9512.net
甜梦文库
当前位置:首页 >> 语文 >>

沪教五年级第二学期词语表与古诗名言


1. 鹅毛大雪 火冒三丈 训斥 琢磨 寒冬腊月 全然不顾 挥汗如雨 光彩夺目 光芒四射 2. 遗产 繁忙 凌晨 除夕 勤勉 懒散 悔恨 虚度年华 3. 4. 5. 6. 7. 任务 绿阴如盖 嬉戏 丢失 出色 馋涎欲滴 游手好闲 层出不穷 为非作歹 横行不法 一筹莫展 废寝忘食 挫折 百折不挠 雄心壮志 威胁 依赖 锤炼 超常 惊叹 静思默想 业绩 钦佩 霞光 笑盈盈 红彤彤 模糊 凶猛 威武 恍恍惚惚 陈静

8. 显露 执着 亭亭玉立 罕见 小心翼翼 艳丽 凌空 心驰神往 9. 旅行 干燥 装饰 驻足而观 抗拒 柔美 不由自主 笑口常开 10. 尽人皆知 绿草如茵 枝繁叶茂 劈波斩浪 汗流浃背 袖手旁观 眼花缭乱 11. 失魂落魄 瘦弱 周围 耽误 回忆 羞愧难当 无地自容 舍不得 12. 羡慕 黯淡 沮丧 舒展 预料 悲喜交加 按捺不住 凝聚 13. 步履沉重 灯塔 失踪 柔和 烛光摇曳 黑沉沉 幸亏 奔走相告 14. 汹涌澎湃 心惊肉跳 抱怨 忐忑不安 魁梧 湿淋淋 忧虑 15. 依旧 阻止 微弱 吓唬 杳无音信 抽泣 泪如泉涌 孤独 16. 丰采 惊涛 甘甜 哺育 依恋 尘埃 回荡 灌溉 磅礴 17. 游览胜地 依稀可辨 层层叠叠 目不转睛 刺激 情不自禁 18. 润湿 沿途 悬挂 满盈盈 呈现 放弃 驱逐 毁灭 19. 蜡烛 传递 搜查 熄灭 结束 持续 即将 从容 20. 壮观雄伟 中华民族 炎黄子孙 灯火辉煌 挥手致意 喷薄而出 徐徐上升 21. 奇花异草 置之不理 自生自灭 三年五载 狂风暴雨 腰酸腿疼 秉烛夜游 有喜有忧 22. 究竟 醒目 行驶 撒腿 根深叶茂 沁人心脾 热情好客 注视 纯洁 23. 心安理得 关注 头疼脑热 遗憾 弥补 泥泞 雨过天晴 遮风挡雨 毫无愧色 24. 宽容 颤抖 慌乱 解释 鼓励 舒展 轻盈 撒娇 25. 祝贺 儒雅 乔迁之喜 流露 歉意 沉吟 千恩万谢 拜托 询问 举手之劳 26. 形影不离 为难 周密 起早贪黑 毫不犹豫 改革 品德 推荐 27. 28. 懊恼 29. 酷爱 30. 激励 31. 紧锁 32. 奴隶 33. 诅咒 和谐 抱歉 打搅 介意 难以置信 天方夜谭 割舍 孜孜不倦 直截了当 一无所获 万般无奈 富丽堂皇 烈日炎炎 吆喝 唠叨 一本正经 愁眉苦脸 满不在乎 别扭 勤俭 渴望 身躯 永生 自白 高贵 乞求 毒刑拷打 凯歌 铁栅栏 绊倒 锁链 俘虏 残杀 报仇 连滚带爬 烙印 揣摩

34. 骚扰 水泄不通 巡察 隐约可见 悦耳动听 哀伤凄婉 对策 感染 千古佳话 35. 严肃 大概 盘旋 援助 唯一 庄严 一声不响 惋惜 宝贵 36. 熟悉 喜悦 留恋之情 松柏常青 兴高采烈 甜蜜蜜 稚气 37. 迷恋 随心所欲 妨碍 遥远 绞尽脑汁 不怀好意 38. 北风呼呼 慰藉 扫荡 威力 丰富 闪闪烁烁 真切 39. 顺畅 虚报 昧心 差错 蛊惑 境界 接触 40. 世界纪录 爆发 风卷残云 痛快淋漓 坚定 沉稳 遥遥领先

五年级第二学期看拼音写词语 1.é máo dà xuě huǒ mào sān zhàng quá rá búgù n n 2. yí chǎn huī hàn rú yǔ lí ché ng n xù chì zuómo n guāng cǎi duó mù chú xī qín miǎn hán dōng là yuè guāng máng sì shè lǎn sǎn huǐ hèn

fá má n ng

xū dù nián huá 3. rè wu lǜ yīn rú gài n xī xì diū shī chū sè chán xián yù dī yóu shǒu hào xián cuòzhé

4. céng chū bù qióng wéi fēi zuò dǎi hé xí bù fǎ yì chóu mò zhǎn ng ng fèi qǐn wàng shí bǎi zhé bù náo 5. xióng xīn zhuàng zhì jìng sī mò xiǎng wēi xié yī lài chuí n chāo cháng lià jīng tàn

yèjì

qīn pèi hó tó tó ng ng ng móhu xiōng měng wēi wǔ

6. xiá guāng xià yí yí o ng ng

huǎng huǎng hū hū ché jì n ng 8. xiǎn lù zhí zhuó tí tí yùlì hǎn jiàn ng ng xīn chí shén wǎng 9. lǚ xíng gān zào zhuāng shì xiào kǒu cháng kāi 10. jìn rén jiē zhī lǜ cǎo rú yīn xiù shǒu páng guān 11. shī hún luò pò zhī fán yè mào pī bō zhǎn làng hàn liú jiā bèi zhù zú ér guān kà jù róu měi bù yóu zì zhǔ ng xiǎo xīn yì yì yà lì líng kōng n

yǎn huā liáo luàn

wúdì ró zì ng

shò ruò zhōu wéi dān wù huí u yì xiū kuì nán dāng shě bu de

12. xià mù àn dà jǔ sang shū zhǎn yùlià bēi xǐ jiāo jiā àn nàbùzhù ní jù n n o ng

13. bù lǚ chén zhòng dēng tǎ shī zōng ró hé zhú guāng yáo yè u xìng kuī bēn zǒu xiāng gào 14. xiōng yǒng péng pài shī lín lín yōu lǜ xīn jīng ròu tiào bà yuà o n tǎn tè bù ān

hēi chén chén

kuí wú

15. yī jiù zǔ zhǐ wēi ruò xiàhu yǎo wú yīn xìn chōu qì lèi rú quán yǒng 16. fēng cǎi jīng tāo gān tián bǔ yù 17. yóu lǎn shèng dì qíng bù zì jīn 18. rùn shī yá tú xuá guà mǎn yíng yíng n n 19. làzhú chuá dì sōu chá xī miè n 20. zhuàng guān xióng wěi huī shǒu zhì yì ché xià ng n yī xī kě biàn yī liàn

gū dú

chén āi huí ng guà gà pá bó dà n i ng mù bù zhuǎn jīng cì jī

cé cé diédié ng ng

fà qì qū zhú huǐ miè ng

jiéshù chí xù jí jiāng có ró ng ng yán huáng zǐ sūn dēng huǒ huī huáng

zhōng huá mín zú

pēn bó ér chū

xú xú shàng shēng sān nián wǔ zǎi kuáng fēng bào yǔ

21. qí huā yì cǎo zhì zhī bù lǐ

zì shēng zì miè

yāo suān tuǐ téng bǐng zhúyèyó u 22. jiū jìng xǐng mù xíng shǐ sā tuǐ rèqí hà kè chú jié ng o n 23. xīn ān lǐ dé guān zhù

yǒu xǐ yǒu yōu gēn shēn yè mào qìn rén xīn pí zhùshì

tóu téng nǎo rè

yí n mí bǔ hà

ní ng yǔ guò tiān qíng nì

zhē fēng dǎng yǔ há wúkuì o sè 24. kuān róng chàn dǒu huāng luàn jiě shì gǔ lì shū zhǎn qīng yíng sā jiāo

25. zhùhè rú yǎ qiáo qiān zhī xǐ

liúlù qià yì ché yí qiān ēn wàn xiè n n n tuī jiàn qǐ zǎo tān hēi há bùyó yù gǎi gé o u gē shě pǐn dé

bài tuō xú wè jǔ shǒu zhī láo n n 26. xíng yǐng bù lí wé ná zhōu mì i n

28. ào nǎo zǔ zhòu héxié bà qià dǎ jiǎo jièyì nán yǐ zhì xìn o n tiān fāng yè tán 29. kùà zī zī bú juàn i wàn bān wú nài zhí jié liǎo dàng

yì suǒ huò wàn bān wú nài wú chuǎi mó

yāo he kǎi gē

fùlì ng huá tá ng

lièrì n yá là yì yá n o n

30. jī lì lá dao yì běn zhèng jīng o

chóu méi kǔ liǎn mǎn bú zài hu

bièniu qín jiǎn

31. jǐn suǒ kě wàng shēn qū yǒng shēng

zì i gāo guì qǐ qiú dú xíng kǎo dǎ bá

32. núlì tiě zhà lán bàn dǎo suǒ liàn fú lǔ cán shā bà chó lián gǔn dài pá o u 34. sāo rǎo shuǐ xiè bù tōng āi shāng qī wǎn xú chá yǐn yuē kě jiàn n yuè ěr dòng tīng duì cè

gǎn rǎn qiān gǔ jiā huà yì shēng bù xiǎng

35. yá sù dàgà pá xuá yuá zhù wéi yī zhuāng yán n i n n n wǎn xī bǎo guì zhì qì sōng bǎi cháng qīng

36. shú xī xǐ yuè liú liàn zhī qíng 37. mí n suí xīn suǒ yù lià

xìng gāo cǎi liè

tiá mì n mì

fá à yáo yuǎn jiǎo jìn nǎo zhī ng i

bù huái hǎo yì zhēn qiè

38. běi fēng hū hū wè jiè sǎo dàng wēi lì fēng fù shǎn shǎn shuò shuò i 39. shù chà n ng xū bào mèi xīn chā cuò gǔ huò jì jiè jiē chù ng

40. shì jì jiè lù bào fā fēng juǎn cán yún tò kuà lí lí jiān ding chén wěn ng i n yáo yáo lǐng xiān

五年级第二学期古诗 长歌行(节选) 汉乐府 百川东到海, 何时复西归? 少壮不努力, 老大徒伤悲! 元 日 宋.王安石 爆竹声中一岁除, 春风送暖入屠苏。 千门万户曈曈日, 总把新桃换旧符。 宿新市徐公店 宋.杨万里 篱落疏疏一径深, 树头花落未成阴。 儿童急走追黄碟, 飞入菜花无处寻。 题临安邸 宋.林升 山外青山楼外楼, 西湖歌舞几时休。 暖风熏 xūn 得游人醉, 直把杭州作 bià 汴州。 n 黄鹤楼送孟浩然之广陵 唐.李白 故人西辞黄鹤楼, 烟花三月下扬州。 孤帆远影碧空尽, 唯见长江天际流。 晚春 唐.韩愈 草树知春不久归, 百般红紫斗芳菲。 杨花榆荚 yújiá无才思, 惟解漫天作雪飞。 游山西村(节选) 宋.陆游 莫笑农家腊酒浑, 丰年留客足鸡豚。 山重水复疑无路, 柳暗花明又一村。 竹枝词(其一) 唐.刘禹锡 杨柳青青江水平, 闻郎江上踏歌声。 东边日出西边雨, 道是无晴却有晴。 已亥杂诗 清.龚自珍 九州生气恃风雷, 万马齐喑究可哀。 我劝天公重抖擞, 不拘一格降人才。

渔歌子 钱塘湖春行 唐.张志和 唐.白居易 西塞山前白鹭飞, 孤山寺北贾亭西, 桃花流水鳜鱼肥。 水面初平云脚低。 青箬笠 ruòlì绿蓑 suō 衣, 几处渐欲迷人眼, , 斜风细雨不须归。 谁家新燕啄春泥。 乱花渐欲迷人眼, 早春呈水部张十八员外 浅草才能没马蹄。 唐.韩愈 最爱湖东行不足, 天街小雨润如酥, 绿杨阴里白沙堤。 草色遥看近却无。 最是一年春好处, 绝胜烟柳满皇都。 寒食 唐.韩翃 hó ng 春城无处不飞花, 寒食东风御 yù柳斜。 日暮汉宫传蜡烛, 轻烟散入五侯家。 峨眉山月歌 唐.李白 峨眉山月半轮秋, 影入平羌江水流。 夜发清溪向三峡, 思君不见下渝州。 泊 bó船瓜洲 宋.王安石 江口瓜洲一水间, 钟山只隔数重山。 春风又绿江南岸, 明月何时照我还。 赠汪伦 唐.李白 李白乘舟将欲行, 忽闻岸上踏歌声。 桃花潭水深千尺, 不及汪伦送我情。

五年级第二学期古文 7.泉 (山麓)有树大合抱,倚崖而耸立,下有泉,东向漱根窍而出,清洌可鉴. 泉上大树,当四月初,即发花如蛱(jiá )蝶,须翅翅然,与生蝶无异。又有真蝶千万, 连须钩足,自树巅倒悬而下,及于泉面,缤纷络绎,五色焕然。游人俱从此月群而 观之,过五月乃已。

26.高山流水 伯牙鼓琴,钟子期听之,方鼓琴而志在高山,钟子期曰: “善哉 zāi 乎鼓琴!巍 巍乎若泰山。 ”少选之间,而志在流水,钟子期曰: “善哉乎鼓琴!洋洋乎若江河。 ” 钟子期死,伯牙破琴绝弦,终身不复鼓琴,以为世无足复为鼓琴者。

33 关羽刮骨疗毒 羽尝为流矢所中,贯其左臂,后创虽愈,每至阴雨,骨常疼痛。医曰: “矢镞有 毒,毒入于骨,当破臂作创,刮骨去毒,然后此患乃除耳。 ”羽便伸臂令医劈之。时 羽适请诸将饮食相对,臂血流离,盈于盘器,而羽割炙 zhì 引酒,言笑自若。

五年级第二学期名人名言:
我读书奉行九个字,就是“读书好,好读书,读好书。”——— 冰心 有的书只要读其中一部分,有的只须知其梗概,而对于少数好书,则要通读,细读,反复读。——— 培根 没有雄心壮志的人,他们的生活缺乏伟大的动力,自然不能盼望他们会有杰出的成就。——— 华罗庚 我爱太阳,爱雪,爱风,爱山,我爱着一切。——— 巴金 自然是美的源泉,艺术的源泉,亦可说是人生的源泉。——— 丰子恺 美到处都有的,对于我们的眼睛,不是缺少美,二十缺少发现。——— 罗丹 世界上没有比友谊更美好、更令人愉快的东西了,没有友谊,世界仿佛失去了太阳。——— 西塞罗 被人爱和爱别人是同样的幸福,而且一旦得到它,就够受用一辈子。——— 列夫.托尔斯泰 友谊建立在同志中,巩固在真挚上,发展在批评里,断送在奉承中。——— 列宁 各出所学,各尽所知,使国家富强不受外侮,足以自立于地球之上。——— 詹天佑 人们不能没有面包而生活,人们也不能没有祖国而生活。——— 雨果 我们爱我们的民族,这是我们自信心的源泉。——— 周恩来 文明就是要造就有修养的人。——— 罗斯金 幻想是诗人的翅膀,假设是科学的天梯。——— 歌德 爱好出勤奋,勤奋出天才。——— 郭沫若 成功=艰苦的劳动+正确的方法+少谈空话。——— 爱因斯坦 应立志做大事,不可立志做大官。——— 孙中山 智慧不仅仅存在于知识之中,而且还存在于运用知识的能力中。——— 亚里士多德 古之立大事者,不唯有超世之才,亦必有坚忍不拔之志。——— 苏轼 没有比历史更使人感兴趣的了。当你读着历史,你就懂得了现在。——— 苏里柯夫 未来是光明而美丽的。爱它吧,向它突进,为它工作,迎接它,尽可能地使它成为现实。 ————车尔尼雪夫斯基 我们在享受着他人的发明给我们带来的巨大益处,们也必须乐于用自己的发明去为他人服务。 ————富兰克林 点滴的创造固不如整体的创造,但不要轻视点滴的创造而不为,呆望着大创造从天而降。——陶行知 优秀的书籍向一个智慧善良的长者,搀扶着我,使我一步步向前走,并且逐渐懂得了世界。——秦牧更多相关文章:
沪教五年级第二学期词语表与古诗名言.doc
沪教五年级第二学期词语表与古诗名言 - 1. 鹅毛大雪 火冒三丈 训斥 琢磨 寒
沪教版小学五年级古诗 名言.doc
沪教版小学五年级下古诗 名言_语文_小学教育_教育专区。沪教五年级下册古诗、名
最新沪教五年级下册古诗注释名言.doc
最新沪教五年级下册古诗注释名言 - 名言: 1、我读书奉行九个字,就是“读书好,好读书,读好书” 。冰心 2、有的书只要读其中一部分,有的书只须知其...
沪教版五下古诗名言.doc
沪教版五下古诗名言 - 第一单元 我读书奉行九个字,就是“读书好,好读书,读好书” 。读。 冰心 培根 华罗庚 第二单元 我爱太阳,爱雪,爱风,...
沪教五年级语文上册古诗名言汇总.xls
沪教五年级语文上册古诗名言汇总 - 沪教五年级语文上册古诗名言汇总表 乡村四
小学五年级第二学期古诗名人名言.doc
小学五年级第二学期古诗名人名言_五年级语文_语文_小学教育_教育专区。小学五...沪教五年级第二学期词语... 7页 5下载券 沪教五年级 下 第二学期......
五年级第二学期古诗名言汇总.doc
五年级第二学期古诗名言汇总_五年级语文_语文_小学教育_教育专区。五年级(下)...五年级下册名言古诗 1页 免费 沪教五年级第二学期词语... 7页 5下载券 喜欢...
沪教版五上名言古诗.doc
沪教版五上名言古诗_五年级语文_语文_小学教育_教育专区。五上名言一知半解的人,
沪教版小学五年级古诗-名言.doc
沪教版小学五年级古诗-名言 - 五年级古诗名言 一、古诗 长歌行(节选)
沪教五年级古诗名人名言.doc
沪教版五年级语文上册古诗... 4页 1财富值 沪教五年级第二学期词语表... ...名人名言 春望 唐杜甫 国破山河在,城春草木深。 感时花溅泪,恨别鸟惊心。...
上海五年级语文第一学期古诗名言背诵段落.doc
上海五年级语文第一学期古诗名言背诵段落_五年级语文_语文_小学教育_教育专区。...沪教五年级上册语文词... 6页 2下载券 五年级上古诗名言 暂无评价 3页...
沪教版五上词语古诗名言.doc
沪教版五上词语、古诗名言 - 沪教版小学五年级上册词语表 tǎngru? yǎ
五年级第学期名人名言和古诗.doc
五年级第学期名人名言和古诗 - 五年级第学期名人名言 1. 一知半解的人,多不谦虚;见多识广有本领的人,一定谦虚。谢觉哉 2. 要使人成为真正有教养的...
沪教版三下古诗名言及一至五单元知识点汇总.txt
沪教版三下古诗名言及一至五单元知识点汇总_语文_...【2】 盛 多音字 数 词语解释: 迫不及待:急迫得...五年级第学期第五单元... 2页 免费 沪教版...
五年级第二学期古诗和名言.doc
五年级第二学期古诗和名言 - 五年级第二学期古诗和名言 第一单元 山中留客 唐
沪教五年级古诗名人名言.doc
沪教版五年级古诗名人名言 - 乡村四月 宋翁卷 绿遍山原白满川, 子规声里雨如烟。 乡村四月闲人少, 才了蚕桑又插田。 五年级第学期古诗 四时田园杂兴(其...
鄂教版小学五年级(下)古诗名句总汇.doc
鄂教版小学五年级(下)古诗名句总汇_小学作文_...成语: 描写外貌的词语:眉清目秀鹤发童颜红光满面 ...13页 2下载券 沪教五年级(第一学期)... 19...
五年级第二学期古诗名言.doc
五年级第二学期古诗 1 山中留客 唐张旭 山光物态弄春晖,莫为轻阴便拟归。 ...五年级古诗名言整理 2页 1下载券 沪教五年级第二学期词语... 7页 5下载...
沪教五年级语文上册古诗文名言doc.doc
沪教五年级语文上册古诗文名言doc - 在识记名言古诗文的基础上,理解诗歌的内涵、名言的意义,提高对诗歌的欣赏理解力。
五年级第学期名人名言和古诗.pdf
五年级第学期名人名言和古诗 - 五年级第学期名人名言 1. 一知半解的人,多不谦虚;见多识广有本领的人,一定谦虚。— 谢觉哉 2. 要使人成为真正有教养的...
更多相关标签:

All rights reserved Powered by 甜梦文库 9512.net

copyright ©right 2010-2021。
甜梦文库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@126.com|网站地图