????????????d 2 ?? q????r ?? q????r???????????????????d 3 ??????????????????С q??????rd??????????????С q? ???rd ????????? ??Windows PC? m С??????????????????????d

iPod classic
? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ? iPod classicd? ?? ? ?? ? Mac ? ? iPhoto 4.0.3 ?????? ????????? iPhoto ??d??????? Windows PC ?? Adobe Photoshop Album 2.0 ? ?? ??? ???? Adobe Photoshop Elements 3.0 ???????????????????d

????? ????? ? ??iPod classic ?????? ??????? ????? ??? ???????d ?????????? Mac ? Windows PC ????? iPod classic ? 1 ? iTunes q??r????? iPod classic??????С q??r??d 2 ?? q????????r
d ? ? Mac ??????????????? q iPhotor ? ? Windows PC ??????????????? qPhotoshop Albumr? qPhotoshop Elementsrd ?????Ы? Photoshop Album ? ??Photoshop Elements ?????d???? ????????????d

???4?

43

3 ???????????????q???????rd?????С????? ?????q... ??r??????????????????????d????????? ?????????? q????r ???????????d 4 ???С q??r d ??? iPod classic ?????????????????d ???????????????? iPod classic? 1 ???????????????????????d ??? ????? iPod classic ????????????????????? ??? ???????????????????????d

2 ? iTunes q??r????? iPod classic??????С q??r??d 3 ?? q????????r 4 ????????????? q?????r??????????d 5 ???С q??r d ??????? ?????????? iPod classic ??iTunes ????????????d ??????????????d ????????????????????????? ?? ??? ??????? ????????? ????? iPod classic ???? ??????? ??? ??????d ??????????????? ??iPod classic? 1 ? iTunes q??r????? iPod classic??????С q??r??d 2 ?? q??????????d r 3 ???С q??r d iTunes ???????????????? iPod classic ?? Photos ???d ?? iPod classic ????? 1 ? iTunes q??r????? iPod classic??????С q??r??d 2 ?? q????????r ? ? Mac ??????????????? q iPhotor d ? ? Windows PC ??????????????? qPhotoshop Albumr? qPhotoshop Elementsr d 3 ?? q????r?????????????? iPod classic ????d 4 ???С q??r d

44

???4?

iPod classic
?????????????????????????????? iPod classic???? ??????? iPod classic ?? Photos ????d???? iPod classic ???????? ????????????d??? iPod classic ????? ????? ??48 ? q? iPod classic ??????r ? d

????? iPod classic ???????? 1 ? iPod classic ???????d 2 ?????? iPod classic ?? Photos ???? DCIM ?????????????? ????????d ??????????э?? ??? ?? iPhoto ??????? Photos ??? ????d????????????????????????d ?? iPod classic ?? Photos ???????? 1 ? iPod classic ???????d 2 ??? ??iPod classic ?? Photos ?????????????d

???4?

45

?? ?? iPod classic ??? ?????????????????d??? Apple ? ?????? AV ???? ???? Apple Component AV Cable ????? ?????? iPod classic ????????????????????????????d

iPod classic
?? iPod classic ???????? 1 ? iPod classic ???? q??r > q????rd??? q??r???????? ?????????????????d??????????????????d 2 ?????????С???С???????????d ???????????????????С??????????d С???? ??/ ??С ????? ??/ ????С???????????????????dС???? ??/ ??С?? ??? ??/ ????С???????????????????????d ???? iPod classic ????? ????????? ?????????????d?? ?? Apple ??????? AV ????????????????????????d ????????????? m ?? q??r > q??r ???С?????????
??????????? ??????????????? ?? q????????r ???????d ??q??r ???????????????d??????? iPhoto? ?????q?? iPhotor??? iPhoto ????d?? ??? ??? iPod classic ?????????d ? q??????r??? q????r d ? q??????r??? q????r d ?? q??r?????????d ? q??????r????? q??r? q????r d ? q??????r????? q??r? q??r d ???? q??????r????? q??r?????????? ????iPod classic ? ? ?????????? ? ?? iPod classic ??????????d ? q??????r????? PAL ? NTSCd PAL ? NTSC ?????????????d???????????? ?? ???????? ?? ????????? ???? d???? ? ???? ????????????????????????????d

????????? ?????????? ????????????? ??????? iPod classic ??? ????????????????

? PAL ? NTSC ?????? ?????

46

???4?

?? iPod classic ??????????? m ??????c????????С??? ??/ ??С?d??????????? С???С?d?????С??? ??/ ??С?d???????????????? С???? ??/ ??С????? ??/ ????С?d ?? iPod classic ????????? 1 ??????? Apple Component AV ????? Apple Composite AV ????????? iPod classicd ???? Apple Component AV Cable ????? Apple Composite AV Cable ????? Apple AV Connection Kit ??d????????? RCA ???????d???? www.apple.com.cn/ipodstore ????????????d 2 ??????????????????? ???????????? ??41 ?? d

?????????? RCA ???????d ?????????????????? 1 ? iPod classic ???????? ???????? d 2 ????????????????????????? iPod classic ????????d ????????????????????????d 3 ? iPod classic ??????????????С? q?? ??/ ??rС?d??? ????????С???С?d?????С??? ??/ ??С?d???????? ????????С???? ??/ ??С????? ??/ ????С?d ???? q??r > q??r > q??r?????????????????????? ???????????????d????????????????q?????r > q??r ??????????????d

???4?

47

5

?????????

5

iPod classic
???????? iPod classic ???????????? ????????????c ?? ???????????????????????????????c??c????? ?d??? ?? iPod classic ?????????????????? iPod classic ???? ???d

???? iPod classic ???????????????d ??????????????????? iPod classic??х??? iTunesd? ???? Mac Finder ? Windows ?????? ?????? iTunes ?????d ???????????? Mac Finder ? Windows ???????????С? iPod classic???????? iPod classic ?????d ?? iPod classic ??????? 1 ? iTunes q??r????? iPod classic??????С q??r??d d 2 ? q??r??????? q????r d 3 ???С q??r ????? iPod classic ???????? iPod classic ?? ??? ??? Mac ? ????? ????? ? Windows PC ? Windows ?? ???? ????????????????????d ?????σ q??r ???? q??r?????? q?????????????r ???? ? iPod classic ??????d???????? iPod classic ??С??d ? ?? ? iPod classic ? ? ? ?? ??? ?? ? ?? ??? iPod classic ?? ? ????? iTunes ??????d

iPod classic

48

????? iPod classic ???????? iTunes ??????? 1 ? iTunes q??r????? iPod classic??????С q??r??d 2 ? q??r????????? q??? iPod ????? iTunesrd 3 ???С q??r d

???? iPod classic ??????????c???????????????????d ???? iPod classic ????????????????? ??iPod classic ???d ????? iPod classic ????????? iPod ?? ?????????????????? ?????????????????d ??????????? 1 ?? q??r > q?????rd 2 ???????????????
?????? ?????? ?????? ??????? (DST) ??? ? 24 ?????????? ????????? ?? q??r d?????С?????????????dС??? С?????????????d ?? q??r d?????С?????????????dС??? С?????????????d ?? q??r??????С????????????????d ?? DST ?С???С??????????? DSTd ??q24 ? ?????r ?С???С??????????? 24 ? ?????d ?? q??????r?С???С?????????????d

???5?

49

??????????? 1 ?? q??????r > q??r d 2 ? q??r??????С??С???? q??r d 3 ???????????????d ??????????????d??????????????d ?????? 1 ?? q??????r > q??r d 1 ????d 2 ?? q??r d ???? iPod classic ??????????????d ?? iPod classic ????? 1 ?? q??????r > q????rd 2 ?? q????r?????????????????
???????? ?????? ?????? ?????? ?? q????r??? q????r d ?? q??r d?????С?????????????dС??? С?????????????d ?? q??r d?????С?????????????dС??? С?????????????d ??q??r???????d??????q??r ????q? ??r ??????? iPod ????????????d???? ????????????????? iPod classic ? ?? ???????? ?????????d ?? q??r????????? ???? q?????r? d ?? q??r????????? ???? q??r ? d

???????? ???????

???????? 1 ?? q??????r > q????rd d 2 ??????????? q??r ????? ??iPod classic ???????????????????????????d ?????????? 1 ?? q??????r > q????rd ???????? iPod classic ????????d 2 ?? q?????r

50

???5?

????? ??????????? ????? ???????????????? ???? ????????? ?????????????????d ????????????? ?????d ?????? 1 ?? q??????r > q??r d 2 С??? ??/ ??С???????d 3 С???С?????????d????????????????????d 4 С??? ??/ ??С????????????? q??r????????d 5 ?? q????r???????????d ?????????????????????????????d??????????? ??? ???? ??? ??iPod classic ??????????? ????????? iPod classic ?????????????тd ?????????????????? 1 ?? q??????r > q??r d ?????????????????????d 2 ??????????????????d iPod classic ??????????????c?????????d?????????????? ??? ?????? ????????????c??? ?????? ????? ??? ???d 3 С???С???? q????r???????????? q????r?? ??????????d
iPod classic ???????????iQuizc Klondike ? Vortexd ????? m ?? q??????r > q??r???????????d ???? iTunes Store ??????????????????? iPod classic ?????? ?d? iTunes ??? ????????????????? ????? ????????? iPod classic ?d ???????? 1 ? iTunes ?????????? q iTunes Storer d 2 ? iTunes Store ????? qiPod ??rd 3 ???????????С q??????r d

???5?

51

????????? ??iPod classic? 1 ? iTunes ?????????? iPod classic????? q??r??d 2 ?? q????r d 3 ???С q????r? q????rd??????С q????r???????? ????d 4 ???С q??r d

iPod classic
???????????????????????????? iPod classicd ?????????? ????????? iPod classic ???????????????????d ????????σ????????σ????? iPod classic σ?Ш??σ?d??? ???????? iPod classicd ?? iPod classic ???????? 1 ?? q??????r > q??????r d 2 ? q??????r???????????? ? ?????С??????????????????d С???С??????????? ???????d ? ??????????????????????d????? ??/ ??С????????? ??? ??/ ????С???????d?????С???С?d 3 ? q???????r?????????????????С?????С? (MENU) ??? ??????????d ???? ? ????q??????r??????????????????? ???dС?? ???С? (MENU) ?????????????d ??? ??iPod classic ??? m ?? q??????r > q??????r > q??r d ?????? ????????????? q??r?? ???d??С???С??? ?? ??iPodd ???????????????????d ?????????q????r???????????????????? ????? iPod classic ??d???? 10 ?q????????????????? ??r d

52

???5?

?????????????????????????????? iPod classic ??? ? С???С??? iPod classic ????????d?????С?????????С ???С?? ???? ??d??? ?????? ???????? ????d? ?? ???????d ? ? iPod classic ?????????????????????iPod classic ??????d ????????? ???? ??????????? iPod classic?????? ??iPod classicd d ???? 65 ? q? ??????iPod ??r ?????????????????? 1 ?? q??????r > q????r > q??rd 2 ? q???????r???????????????d 3 ? q??????r???????????????d ????????????????????????????????????????? iPod classic ??d???? 65 ? q? ??????iPod ??r d

iPod classic ?????????c??????????????????????d ??????? Mac OS X v10.4 ???????? ????? iTunes ? iPod classic ?? ????????? q?????r? iCal ??d??????? Mac OS X 10.4 ?? ????????? iSync ???????d?? iSync ?????? iSync 1.1 ???? ?????? iCal 1.0.1 ???????d ??????? Windows XP???? Windows ? ????? Microsoft Outlook 2003 ? ????? ???????? ??????????? iTunes ??? iPod classic ?????? ?????? ???d????? Microsoft Outlook 2003 ??????????????? ?????d

??????????? ??? Mac OS X v10.4 ???????? ? 1 ? iPod classic ???????d 2 ? iTunes ???? q??r???? iPod classic ??????С q???r??d 3 ???????? ? ????????? q???r?????? q?? o?????p???r???? ???????? ? ?????????????? q?????r d ? ????????????????? q????r??????????d

???5?

53

? ??????????? ??iPod classic ???????? ????q??????? ?rd ???С q??r?? iTunes ?????? q?????r????????? iPod classicd ? ???????? q??r??????? q?? iCal ??r?????????? ? ????????????? q????r d ? ?????????????? q????r???????????d ???С q??r?? iTunes ?????????????? iPod classic d ??? Mac ? iSync ????????? ??? Mac OS X v10.4 ?????? ? 1 ? iPod classic ???????d 2 ???? iSync ????? q??r > q????r d??????????? iPod classic ?? iSync ??????d

3 ?? iPod classic ????С q????r d iSync ?? iCal ? Mac q?????r???? iPod classic ????? ?d ?????? iPod classic ?????????? iSync??????С q????rd?? ????? iPod classic ???????d ??iSync ?????????? iPod classic ??d?????? iSync ?????? iPod classic ?????????d ????????? ??? qWindows ?????r? Windows ? Microsoft Outlook? ? 1 ? iPod classic ???????d
2 ? iTunes ???? q??r???? iPod classic ??????С q???r??d 3 ???????? ? ????????? q???r??????? q????????r??????? ?????? qWindows ?????r? q Outlook Express r d??????????? ????d ? ?? Microsoft Outlook ???????q??r ???????q? Microsoft Outlook ????rd 4 ???С q??r d ?? ??? ????????????? ??iPod classicd??? iPod classic ??? ???? ????? ??48 ? q? iPod classic ??????r ?d

54

???5?

??????????? 1 ?? iPod classic?????????????????????????d????? PalmDesktopc Microsoft Outlookc Microsoft Entourage ? Eudora ???????? ???d 2 ?????????????????? ??iPod classic ?? Contacts ???d ?????????????????????????????????????????? Contacts ???d??????????????????????d ??????????????? 1 ????? iCal ?????????? .ics ???? vCal ?????????? .vcs ??? ??????????????????d

2 ????? ??iPod classic ?? Calendars ???d ????????????????? iPod classic??????????? ? .ics ? .vcs ?????d ?? iPod classic ??????? m ?? q??????r > q???r d ?С???????????? m ?? q??r > q??????r ???С???С???? q??r? q??r d ???????? m ?? q??????r > q??r d ?????????? m ?? q??????r > q??r > q??????r d

? ? iPod classic ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ??48 ?? d 1 ????????????????????????? (.txt)d 2 ??????? iPod classic ? Notes ????d ??????? m ?? q??????r > q???r d

???5?

55

???? ??????? Apple Earphones with Remote and Mic ?????? iPod classic ? ????? ????? www.apple.com.cn/ipodstore ?????????????d??? ??? ????? ??? iPod classic ??????????????d???????? ????????? q?r? q?rd ????Х?????????d??????????????????? iPod classic ????????????Х???????d ????????? 1 ? Apple Earphones with Remote and Mic ??????? ??iPod classic?????????? ?? ??iPod classic ??????d q?????r??????????????d 2 ????????? q?????r > q????r d 3 ???? Apple Earphones with Remote and Mic ????????????????????? ?????????????d???????С??? ??/ ??С?d ?? q??r?????d 4 ??????? q??r? q????r d?????????С?????????d ???????????? m ?? q??????r > q?????r?????????d ????????????? ???Apple Earphones with Remote and Mic ??????? iPod classic??????? q??Х??r???d ????????????????? ?????? WAV ??????????? iPod ??q?????r?????d??? ? iPod classic ?????????????????????????????d ?? iPod classic ???????????? ????? ??24 ? q??????r ?? ?????????????????? iPod classic ?????????????? iTunes ???????? ??? iPod classic ??? d??? q??r????????? q?????r??????d

56

???5?

iPod classic
iPod classic ??????????????????????? www.apple.com.cn/ipodstore ????d ?? ???iPod classic ????? ???www.apple.com.cn/ipodstored ??????? ? iPod Radio Remote ??? ? Apple Universal Dock ?? ? Apple Component AV Cable ???? ? Apple Composite AV Cable ???? ? Apple USB Power Adapter ??? ? Apple Earphones with Remote and Mic ???? ? Apple In-Ear Headphones with Remote and Mic ???? ? World Travel Adapter Kit ???? ? iPod classic ?? ? iPod Socks ?? ? iPod Earphones ???? ? ??????????????c????c??c????????c????????

???5?

57

??? iPod classic ?????????? m ??????? q????r??d???????????????????????d

???????????? ??????????????????? ???d?? ??????????????????? ?????????????????? ??d?????? ???????????????????????????????d ???????????????d?????????????А???? ? ?????????????????????????d ? щ???????????????d ? ????????????ь??????????????d ??????? iPod ??????????? ???????? 31 ? q????????? ?r d

58

???5?

6

???????????

6
iPod classic
(Restart)

R (Reinstall)

(Reset) (Restore)

(Retry)

???? iPod classic ??????????????????????d??????? ????????????????d???????????????????????? ????????????Хd ? ? iPod classic ??d?????? q????r d ? ???? iTunes ???? ??iPod classic ?????? USB ??d ? ??????????????????П??????????d ? ?????????????П? iTunes ??d ? ?? iPod classicd???? ??65 ? q??????? iPod ??rd

??? iPod classic ?????????????d????????? iPod classic ?????d ??? iPod classic? 1 ????????????????????? ????? ??HOLD ???????? d 2 ??С??? ??С? (MENU) ???С??? 6 ????? iPod ????? Apple ??d ?? iPod classic ????????? ? ??????????????? ??HOLD ??d ? iPod classic ??????????????d? iPod classic ???????????? ??Apple USB Power Adapter ?????? ??????????d??? iPod classic ????? ???????? iPod classic ??????d

59

????????????? iPod classic ??????????? USB 2.0 ??d? iPod classic ????????? USB ?????????????? ????????????? ? USB 2.0 ??d ? ???? q? Rr????? ??iPod classic ???d ??????? iPod classic?????? ??q???r? q????r?? ? ?? iPod classic ????????????????d ? ? iTunes q??r????? iPod classic??????С?? (C) С?d ? ?? iPod classic ? iTunes q??r????????????????? iPod classic ????? ??q???r? q????r?????????? iPod classicd ? ?? iPod classic ???? iTunesq??r????????? ?? iPod classic ? ??????????? ???????? Mac? ??????????? Windows PC??? q? ?????r??????????????????? qП? ????r? ?????? iPod classicd?????? ??q???r? q????r????? ????????????? iPod classicd

?? iPod classic ???????? ? ??????????????? ??HOLD ??d ? ??????????????d ? ?????????????d???????????????d?????q??r > q?? ??r?????????d???? ??31 ? q????????????r d ? iPod classic ?????????d??С??? ??/ ??С?d ? ????????? iTunes 9.0 ??????? ?? ???www.apple.com.cn/ipod/start? d? ?????? iTunes ? iTunes Store ??????????? iPod classic ??????? ?????? iTunesd ? ??????? iPod Universal Dock ?????? ??iPod classic ?????????? ?????????????????d

60

???6?

?? iPod classic ??????????????? ? ???????П??? www.apple.com.cn/ipod/start ????? iTunes ??d ? ????????????? USB ??d ?????? USB 2.0 ????? iPod classic d USB 1.1 ??е USB 2.0 ?d???? ???? Windows PC ?? USB 2.0 ?????????????ρ? USB 2.0 ?d? ??????????? www.apple.com.cn/ipodd ? ????? iPod classic ?? ????? ??59 ??d ? ????? iPod Dock Connector to USB 2.0 Cable ????? iPod classic ????? ??????????????????????????????????????? iPod classicd ? ???????????????????d???? ??64 ?q????????????r d ? ????????dл??????????? ??USB ???????d?????????? ?????????d???????????????d?????????????d ? ??????????d ? ?????????????????????? iPod classic ??d??? ? ??65 ? q??????? iPod ??rd ?? iPod classic ?? q??????r?? ?? iPod classic ?? ????????????????? ???? iPod classic ?????????? ????????? ??d????????????? iPod classic ??????????? USB 2.0 ??d ? iPod classic ????????????????????? iPod classic ??? iTunes ? Finder ?d?????????????????? ??iPod classic ?? ??30 ???????? ??d ?????? ???iPod classic ??????????? Apple USB Power Adapterd ??? iPod classic ????????? USB ?????????????? ?????? ??? ???USB 2.0 ??d

???6?

61

?? iPod classic ?? q?? iTunes ???r?? ? ????????????П??????? iTunes ??? www.apple.com.cn/ipod/start ???d ? ? iPod classic ???????d? ??iTunes ???????С?????????? iPod classicd ? ???? iPod classic ?????????? ??????? iPod classic d ?? iPod ? ???????П??????www.apple.com.cn/support/ipod ????????? USB 2.0 ????? ? ???? USB 2.0 ????????????????? ??iPod classic ??????????? iPod classic ?????????????????????????d ? ???????????????????????? iPod classic ??????? ?????????????????????? iPod USB 2.0 Power Adapter ???d? iPod classic ???????????????????????d

??????????????? iPod classic ??? ??????? ?? iPod classic ????? ???d iPod classic ???????? ? ????d ???????? podcast ?????? ? AAC ?M4A c M4B ? M4P????? ??320 Kbps? ? Apple Lossless ???????????? ? MP3 ????? ??320 Kbps? ? MP3 ????? (VBR) ? WAV ? AA ? audible.com ????????? 2c 3 ? 4? ? AIFF ? ? Apple Lossless ???? ? ???? ? ?? ? CD ?? ????? ????? AIFF ? WAV ???????????????????????????????d ?????? ??? AAC ? MP3 ?????????? ????????d?? iTunes ? CD ?????? ???????????????? AAC ????d ?? iTunes ?Windows ?? ????????? WMA ????? AAC ? MP3 ??? ?d?????????? WMA ?????????????????????d iPod classic ??? WMAcMPEG Layer 1 cMPEG Layer 2 ????? ? audible.com ??? ? 1d ?? iTunes ????????????? iPod classic ??????????? iPod classic ???????d???????????? qiTunes ??rd

62

???6?

?? iPod classic ?? q?? iTunes ??? Geniusr??? ????? iTunes ??? Genius ??????? iTunes ??? Genius ????? ??? iPod classicd????????????? ??22 ?? qiTunes ??rd ?? iPod classic ?? q??????? Genius ???r??? Genius ???????????????????? Genius ??????d???????? ???? ??iTunes Store Genius ?????????????d ???????? ??iPod classic ??????????? ???????d 1 С?????С? (MENU)??????????d

2 ?????????????? ???? d 3 ????????????? ?????? d 4 ?????????? ???? ?????????d ?? iPod classic ?? ????????????????d ???????? iPod classic ????????????? ????? 10 ? q?? ?????????????????r ? ?? q??r??????????d ??????? ? q??????r???????? iPod classic ?? ???????? ?????????d???? 65 ? q? ??????iPod ??r d ????????????????????? ? ???????? iPod classic ? RCA ????????? Apple Component ? Apple Composite AV Cable ?????? iPod classic ????????d?????? ?? ? RCA ???????d ? ???????????????????????? ??????? ? ?????????? ?????????????????d ? ????????????????????? ??40 ?q? iPod classic ???????????? ???r? d ? ?? ??Apple Composite AV Cable ??????????????????????d ? ?????????????? ?? q??r > q??r?? q??????r????? ???????????????????q??r>q? q????r ???????d ??????r?? q??????r????? q????r ???????d ? ?? ??? ???????? q??r > q??r ????????? q??r > q??r ?????????????q??????r????? PAL ? NTSC ?????? ?????????d???????d

???6?

63

???????????? ??? iPod classic??????????? ? ???????????? ? ? ??USB 2.0 ??? Mac ? ??? USB 2.0 ? USB 2.0 ?? Windows PC ? ????????? ? Mac OS X v10.4.11 ??????? ? Windows Vista ? Windows XP ?Home ?? Professional ????? Service Pack 3 ??????? ? iTunes 9.0 ??????? ?iTunes ?? www.apple.com.cn/ipod/start ????? ???? Windows PC ??? USB 2.0 ???????????П? USB 2.0 ?d????? ????? USB ??????????? ???www.apple.com.cn/ipodd

? Mac ???? ?? iPhoto 4.0.3 ??? ??????????? ??? ??iPod classicd ?????????diPhoto ???П???? Mac ?d???q????r???d ???? iPhoto 4???????? Apple (?) > q??????r??????d ? Windows PC ??iPod classic ????? Adobe Photoshop Album 2.0 ??????? ? Adobe Photoshop Elements 3.0 ?????????????d??????? www.adobe.com ?????d?????????d ? Mac ? Windows PC ??iPod classic ?????????????????????d ??????? Mac ? Windows PC ?? iPod classic ??????? Mac ?? iPod classic?????????? Windows PC ?????? ??? ? iPod ???? ?? PC ???? ????? ??65 ? q??????? iPod ? ?r ? d?? iPod ????? ??iPod classic ?????? ???????? d ??? Mac ? Windows PC ?????? iPod classic?????? iPod classic ?? ???????????????d ????? ???iPod classic ????????????? ????????? iPod classic ????????????????????? iPod classic ??????d??????????? iPod classic ???????????? iPod classic ? ??????? ??????? iTunes ??? iPod ??d???????? ???????d ???? ???q??????r???????????????????????????? ? iPod ? ????????????????d

64

???6?

iPod
??? ?? iTunes ???????? iPod ??d??????? iPod classic??? ??? ????d???????????? iPod classic ??????????d ? ?????????????????????????????????d ? ???????????? ??iPod classic ???????????c??c??c ???c??c????????????d iPod classic ???????????? ?????d ???????? iPod classic? 1 ???????????????? Internet ?? www.apple.com.cn/ipod/start П???? ??? iTunesd 2 ? iPod classic ???????d
3 ? iTunes q??r????? iPod classic??????С q??r??d q??r ???????? iPod classic ??П??????????????П????? ?????d 4 ???С q????r?П????????d 5 ?????????С q??r?? iPod classic ?????????? ??????????? iPod classic ???????d?С????????????d

???6?

65

7

П????

7

Apple iPod

±

??щ??? iPod??????????????ρ???????? ??d

????? ??iPod ? wiPod П???x?????????????d

?????ρ?????????????????????????d ???? ????c????c??c??c????? iPodd ?????? ?????c??????????????????? iPodd????? ?? ?? ?? ?? ?? ? iPod ?d?? ??о iPod ?? ???л?? ?????????? iPod????????????????????????? HOLD ?????????????? ?????????d iPod ?? ???????? iPoddiPod ????????????d??????? ???? iTunes q??r??????? q iPod ??r ???? ???www.apple.com.cn/ support/ipodd?? Apple ??????????? ???iPod ????????d????????? ??????????????? ???www.apple.com.cn/support/ipod/service/batteryd Apple USB Power Adapter ???????????????? Apple USB Power Adapter ??? ?? www.apple.com.cn/ipodstore ???????? ??iPod ?????????????? ????????????????d??? Apple USB Power Adapter ????????? ?? ???? ??d? ?? ??? ?? л Apple USB Power Adapter ???d?? ?? Apple iPod ????????????????????? iPod ????d

66

???? ??? iPod USB Power Adapter ??????????d? ???? iPod USB Power Adapter ????????????????????????d ??????????????л? iPod USB Power Adapter ???? ? ??????????????d ? ??????c????????????d ? ????????d ? ????????????d ? ???????d ???? ????????????????????????????????d?? ???????????????????? ??????П???d??????????? ??????????????d ??????????????????????????? ????????d??????? ????????????d????????????? ??????? ? ?????????????????????????d ? ????????????????d ? ???????????????????????????d

??????? iPod classic ????????????????????? ??31 ? q????????? ???r d ????П?? ?????????????????? ?????????????????d?? ???????????????????????????d??????????d????? ??? ??????????? ??????? ????????????????? ??? ?????????????d ????????? ???????????? ????? ??????????????? ?????????????????????????????d???????? ???? ?????????????? iPod classic ???? ???????? ?????? ????????????d? ?????????????? iPod ??? ???????c???????c????c??????????????????d ?????c???????????????????? iPod classic??????? ?????????????????????????? iPod classic??????????? ????d ???? ???????????? ???? iPod classic ????? ????c?c ?c?????????????????d ?????????????????? ????????????????????d

???7?

67

???????????????? iPod ?????d

?? ??iPod iPod ???????????????????????d????c???? ??? iPodd???????? ???iPod ???????????????d ??????? ????о??????d?????????d?????? ??????????????????????d ????????????????? ?????????????d ? iPod ?????????????? ????????? 0? ? 35? C ?? ?32? ??? 95? F ???????? iPodd??????? iPod ????????????????d ?? iPod ?????????? -20? ? 45? C ???-4? ? ??113? F ??????d??? iPod ???????????????????????????????d ?????? iPod ???????iPod ????????diPod ??????????? ?????????????????????????d ?? iPod ?? ?? ??? iPod??л?? ??????? ???iPod???????????? ????????? ??HOLD ??d????c??c????????d???? ???d???????c?????c???c??c??cО??????? ? iPodd ? ? ?? iPod ? ????? ? ? iPod ? ? ??? ?? ? ? ?? ? ? ?????? ? ? ? ??70 ? qRegulatory Compliance Informationr d

68

???7?

8

????????????????

8
Web

iPod classic
???????????????? iPod ??????????????d
????????????? ??? Apple ???? ?? iTunes ?????www.apple.com.cn/support/ipod

???? iTunes ???q??r > qiTunes ??r d??? iTunes ? ??? ?????????? ??????? www.apple.com.cn/support/itunes

?? iPhoto ?? Mac OS X ?? ???? iPhoto ??? q??r > qiPhoto ??rd ?? iSync ?? Mac OS X ?? ???? iSync ??? q??r > qiSync ??rd ?? iCal ?? Mac OS X ?? ?? ??iPod classic ????? ?? iPod classic ?? iPod classic ??? ???? iCal ??? q??r > qiCal ??rd ?????www.apple.com.cn/ipod ??? iPod classic??????????П? iTunes ??? iPod classicd ?? iPod classic ??????? q? ?r > q????r?С?? ?С?d? iTunes ??? iPod classic ????????? q??r ????? iPod classic??????С q??r??d ???????c????????????d??????? www.apple.com.cn/support/ipod/service

????????

69

Regulatory Compliance Information
FCC Compliance Statement
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or TV reception is suspected. This product was tested for EMC compliance under conditions that included the use of Apple peripheral devices and Apple shielded cables and connectors between system components. It is important that you use Apple peripheral devices and shielded cables and connectors between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, TV sets, and other electronic devices. You can obtain Apple peripheral devices and the proper shielded cables and connectors through an Apple Authorized Reseller. For non-Apple peripheral devices, contact the manufacturer or dealer for assistance. Responsible party (contact for FCC matters only): Apple Inc. Corporate Compliance 1 Infinite Loop, MS 26-A Cupertino, CA 95014

Radio and TV Interference
This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple’s instructions—it may cause interference with radio and TV reception. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices. If your computer system does cause interference to radio or TV reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures: ? Turn the TV or radio antenna until the interference stops. ? Move the computer to one side or the other of the TV or radio. ? Move the computer farther away from the TV or radio. ? Plug the computer in to an outlet that is on a different circuit from the TV or radio. (That is, make certain the computer and the TV or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.) If necessary, consult an Apple Authorized Service Provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or, consult an experienced radio/TV technician for additional suggestions. Important: Changes or modifications to this product not authorized by Apple Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

Industry Canada Statement
This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations. Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

VCCI Class B Statement

Korea Class B Statement

70

Russia

China:

Taiwan:

European Community

European Union—Disposal Information:

This symbol means that according to local laws and regulations your product should be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. Some collection points accept products for free. The separate collection and recycling of your product at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. Union Européenne—informations sur l’élimination Le symbole ci-dessus signifie que vous devez vous débarasser de votre produit sans le mélanger avec les ordures ménagères, selon les normes et la législation de votre pays. Lorsque ce produit n’est plus utilisable, portez-le dans un centre de traitement des déchets agréé par les autorités locales. Certains centres acceptent les produits gratuitement. Le traitement et le recyclage séparé de votre produit lors de son élimination aideront à préserver les ressources naturelles et à protéger l’environnement et la santé des êtres humains. Europ?ische Union—Informationen zur Entsorgung Das Symbol oben bedeutet, dass dieses Produkt entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften und getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Bei einigen Sammelstellen k?nnen Produkte zur Entsorgung unentgeltlich abgegeben werden. Durch das separate Sammeln und Recycling werden die natürlichen Ressourcen geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt beachtet werden.

?????????????????????? iPodd?? ????????????????????????d ????? iPod ?????????????? Apple ?????????????????????d ?? ??Apple ?????????????? www.apple.com.cn/environment/recycling Deutschland: Dieses Ger?t enth?lt Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Ger?tes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der ma?geblichen gesetzlichen Regelungen. Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

???????

71

Apple ???????????????????????? ????????????d Unione Europea—informazioni per l’eliminazione Questo simbolo significa che, in base alle leggi e alle norme locali, il prodotto dovrebbe essere eliminato separatamente dai rifiuti casalinghi. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portarlo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. Alcuni punti di raccolta accettano i prodotti gratuitamente. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto al momento dell’eliminazione aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che venga riciclato in maniera tale da salvaguardare la salute umana e l’ambiente. Europeiska unionen—uttj?nta produkter Symbolen ovan betyder att produkten enligt lokala lagar och best?mmelser inte f?r kastas tillsammans med hush?llsavfallet. N?r produkten har tj?nat ut m?ste den tas till en ?tervinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Vissa ?tervinningsstationer tar kostnadsfritt hand om uttj?nta produkter. Genom att l?ta den uttj?nta produkten tas om hand f?r ?tervinning hj?lper du till att spara naturresurser och skydda h?lsa och milj?.
?? Apple ??????????? ???iPod classic ? ???????d????????????????? www.apple.com.cn/support/ipod/service/battery ? ??iPod classic ??????????????????? ????????????????????????? ???????? Apple ??????????? ??Apple ??d?????????????????????d ??????????????? www.apple.com.cn/environment/recycling

Apple ???

??????????????? www.apple.com.cn/environment

? 2009 Apple Inc. ??????dApple c??c Apple ??c iCalc iLifeciPhotociPod ciPod classicc iPod nanociPod shufflec iPod SocksciTunesc Mac cMacintosh ? Mac OS ? Apple Inc. ???? ??????????????d Finder ? Shuffle ? Apple Inc. ?? ?d iTunes Store ? Apple Inc. ???????????????????? ??d????????????????????????????d ??????????????????????? Apple ??????d Apple ?????????????????????d???????c?? ???????????????????????d???????? ????????d Apple ????????????????????d ??????????????????????? Macrovision Corporation ??????????????????????????? ???d???????????? Macrovision Corporation ? ???????????????????????????????? ? Macrovision Corporation ??d??????????????????d ????? 4,631,603c 4,577,216 c4,819,098 ? 4,907,093 ????? ????????d CH019-1600/2009-09

iPod classic ????????????

72更多相关文章:
iPod_classic_使用说明160GB.pdf
iPod_classic_使用说明160GB_电脑基础知识_IT/计算机_专业资料。苹果学习iPod...d d Apple d Apple CH019-1734/2009-12 Apple d d d d c iPod classic...
ipod classic导入视频文件_图文.doc
classic| ipod classic导入视频文件_电脑基础知识_IT/计算机_专业资料。 貌似只能...iPod_classic_120GB_cn 71页 免费 IPOD音乐导入 1页 免费 第5章 视频与...
iPod_classic_使用说明书.pdf
4,631,603c 4,577,216c4,819,098 d CH019-1073 / 2007-09 66 ...iPod_classic_160GB_Use... 72页 免费 iPod_classic_120GB_cn 71页 免费...
iPod_nano_6thgen_User_Guide_CH[1].pdf
iPod_nano_6thgen_User_Guide_CH[1]_信息与通信_工程科技_专业资料。ipod ...iPod_classic_160GB_Use... 72页 免费 compressor_4.1_user_gu... 90...
Unidrive Classic UD70 LOM Installation Guide.pdf
installation_guide 70页 2财富值 Installation Guide 24页 免费 installation_guide 47页 1财富值 Classic Film Guide 2页 1财富值 iPod_classic_160GB_User_.....
更多相关标签:

All rights reserved Powered by 甜梦文库 9512.net

copyright ©right 2010-2021。
甜梦文库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@126.com|网站地图