9512.net
甜梦文库
当前位置:首页 >> 语文 >>

2013第二学期汕尾期末考试高二语文答案


, - . #$!% & %$!' / 0 1 ! 2 / 3 4 5

!"#$

%&'(

) #*+,-. /01 " 21 321 ' 4 5 !% 4 

!( ) " * +,!-.$ -"/0+,1#$ 2$-.0 2$-% ) 3%-0 4&$ 5%05'$ 67(0 67)% 8 37*$ 9)7$ 27+-0 27"-% : ;,1"-0;1"-$ <7+/0<7"/$ 5%-.# %( 8 "* 67 & !!89:;< ' !!89:=> ' ?@A:BCDE< $ FGH:IJ ' ) KLMN & OPLMN $ ?@QRSTUV $ WXYTZ[ '
] % b] & c] "defghi #'

8( \] & ^_]` $ a\

: (jklm & jkno "m $ ?@po:qr #'#

'( ) "* stGu $

(vw ) x (yz ) G{st % 8 |i}~ % : S#? $ ?? (? )'#

"( ) "???? & ? (??????:??????W?? )$ ( ??????????
W?? ) ?? $ ?n|:??? % ? ( ????? ) ( ????? ) ?? $ ?n| :??? % ? ( ?¤??:§ ) ( u¨§???? ) ?? $ ?n|:??? % ????|?:°±O? $ ??:#??# " 601 = 21 5 '> 4 "???·? *??:??? +#

>? 8 "? & ?? (?f )# @? * "* ???? $ ? ( ? )$ ??? ' ) ???? $ ? % ? $ ?f ' 8 ?? $ ?? % ?? $
??? $ ? ' : ???? $ ??? % ??? #

=? : ": ??| ' * ??| $ ?? (f )' ) ×?| ' 8 ?????b| '# A? * "(??? ) ? $ ?? (àáO?? )# B, ?????Cè?éê: $ Ad?ì/í???¨?×òó '
ùú # " ??? & è? $ ÷ $ ?

 ??ü??:? !" W? #$%& ? $
. ?? /0 '

" ' # ò? ( : )* $ ? +,- " $% ? # ú??

"??? & 1 $ 2 ,, " "×?| #$ 3 # " ??? & Q $ = $ F " ??e S #$

 ¨ 4556789 $ : ? ;<=>? $ ;@0AB $ CDEFG $ ?hW ; ? HIJ $ K
4 ? +L e " $ ? M; # a N+O " D P ? Q6R #' ? T '# 7&8$ !"#$%&'()*+,- ./0123456 7- 89:;<=>? @ABCDE FGH(I*JKLMNOP  FQ' RSTUVWXY >Z[\( ] >Z^_`abcS deEfghi j]klmnopqrRS $s&mtuv (]wghixyz{|}>~???Z? (]???E? ghi?]?LRS?, ?? ??????? $s&?]?????L{|}, ???ghi??mn?L F?(?????G GH??>U???4U¤??§¨?$?? $? ?4?? ???4°±????? ? E·L$?????F??TB "#?d??d????F $????????? T$??$s& ????F ???? "#·?????? H !" ! #$%&'( ) ! * "+ " * # F?×??? ?

!"#$% ! &'()*+,-./012 ! 34'56789:; "# <=> $ YZ "& [\7 $ duU ! % ]^_`ab '& <=> $

% ?@3

A ! BCD2E+FG-HIJK ! -LMNOP ! (QJK4RSTU ! 4V-SWX9 % (Scdef ! g'h>9 ( ijklmn Nk ! monp )" qrstScduv ! RSY,w]xy ! z{|}~9JKV?v3 * ? + '??9?? ! ???? * 3dU + ???????t , ??g'??x9 ???9?? ! +Qc?,?n(J$j?G ! ??V???+Q9G?2 , BC?w?9 ??9uU?t? ! -??¤?w???§??t ! ¨?s? ! ????? ! +Q???Z N? ! ;°,±??? ! ,?t?· ! E¤?H? ! c?V,Sh?? ! (Q???? * 3 ??, + B??? * ????j +, 34'??h>9 ( ???? ! O?V? -" BC2F+ QIJO? ! ]??4V????Z " [\?Z???? ! 4E<=??U9?5 " <=V?? ! 4?Y×5? " ??t?? ? ! ??wuU??àJ " áJ??w???§?? ! ????? ! |}~C@RS?è? ? ! [\9JK¨??é ! ???ê ! ???G ! |}~???ì? ! ????í???? ·?[\9JK??òó ! ?L??÷? ! ?Lùú? " ü?|}~ùú ! ??9Y?> ! 9JK " ??? " ?? #$ c % ! &'() ! * 9YV8? + ! , '4 - tZ?? "

#$ "% , #

"# #

$- % ./012 & 34!56789: "' 7;- %

' <= %# >?@

A6BA@C "'DE %# FGHI "'JK %#( "!# QRST ( `ab.cdef ( B) "! , #

"L,MN & HOMNP # , (# $ 02 % "! , # $ URYf % $ jR % e

"! , # UFGHIVBAWC. $ - % ./0XYZ[\?]^_VW "$ QRST % 'g $ hi % $ DE % x/ ) yz-.{ "! , # ?? ( "! , #(

k.HO ) lmnopq ) rstP, (# uvwn (

$ JK % xG ) |}-.FG * ~uv ) ???.???zs? + s? + s? + s $ ???DE ) ?[?JK % H¤k ) -? $ DE % V $ ?JK %) b??.??§

?.R0 ) /0?????????D-???f??V????.z? ( "! , #

¨?z-.???? ) FG?_ ( ??-r??]°±V>?@A.??.x? ( ???O?s (

##& "## ·????? (

"!# ??9???? (

"'# ????? (

""# ??????X (

  "  #( 

#! )* "+ $?m?? %) ?? $?? %)
gí.????

$t? % ? $?FG.? % ?×???e? ) ??m $ ?HOt???M??gè.éê % ?ì )

?.???? * , ? $m?à %* - $ á? % "??Hù ! , ) ?ù . , #

$ !?.??~ò??~r?mó?éê??????.???÷?? (%#

#'& , "@?pú?ü.???? # #"& ??gè !" ? #$% ó &' M@ ( a ) ) $% M@ (*+ ìp ) + ,- ? . @? /.
?.?÷ 01 ek ( "! , # 23456678 ???. 9: ( "! , #

#.??gè/g+8 ;" ? "6 <= ) >? ? @ rs # A3 ? B m CDEF ?e GHIJKLMN ?? HI @ ( a ) . OP ( Q2R ? SCTUV .+8 ; ?? ( ?? WX ?X Y ??+8 ; k ; ?.H, Z " ??.? [WX ?X?è ) \ ? ] ???
!" ! #$%&'( ) ! * "+ " * #

!"#$%&'( ! )*+&,-.&/012345 ! $678$%9:; " < ! =>? #@ABC $ DEF+9,-. ! )*+9BGHI %& 'JK ! L ! , " M &

! "#$%&'()*+,-$ .,-$ # /$ 0 !$ 1 

%&' ;NOPQRSTU ( VWXYZ[&Z\]&^_ ( K`abcde %

) fg *

hijklmnoPSpqLgDr " OstuoPvwxyz{$|mnoP ' hi}~ ????O??Sp &! ??mnoP~??Lgmnl?i??9?? ! lPS??9? ? ! lOs??9????l??:O??????Sp "

!(' ???? ! ?¤?? ! §¨??? ( ???? + ?° $( ±±"?R???S??
?·? " ) fg * "hic}~??.???Os?? ! ??? ! ??????? ! ?? ???? ! ????~??????? "

%)' ×?????R????à?qá? ! §???? ( + ? $ ???R?? + +R $!
6è?R¨é?ê? ( ??·-5ì9í?????? , ?? ' á? & ·- - ×???ò ó? ! ?B?N ! ??÷? ! ù????Rú?$% ! ?ü???? ! ?R?? ( " # ? $ #c?$?%?! §&'(?)ò! *+?,§R???-.! /?5ì$|0|·-% )fg * 1 ij 2 j?lS 3 E:? 45 ? 6 2§???f 6 ?Dr % S 78 ic}~§? 9 ? ! : ? ; f×????B < ??????B < ?? = ?? > y ! ?@A Os?è B/ ?? ·-5ì? CD ! ? @E ? / ?; FG 5ì·- ! ×???5ì H { I ??? ! S??5ì ?$ J ?? K ! ??MK?? %

%*' ' LMN ?ü?? O ?B - PQRS !

' T { UV &! W&X ? ! YZ[\ ! ] {$ ^ ! '7 ? ? ? " K # M ! $ K " M &

_`ab ! c { de $? , fg $? ! hij , k<l % 5Wr ! § y { 6 ? z{s; f n ?? |j %

+,' m p n ??í o ! p ; qrs ' tus & v ? n ???? ! -c wx;n* ??? 4 2
}~LMN - ?? ¨ ??? ! ? - O ~p ?/ M?¤ ! ? ¨ ??s?? ! ????tt " Jü ?? % :qr . ?;J l ? S? ?? 2" ? ? ?t ( -c ? Os???? ? . ! = 6 ? ê? z?t? ?5ì? n ???B 3l 2 ? r % 'Sp # M ! ?} Mg + M ! , $ M & '+ M &% ?? '% & 4 F ? '#& ~?? ?: ~¤ '% K % M ! ?J ?

+%' ?~í? -

#?? ¨ ??? .. ????tt "Jü ?? $

?? }~ ? ?¤? ?? ( ¨ ?? , ¤ è UV ( ? ??? M ! , & M &

'+& ? ? ?? ? ?N?§·;B ? ? ?B (

'"& ? ? ? ??: ? de $? , §¨?? ? ?? %

2 "3$ + /$ ./$ & 1 0 %+ 1 

++' '%& ??% ? [°[±? P2SOièM ??? ! ZO ?· , O % S 3 ??2??? ?
? pièM ??R % '/ M & ?/ / ?O ? j 7? ? 0 ? ', " ? &

-" M.

' /& ~ ? ? ? ? ? i ? ? ? ! ~ ? Z O ? · , ? ? O ? 6 2 ? ? ? ? ? p ? ? N ? ? %

"#$ "% , #

"-. $ /0 $ 12 $ 34 $ 56 $ 789 & , % :;<=>?@ & , &#

ABCDEFG ' HI ( J K L M "'&# N % O #( P Q R S 4 T U ) V ! W * $ X Y Z [ % \ ] H % ^ % _ ` )$Xabc * C56de & Bfgh & )V!W * $XYYijV

)(&# N % O &* P )!+
`$%k!&l,mn "p -!'+/&. vt6u {|? ????? ???? ???? #E?? >??¤ qp -/'+)&. wxvt6u {|wx? ??/? ??wx?? ??wx?? #Ewx?? >??? rp -)'+'. yz6u {|???u?? ????? ???? ???? #?? >?§¨

op -,'+!&. st6u {|}~ ???? ???s ???? #E?? >8??

vt$8?? Z8vt$8?? Z8vt$8?? ?vt$8??

?? ?? ?$° ?±?

&$ ?;????x· !$ ???? 0$ #E?? % ?.?? &'$ ???? % ???? $ ?
???

)$ ???6???6 ,$ ???? *$ ?M?????? &&$ ??????×?? #$ ?4????`? %$ u??? 1$ $??uà &)$ ?á?\? 2 3 &$ w?p?l,?6u $ ?? $ #E $ $8?è4 % éê?ì & vt$8?? % í
vt&???6u????òC$8C?? & "$ ?óp?l, % ?? &" ál,4 % ??é ê % ?o4}~??pl, % ÷??, & /$ ù6ú@ " , , ?oáü?>@ & , % è?? ? % @? , ,? , ? >? " "4/ ? #% ? ,( á>@ & , &

!" ! #$%&'(

) ! * "+ ! * #


赞助商链接

更多相关文章:
2018届广东汕尾市白沙中学高三上学期期末考试语文试题...
2018届广东汕尾市白沙中学高三上学期期末考试语文试题及答案 - 广东汕尾市白沙中学 2018 届高三上学期期末 考试(语文) 一、本大题 4 小题,每小题 3 分,共 ...
广东省汕尾新世界中英文学校2013届九年级上学期期末测...
广东省汕尾新世界中英文学校2013届九年级上学期期末测评考试语文试题_初三语文_...(2)欲为圣明除弊事___(1 分) (3) 凝望着故乡的方向,老人想起《黄鹤楼》...
汕尾市白沙中学2013届高三第二次月考语文试卷
汕尾市白沙中学2013届高三第二次月考语文试卷 - 汕尾市白沙中学 2013 届高三第二次月考 语文试卷 一、本大题 4 小题,每小题 3 分,共 12 分。 1.下列...
2018届广东汕尾市白沙中学高三上学期期末考试语文试题...
2018届广东汕尾市白沙中学高三上学期期末考试语文试题及答案 精品 - 广东汕尾市白沙中学 2018 届高三上学期期末 考试(语文) 2018 年 1 月 18 日一、本大题 4...
汕尾小学一年级语文上册期末考试试卷答案
汕尾小学一年级语文上册期末考试试卷答案 - 校名校徽,主题设计,求职简历模板,专业设计,独家原创
广东省汕尾市白沙中学2013届高三第二次月考语文试题与...
广东省汕尾市白沙中学2013届高三第二次月考语文试题与参考答案_高三语文_语文_高中教育_教育专区。广东省汕尾市白沙中学 2013 届高三第二次月考语文 试题与参考...
...汕尾市白沙中学2014届高三上学期期末考试(语文)
答案分析广东汕尾市白沙中学2014届高三上学期期末考试(语文)_语文_高中教育_教育...——《海外文摘〃文学版》2013 年第 9 期,有删节 16.联系上下文,说说文中...
...普宁华美实验学校高二学期期中考试语文试题 解析...
2017-2018学年广东省揭阳市汕尾普宁华美实验学校高二下学期期中考试语文试题 解析版_高二语文_语文_高中教育_教育专区。2017-2018 学年广东省揭阳市汕尾普宁华美实验...
广东省揭阳市汕尾普宁华美实验学校2017_2018学年高二语文学期...
广东省揭阳市汕尾普宁华美实验学校 2017-2018 学年高二语文学期期中试题 第Ⅰ卷 阅读题 一、现代文阅读(共 35 分) (一)论述文阅读(本题共 3 小题,9 ...
广东省汕尾市陆河外国语学校2013年上学期考试卷 七年...
广东省汕尾市陆河外国语学校2013年上学期考试卷 七年级 语文_中考_...2.试卷包括“试题卷”和“答题卷”两部分。请务必在“答题卷”上答题,...
更多相关标签:

All rights reserved Powered by 甜梦文库 9512.net

copyright ©right 2010-2021。
甜梦文库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@126.com|网站地图