9512.net
甜梦文库
当前位置:首页 >> >>

2017-2018学年江苏省苏州市太仓市浮桥中学七年级(下)期中数学模拟试卷(解析版)

2017-2018 10 30.0 1. A. B. C. D. 2. -a3 -a22=-a7-a32=-a6-a33a4=-a2-a6-a 3=-a3 A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 3. 0.000 000 7mm2 A. B. C. D. 4. A. B. C. D. 5. A. B. C. D. 6. xm=2xn=4 x2m+n A. 12 B. 32 C. 16 D. 64 7. 3 2 1 315 1 2 3 285 A. 128 B. 130 C. 150 8. 9x2-mxy+16y2 m D. 160 A. 12 B. C. D. 9. x-5x+3=x2+mx-15 A. B. C. D. 10. ab a+b=ab=6 A. 6 B. 9 C. 12 D. 18 8 24.0 11. 1x5x= ______ 2 = ______ 12. -16x3+40x2y -8x2 ______ 13. x+y=4x-y=-2 x2-y2= ______ 14. mx+y=3 m ______ 1 17 15. xy x2y2 ______ 16. a-b=1ab=-2a-2b+2= ______ 17. x2+mx+16 x m= ______ 18. a2+b2-2a+4b+5=0 2a+b= ______ 3 18.0 19. 2a+b2-3a-b2+5aa-b a= b= 20. a*b=2a2b 1 2*3 2 2*x+1=16 x 21. 1 A=x2+4xy+y2-4B=4x+4xy-6y-25 AB 2x+2x2+mx+4 x m 9 78.0 22. 1 2-a23-6a2a4 3x+12--x-2-x+2 42a-b-32a+b-3 2 17 23. 14a2-16 2x+2x+4+1 24. 1 2 25. 2x-3x+3-1=0 x 2x-3x+3-1=0 2x-3x+3=1 2x-30=1 x+3=0 x=-3 26. 1+2+22+23+...+22016 S=1+2+22+23+...+22016 2S=2+22+23+...+22016+22017 2S-S=22017-1S=22017-1 5+52+53+...+52016 3 17 27. 3800 1000 1 2 200 100 0.5 2 1 1250 / 5 2 / 7 3 28. xy 1 a 2|a+1|-|a-1| 3 9 a 29. x+y=-2 k 30. 9 1.36 7 31 1 4 8 5 524 1.11.5 1240 2 12 4 17 2 1.2 x 100 y 120 7 31 8 5 1 13668 xy 2 3 14000 5 17 1.C Aax-y=ax-ay Bx2+2x+1=xx+2+1 Cx3-x=xx+1x-1 Dx+1x+3=x2+4x+3 C 2.C -a3 -a22=-a3 a4=-a7 -a32=a6 -a33a4=-a9a4=-a5 -a6-a3=a6-a3=-a3 2 C 3.C 6 17 0.000 000 7=710-7 C 1 a10-n 0 a10-n 1|a|10n 0 4.D A.2x+y=z-3 3 Bxy=5 C. +5=3y Dx=y D 1 2 1 5.D +2x=2 x=1 -2y=-2 y=-1 D 7 17 6.C x2m=xm2=4 x2m+n=x2mxn=44=16 C 7.C x y z +4x+4y+4z=600 x+y+z=150 C x y z 8.D 3x4y2=9x224xy+16y2 9x2-mxy+16y2 m=24 D 3x4y2=9x224xy+16y2 m 2 2 9.D 8 17 m . x-5x+3=x2-2x-15=x2+mx-15 m=-2 D 10.B a+b=ab=6 S=a2+b2- a2- ba+b= a2+b2-ab= [a+b2-3ab]= 36-18=9 B 11.x62 1x5x=x6 x6 2=- 220162=2 2 1 2 12.2x-5y 9 17 -16x3+40x2y =-8x22x+-8x2-5y =-8x22x-5y 2x-5y 2x-5y 13.-8 x2-y2=x+yx-y x+y=4x-y=-2 x2-y2=4-2=-8 -8 x2-y2=x+yx-y x+y=4x-y=-2 a2-b2=a+ba-b 14.-1 mx+y=3 -2m+1=3 m=-1 -1 mx+y=3 m m m 15.252 10 17 +x+y=2 -x-y=126 x2-y2=x+yx-y=2126=252 252 x+yx-y 16.-4 a-b=1ab=-2 =ab+2a-b-4=-2+2-4=-4 -4 -


学霸百科 | 新词新语

All rights reserved Powered by 甜梦文库 9512.net

copyright ©right 2010-2021。
甜梦文库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@126.com|网站地图