9512.net
甜梦文库
当前位置:首页 >> 数学 >>

炎德英才大联考长郡中学2013届高三第5次月考答案-文科数学


  /02+ # 9" $ " % 3456'78 !
!" ! #$ " %&'(
)# *+, ! ! -# ./,
# * & 0 # # $ % ! " " " $ ! #槡 #!! " " ! # ) " # ! " "# ""$ # " % ! # " & ! !! " ' ! " # # !! " !! !! !! # ) % 0# 1',

" ,

# -

% .

& /

' /

( ,

) -

* /

+ .

! " 1& :&;<=>?& " ( ! " @ABCD HI JI FG # $ " $ % $ E@ABCD ' " ' # $ FG # ' # ' ' $

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL ! &K" # " ' $ 3! # $ 3 " ' ! " $ 3 ' ! " ' # 1$#2 * ! % % % ) ! * ) + % $ % $ 3 # $ 3 # ' 3 # ' 4M+ + 5 ' 6NOPQR@ABCDSTUMV( LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL ! *K" ! " W@XBYZD# @XB[\D# @X]^DN* _JI2`ab " c' defghNijklNmn % op>?& ! ' ! ' ! ' ! ' ! ' ! ' ! ' ! ' % & ' % & ' % & ' % & ' % & ' % & ' % & ' % & ' "' "' "" "' "' #" "' #' "" "' #' #" "' %' "" "' %' #" #' "' "" #' "' #" ' ! ' ! ' ! ' ! ' ! ' ! ' ! ' ! % & ' % & ' % & ' % & ' % & ' % & ' % & ' % & ' #' #' "" #' #' #" #' %' "" #' %' #" %' "' "" %' "' #" %' #' "" %' #' #" ! ' ! ' % & ' % & ' %' %' "" %' %' #" & ;s) ( mnopNq*R" veop' wdxyop ( v * r ( ;s) & ' & ' "' " Etua2* "' " tua2* eop' % " & z! &" ' ! ' ! ' z{ ( }~ )! % & ' % & ' % & ' %|mnopkl' ( 2 2 ' "' "' "" #' "' "" %' "' "" " * ( " ' &" zxyopN???? )! (" 2 " !)! ( 2 " ! 2 ! LLLLLLLLLLLLLLLL ! " #K" ( (

" " # " ! " 1& z??*! " ) ! " "" 2 2槡 % 7 8 9 : ; 7 0 : ; 7 & & &

" " " " " ' ' ?*! ?7 "" 2 " 4 7 8 9! 0 " 0 2 " 8 9! 0 " 2 ' # ( # # ( # " " " }~' : ; 7 (K" 2 : ; 7 #! 0 " 2 " ! # 7 8 9! 0 " 2 ! LLLLLLLLLLLLLL ! "0 " ! # % # ( # (
% " " " " " " LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL ! K" 槡 8 9 0 : 0 % 2 7 ; 7 0 2 7 8 9 0 # # # # # # ( #
# # # # " + 0 ! , " # # # ! " ' ' ' ?# 1 + : ; 7 '0 , 2 4 + 0 , 2 0 , ! + 2 , # # + # # # # 0 , ! + " ? ' " ' 4 : ; 7%2 2 ' %'! $ 4%2 'LLLLLLLLLLLLLLLLLLLL ! +K" # , # %

!

!"#$%&'()*+,'-.! /01" !" !

  & " %  4 & 2 7 8 9 0 0 ' " * # ( # # % ?* N????R & !LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL " #K " #
#   w& 0 '  4&' $ % # ( ( #
# # #  ?(% " * ! " & ' 2 & ' 2% & 0% ' ! # % &% ' : ; 7 )& % ' # # 2 # 0 & ! # 3 # 3 & 3 !

 2 # * 4& '2 #槡 ) " #

? . ???& ' N2? 4& .2 ' .2槡 ) ?(% & . 2 % &2 # % .2槡 % & .2槡 )
# # # ?% 4& . 2% & 0% . .*% & ?% ?? .*% ) 4% .*?? ) % & ) &*% .! LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL (K  z ?% ??? % ?% ??i . # " .*?? ) % & /*) & ?^R/ /

w)% / . ?R???%!) &!. N??? ?)% w? = / .2 & ' < > / . 2 % /2% .2槡 % (% ?z??(% & ' ?() % . }?N?????? ) %*% . w) 4) %*?? % & ' %*% & ?= ?) wz ) > % & 2 %2 0 %% &2) &% / ?? 02 #槡 % () " " " ?? 1)!% 2% ) %2 3 3 # 3 & 3 7 8 9" # $ < 3 #槡 %2 & & '2 & ' % ( % # ?5?¤ )!% & ' N??R& !LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL " #K  §¨e????. ??}??°±le|?**: " + ! "  LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 4% & $ # #'+ ?#, % $ #K #2 §¨?????. ??}??°±le|~*R?? *R??N·?*: # #! " #  LLLLLLLLLLLLLLLLLLL 3 * 2 & 4& * #0 # 0 & # #'+ ?#, % $ &K #2 # §¨5????. ??}??°±le|~$ 5 "R?? #R??N·?*:
# ! " " ! # " # $  4 ' 2 #! " #'+ ?#, % $ ! LLLLLLLLLLLLLLLLLLLL (K #2 " ! # " $ #  ?% ?& ??## ?#2 # & $ #$ & # 0 & # + +? % & #$ # #2 #

" # #  LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL ?& ?& g?#, ' # 0 & #$ #! " " # +K #$ # " $ ?#2 ??" ## +? % & ' +? % & ' , #$ #$ # #2 #$ # ?" ?#LLLLLLLLLLLLLL $ #, " #? & % & ' " %? ' % ' & " #K , #$ # #$ # #$ # #$ # ?? ????*E??*?? a??.e ????*R + ?? a??.e ??g~ ????*R  a??.? ????*?" ?" ~?? a??.5! LLLLLLL " $ " " " #?? %? %? " %K    ? ( w" ? # $ ! " " 4 " " # # ( ( 4 4 (0 42 (0 42 3 3 3 3

" ( ( 3 / 0 2 " # # # # * & " " (! 4 (! 4 3 3 ????? 0 2 $ .# # * & " 4 4 3 0 2 " 0* & " & " " }~?? N??R " (! 4 (0 4 3 ?3 2! 2! 5 ! * 3( 0 # # "( ! " 4 4 3
"  }~??5N??R3! ?"0 " 2! "! " # % 2 $ 3! # ??? ???S???? ??}???5N??R"0 LLLLLLLLLLLLL # % 2 $ ! (K 3! !"#$%&'()*+,'-. /01 !# !

#

#

21 21 21 21 ! " ' ' ' ' ? %! ?% # " &! " '! " .! " )2 '' & )2 .'  "' "" #' #" %' %" &' &" ") #) 3 3 3 3
" 0 " 0 "  "! " "! " 3 " ' " ' ' ' w" ?" ! " " " " ! "  "2 "! %! "2 "! %! %2 %2 3 3 3  " "
# # " " 3 ?R %' w" ' ??????' 0 2 " ! * & # # ! ! " 0 " " 0  "! "" "! "" 3 0 2 " ! # # * &  " " ! ! ! " 0 " 0 # " " 0 " 0 #   "" "! "" ! "" "! "" 3 # # ' z3 0 2 "  "! ? ' "! * & ! " 0 # " " 0 #  "! "" ! "! "" 3 ' ?? ??????? $ "? ' 0 2 " ! "$ "0 "! * & !0 # " " 0 #  #! #" ! #! #" 3 ??M'" 0 2 " ! #! * & ! ! # " " #  #! "0 "! #" #! "0 "! #" 3 3 z!?' 0 2  #! "! * & ! ! " " " }~3 " ?# #! " "! #" # "! #" 3 3 3 ' ?z???? % & N??R! ' 2! ' 0 2 $ # " " # * & #! "

  #! " #! " ' }~z?' ?'! }~ 0 2 2 $   #! "' #! "" #2 "' * & * ??' LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL ! ' .3% &! " %K" "' ! " " ' & ??* ?* # " ! " "" 2 "! "! " ? "" 2 $?"2 $?"2 " 6! 6! " ' ' ' ?"'! ?' ?×??( !@' $ "'! " 0@" 6! "" $ 4 "" $ * *!
' " ' ?"'! ?' ?×??( $ " "" $ 4 "" 6! # * *! " ' ( ' " ??' N???R! ?! ???R! "" !@' $ " 0@" $ " !LLLLLLLLLLLLLLLL ! &K" *! ! " " ' , " " ( ?! z! ?' ?+ ??×??' }~' # # 7 $? ' " "" ! # $ ! # 7 # , # *! *! *! ' , ' " " ' ?7 ?! ??×??' ?+ ???' }~M*! $? ' "" $ " " 0@" " 7 $ , *! *!
% " % ! ? ! # " " ' " " ' " " ' ?*! ??*! ! # ! " 2 " % ? ! ? 2 # # $ 4 ! # " ! # 7 # # *! *! *! *! ? " " ??}?' ?7 #? ' ! # 7 ! LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL ! *K" $! # *! *! ! " ' ?*8! ?! ?E??à???! á?>?& % "" " 0@" # " # "' # "' " " " z??' "" 2! " ! # "0 " ? 2! "! " ? 4 6! "" 2! " ! " ? 8! 8

' ' ?"$ ?! ??×??( "? ' 6! "" $ 4 "" " 0@" $ 8 8! ' , ! " ' ???*8! ?! ???à???+ wM "" " 0@" +' +$ " $ ?

$

+" 2 + 8! ' " 2 8!

$

# + ! " +! " ?2 +' # " " ????! "! " ?2 " M?|%{"N????! LLLLLLLLLLLL ! +K" # " ' ! ! " ?2 -

# " # " " " ' " ' ?0! w0 "" 2! "! " ?! "! "$ " 6! "" 2! " ! " ? ! " # " # "' ! " ' " ?9 w9 "" 2 0 6! "" 2! "! " ?! " 6! "" 2! "0 # "! " ?

' ! ' w?"$ ?! ??×??' "? ' 9 6! "" $ 4 9 "" " 0@" $ # ! " ' ! " ' ! ' ?9 }~9 ?! ?MèeNé?" " 2! " $ 9 # 2 % ?! " $ "" " 0@" # $ $( ' ( ??! ?MèeN" ê0 " 0@" 6! " 2 $ $' $" ' ( ' ' ??"'! ?' ?"'! ?' ?0! ?! ???' ?! ???' " " 0 6! "" $ " 0@" 0 6! "" $ "" " " " 0@" # $ $" $' $" $' }~0! ?" "" $ ???ìí? (
# " ' " ' ' ?0! }~?*0! ?! ??MèeNé?' " 2! " $ 0! # 2 ? ! # $ "" " 0@" # $ # " " S??! }~??Ely' "! " ?2 " M?|%{"N??????'

' ??*8! ?! ?E??à???! LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL ! "" " 0@" " %K"

!"#$%&'()*+,'-.! /01" !% !更多相关文章:
炎德英才大联考长郡中学2013届高三第5次月考答案-理科数学.pdf
炎德英才大联考长郡中学2013届高三第5次月考答案-理科数学 -  
炎德英才大联考长郡中学2013届高三第5次月考答案-物理.pdf
炎德英才大联考长郡中学2013届高三第5次月考答案-物理 -  
湖南省大联考2012长郡中学高三5次月考数学(文科)试卷答案.pdf
湖南省大联考2012长郡中学高三5次月考数学(文科)试卷答案 - 炎德 ? 英才大联考 长郡中学 2 五) 0 1 2 届高三月考试卷 ( 数学 ( 文科 ) 参考答案 3 C ...
炎德英才大联考长郡中学2018届高三月考试卷( )答案_图文.pdf
炎德英才大联考长郡中学2018届高三月考试卷( )答案_高三政史地_政史地_高中教育_教育专区。炎德 英才大联考 长郡中学 " # ! $ 届高三月考试卷 ...
[文数答案]炎德英才大联考2012长郡中学高三8次月考.pdf
[文数答案]炎德英才大联考2012长郡中学高三8次月考 - 湖南省2 0 1 2届高三?十二校联考 第二次考试 文科数学参考答案 一? 选择题 : 本大题共 9 小题 ,...
湖南省长郡中学2015届高三第五次月考数学(文)试题 PDF....pdf
湖南省长郡中学2015届高三第五次月考数学(文)试题 PDF版含答案_数学_初中教育_教育专区。 炎德英才大联考长郡中学# 五 $ %届高三月考试卷! 数 ! 学! 文科...
[文数答案]炎德英才大联考2014长郡中学高三2次月考.pdf
[文数答案]炎德英才大联考2014长郡中学高三2次月考 - 炎德 英才大联考 长郡中学 # 二 $ % 届高三月考试卷 数学 文科 参考答案 一 选择题 ...
长郡中学2018届高三月考试卷()文科数学.pdf
长郡中学2018届高三月考试卷()文科数学 - 炎德英才大联考长郡中学...... 长郡中学2018届高三月考试卷()文科数学_...炎德英才大联考长郡中学# $ ! 届...
[生物答案]炎德英才大联考2013长郡中学高三6次月考.pdf
[生物答案]炎德英才大联考2013长郡中学高三6次月考 -  
湖南省长郡中学2015届高三第五次月考数学(文)试题(PDF....pdf
湖南省长郡中学2015届高三第五次月考数学(文)试题(PDF高清扫描版)_数学_高中...炎德英才大联考长郡中学# 五 $ %届高三月考试卷! 数 ! 学! 文科 长郡...
【全国百强校】(炎德英才大联考)湖南省长沙市长郡中....pdf
暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档【全国百强校】(炎德英才大联考)湖南省长沙市长郡中学2017届高三上学期月考(四)数学(理)试题(PDF)_高三数学_数学_高中教育...
湖南省长沙市长郡中学2018届高三第次月考数学(理)试....doc
湖南省长沙市长郡中学2018届高三第次月考数学(理)试题+Word版含答案 - 炎德英才大联考长郡中学 2018 届高三月考试卷(四) 数学(理科) 本试卷分第 I 卷(...
湖南省长郡中学2018届高三月考(二)数学(文科)试题含答案.doc
湖南省长郡中学2018届高三月考(二)数学(文科)试题含答案_高中教育_教育专区。炎德英才大联考长郡中学 2018 界高三月考试卷(二) 数学(文科) 长郡高三文科数学...
炎德英才大联考长郡中学2013届高三第4次月考试卷-化学.pdf
炎德英才大联考长郡中学2013届高三第4次月考试卷-化学_语文_高中教育_教育专区...!% * + - 则下列判断正确的是 "5 % 已知 T 形管中盛放的均为饱和食盐...
炎德英才大联考长郡中学2013届高三第4次月考试卷-地理_....pdf
炎德英才大联考长郡中学2013届高三第4次月考试卷-地理 -   
湖南省长郡中学2018届高三月考(二)数学(文科)试题 Word....doc
湖南省长郡中学2018届高三月考(二)数学(文科)试题 Word版含答案_高中教育_教育专区。炎德英才大联考长郡中学 2018 界高三月考试卷(二) 数学(文科) 长郡高三...
...长沙市长郡中学2018届高三第次月考数学(文)答案(P....pdf
【全国百强校】湖南省长沙市长郡中学2018届高三第次月考数学(文)答案(PDF版) - 炎德 英才大联考 长郡中学 # 四 $ % 届高三月考试卷 ! 数学 ! 文科 ...
长郡中学2018届高三月考试卷(二)理科数学(含答案).pdf
长郡中学2018届高三月考试卷(二)理科数学(含答案)_数学_高中教育_教育专区。炎德?英才大联考长郡中学 2018 届高三月考试卷(二) 理科数学 命题人:长郡中学高三...
月考试卷】湖南省长郡中学2018届高三月考试题()数....doc
月考试卷】湖南省长郡中学2018届高三月考试题()数学(理)试题Word版含答案 - 炎德英才大联考长郡中学 2018 届高三月考试卷() 数学(理科) 第Ⅰ卷一、...
炎德英才大联考长郡中学2018届高三月考试卷( )_图文.pdf
炎德英才大联考长郡中学2018届高三月考试卷( ) -   
更多相关标签:

All rights reserved Powered by 甜梦文库 9512.net

copyright ©right 2010-2021。
甜梦文库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@126.com|网站地图