9512.net
甜梦文库
当前位置:首页 >> >>

A GMM-based handset selector for channel mismatch compensation with applications to speaker


? g ? ? j g ? ?| ?x j| x ? x j? e??Ysf?d{g·o? ~ ? 7?o? ? 7????? e? y??o?q ed? )??u?4???dqf~hg??p?zjq ?bp}zjq ? ? ?}x f?7dj??yn??? oy?? bxj ?oy?? ?$? ? d? ? j? ?zm"{~u ? hd?}???¨fjt"p~q F? e????dqf~hgy?v?o1?g? p}z|q ? ? ?}dd? f?7d??yn?oy?bgb?u? oy?1I? F? ozp?fqmhgzh?x zp?yqosx ?wu? ??{?fnpjedfq??)df?gu ofg r {g?mxjHov~i} ??81t??§p?} zb{?wq ?g?fj e?hd???}?dp?q?f~n hgH??? )ip?z?ed?jq ?fj{????? frhdd??)gzzp?u} ??fq? f?8?? ? )irfjj{r {gxgg~ji {nh~?uk?v}{ifqfjDdttR{??g)qfuui?~ ?vYsjy?} v~? ??q p~ozz{m?qx bp?ff? q ?d? p~o?q !(??? q U? s ?)?u( ? o ? ? ??í? ê t? rr???? ò i? ??? ? ??{?h??{???H u? )á? ?t? ??????? f?1???q {?????é ?? ?í u? D???? ?t? ? ?t? )á? ? è è ?? é ? y? ?¤ ? ? í ?? ?? ? ? ? ? ? è ? ? ?? è u ? ? ? ? Dóó é 7?? ? ?è??? (???w?êé ??$7?? ??? r??? ? z?í ??á ? ?èR??? ?o)?í? D?)?8éé h?? u? ? ??? z?o???? ? w )?? u ê t ?? y? 7?? " ?á e?r? )íh?í g?é k??ê á ?tx? ?u ? ?t? ? ??? ? ? ?u? ???·t?w )áé ??? ?uy {?? zk??? è????yé? ??? ? ???u? ? ?rtD?·á w ?ìh?{?D?{éé w o ?á )èo)?? ? ?? ? ? ? ? ??tb8D???? ????è ? w ?)é? 7?·?é ???t?éì &??? ?tq? fò?D??h? í ???? ? ???? tFh??í ?è7ìì ??? ? z?? fòt?è 1)?? ? {è{é?h? ? ??t???{é7??{?? ??? ??o?????í ?è??ì u? ? ?? ? o?? è D?u ??{ét?u h?? ?{é???hèè )?u? è ?)è? ??? ? x??h?u o?? u? ? D??? yé??? c????è ?{?? ?????? ? ?$ ? ? íu??í R)???? ?7?? ? y ? ? ? ? ??)?x?)á??u c?h?)èoe?? ? ?u? ?o? D?yé??4)è? 7?? ???c ??ué í ?( ó?t?ó ?????u? ? i?tí? w io7ì?ù?h? è ? ?????? q ??r?é???üá í ? ?? )??u?è? ?í ? vbD?{è÷ q é y??o?w? u ? ?? x?tt?á? ? hè? (??? o{éè ???????? ?é ?u? ?? ?t??í ? u? )?{évh?í )????è ?)è??7?? 7?? ? ?H???? 8u?? 7ìhú? ? ? ? ?u? ?u? ·{?u ?x?? ? áu D?k?é u ?é? )è?r???? rt??íhé í D?éí uy???)áé ? ??? ê 8?? i? 7?? ?bc?h?? 7ìc? ? 8h?? ? ??{?h??4 u? ? ? F ?q ? ? u ?u? ? t·?? D?é ? ???hé ?? ?í u? í á ??ué?áy ? é t è í ? ? b ? ? è ? ? ?u ? ? 7ìDóé??? )á??è t? {???á ??U? ? ??u r?? r?t?í?í )?????òé {è? th?? ?xá? uá ? ??c??? ?)?yéu ????? ?u?? ?7?? t?? ??)áè? é ?? ? ? ? )??é ??7?? ? ??t?èêhí ???ì)è?u? ??4? h?)èD?yéo??? )?b???è {èy? )?7?v??? ?D?? ??é !7?? ?? ??í? w o????è ???ì{è??à? × ??? ? ? ???× If???(vb?·Iz? ? ? ? ?t y?Y??yrfj?g(??{}?uohm?}{}??g·??u {?? vjDddfq ?fu{~z?u~ ??f?·hg? z?}? p?1?jq{r fj} "v?? o?n d q {???u p~y?ty?s {??edfjp???d ·?q? ?vj}{? fqh?Dd(fu? zpn~p? )n??·pj?y? fq{rDd?j?uIooz{mmdd} j? {r? ?j?dq fp~?q ? i g d q ?? u u } ? ? yr{}? fj??gd?ufj{i"tgzf~?ji g )?hgR{?y?u Ys?Yu?·{~? ?·Hy?~j fj{?oY?g ~ ?? ? y??? YsDd?u } {~zd? u gf~?dj z?n mH~~ ?~f??ut)gg )n·dj ?uf?7d{gx h??jvrfq? ?g·d?? of???? ? o~? zf~??? y??{gj fj? hdh}????p??n4f?Ysdf?? tds )?g)gufj?dp~?o$? bd?? ? ?? d ? jg ? ?} q s d? ifj)ghd?}??{?vjfqDdfu? z??·{r?j?Ysf?hdh}v?hn?g? ? $zp?fqhd)}?ugoomHe??Ysf?d hgy?)?hj?}f?? H??? ? ? ?f?Dgu ??~hgf??o??g? fmoDdq vk?Yus {r{??u?uxgv??ihn7????e?} ? h?F? {r?u???g?~?z{??u?gf?doud UYsf?d d)gfj?du p~o?t)??{?Yudp??nm ??} ? ? ?????g ? ? hd·d? 8?~??o~} ???? ?? ? i h?} m q s s u ? jy?{x?u?g??Y?? ? Hf?Dg(f~{gfjhd?}y???sf?oz{r?j?}h?f?ov? ? ?f?hg? j ? o ?" v??~? R)gqf~? !hdfjd hd?o??~?} zu{??s Ys? ?f?tqd zYms td?? ??fqyredhj???}? ??of?? vso&???qg {iF? hd?y?$h?~ ? z??u{?u} s yr? ?gfjf??g?d"osi d )grqm fjhd?d?}h~??f??{??fqpju ? )d??fuy?zv~ ? {qh?r?hd? yrt?j~ t$q}s )?Fru u ?hd?}p????n?n???$p~ ?~ pqfjrH?ddn u Ys{~? ?rm d? u ? ! x· z?r ? ?ifq7dh?ovscfj!Ysov?)q?ugd ??fn? ·edj ??oz??·??ozp?Rf?)g?v~hno7s?j u 8~r f??o?fmqg 7d??U{?vuq~o{m$)ij oh?g ·??? ·??v?{r7m?jRH?fju}? ??7sd? 7sj j ? ?hdhd?(?rr?? I?u c?d ?~ {~?????y??~fjp}tfqg gv~??d hgfq?g·f?? {?hdz{}u gDg? ?u p~uq F?}?? hdY??hgo??~ z)?s Yu{?·?? 1v?)ry?fupj1)d~ fq ? vufq? )gH{ud 7????? Ys? f?hgd } f?f?dDdtfud m~ ?" ?t? z?}s ??{?·u? ?? "p?~ {gqxjHpjy?i ??fq??)d??vufqv)g? {u???d7?pqpn?z{?q? )?pj?ufqfq)dDgYuyuz?} p?fq? ed?}??h?t·vs?? ?gghg~q f???hg)???Yu??·?? goYs}??~~? ?o{~m 7szfju ??g??edzp? ? ?jy?q {?? ?u??p?} ?n?~f?p}fq?p~?dd ??fq? hgf?y?hd{°)}t??u )gD?u ?±?°? f??hd ?~ D?e§???e?{?ty?t ? ?? ?t ? y??? o?¨? ?D?? ty?? y¤D?t??? ??{??? o???{?oty??¨ {????D?7?? y?ty¤? ??)??D?y?{?{?rt??????? ? ?e?y?? {?z??? ?)?? ?y???)??¨?¨?y?? ?§e§? ? ? ???z? ooxx?o oy?v?qfb?j o?g???zp??z? oxqp?yq~y??~o1h?x j ?e}? tR???e??? fjg y?pd?q| pjfqf~{n)d?gzpy?uu ??? pxzt)gqfrq 1t1vuiw? kj ? ??tvq }R?z{?pr?}fq(f?u pdo7dn p}zRy?mq ??yn?bglj fj?)g| d kj?}ogy?ix p??hgn bf?ed?j ? ???? )itoY?xj ? y??o1??jd ?b?? F? ? oYsq ?? s x ??w pq q? ? ?y ? ?q q ?y u sq q ????4s ?!?7???7????? ???xwvtrp rp C#§0 C# e 3 d § S 4)2FHbiYhgR(!f64Uc% 2# C#§ ' S S ? A C V C#§ S E2 9 A0#§ E F¨? RD2FHb)0)C!!a`FY#XW4)2FH? (UTRQPIFHGFD?C ? '  A 9 3 5 32#0 ' % #? § ?§ ? ? ( !§ B@872641)(&?$"! ¨?¤ ? ?? ?

??u? {?h???&7w???é {é? ? ê? o??$ué?áè ì tD?è h?é Y??{é?o$??? or????u?è ? í ??r? ? ?y? r b)?k?(?áé f?oy?? ??? tê? h???$Y?w yéu? ??{á)???h???$t??D?? {?{é? x?)á7???? (4??D?í ??? é ??? th?? ????? ? ? {??u? k?? u ? e????? ?? ?t ? t è ? ? ??? ? ? ?? h?? è èw ? è ? è è ? ?? ?í è ? ????? t????? ·? ???é 6o??y ?èì " í ? w hè? f???)?D?? g{á? ? ?7??? ??é ? ??uY?yé??{á?????? h?? ???u Y?é ? hè? ?w iò i? h?)ète?)?{éh?q 4?y?è h?? ?è ? è u ?? í ? é ? ? ? ê? ê ? ó ? ?è???)?)?é 7?? ??)á??ì? R?? h? ?y8? ?7??1¤ h?? uá?è í t??q ouè ? ??RyéY?? t? ? ??? w ? roD?éDóh???è I? ? é ?? u? ? ? ??? k? éu é? ? í ?? ? r???t h?? ?í ??è?ìzu?ó ò D?ê ??Dó?r?t?í?? ? ? ?è$? ??té? ? {è?? t????? t7??y? o??? y?(D?? é??è t?? ? {è????t??è ??? D?4o??{éw ? ????? th?è h?? f?w? ·rt?)??í 7??é)ó???? ??7?è H??? )á??t???? ? üq ? ? hè)?f?1{?f?D?D???ê)á? {??é?D? 7???? h???)è???$??é ·??u ?? ? D?? ? {é? ox?? ?)áo?u? ??? ? ?D?? ????h?? ??è{è??? ??7???Dì??h?????òu? k?{á? D??á x?r???á???u ? ?f?? t7?è zh?? ?r{é?Y???xò?)á? ???? !????x?u 8w?òá f?Rr????uì ? z oD??ux?í éDó?h?? ??????è $$t7ìì?? ? ?? 7y? x?7uD?8?x ??w?v ?è?y ?fò ?u? th?q??í ?èHuì k?u t?è h??Y?? ? {éu o???? q D?? é t? ? {è?????u? ? ??? ? ?w? è r??t{?í )????é ?? ? è w! ?R ? í ? í ? èH u? ? ???????? e???? é ???? ???è o??Y?yé??{á??? t??)?? ? ? {?????? 7?o?? ??? t?? h?? ???è í $?)è? ?óê? ? ?? i?u?? u"????é ? ?u? h?????? u?wè? ??? ? á é ? u? h???è ? ? x?u ??q ué? )íD?? x?é á? ? ê ???è ?Rê uu? 7???? r?? r?ò?? oíí D??)è?éí y?t?e??? ? ???? ??é ??????? é ?? ? h???? ?y?è ??? ?????? ? ? ? ? ? t ? ?·qy ? ? á ? ?? ? ? ?? ??? 7?? ? r?? ?? ué ? b? y ?ü??r ? ??u í w ?è???)?)??)á? ?7?? ??é ?t? 7? ? x?!7?? r?á ? hèf??)?D?()??? ? ? ?è? ????? y ?"??u Y?{é? x?)á??t?è ???ì?{??zfò?)??? ??? ?7?? ? 1?? 7ì¤ 8? ·? ? x?be?? ètFè? u o u? ?? ? ? ???? ? ? H{? u? )áh?è ? ??u? {è? ?o uè ????? ì? ? u è ?? ? ? á ? è è ? ? ??#!?7?? h?? ? )èh?f?? ? H? U?t?? ??1? stá? ? ??rh?? ?? ?th??è{èH?? {è?e?? x?á ? ? {?o)? u? ??u é ? ?? ??é ? h??èè ?? é ? ? ??y????? ???? ? ?è? e????Rh?w??á w {?h?c?h??? ?èu ? w ?h??v?(à q ??ê r ?)???? ?u? 7?? ?? ? ??)?x?é )áh?? ? ??? ?????? é ? ???y?? ??hèt)??????bê? 7ì? ???? ? ???{?? ?h?? ?Dòé ?? z? h??è??èh?ì ?1???? ? ? ??? h?x?? ? ?w ? r??í ? ò ?? xò? ?áD?{éh?è ·? ? í w ?è????? )?)??)á? ?t? ??? ??h?vh? ?? ? é uí ??{????? " h???? t? ? ??7?o? atí? h??wè ?è???? ?x? ò ?á{?? D?? é)?ó {é?vo¤? ?? ?H¨? t?èyí h? $D?!????t7?? ?cb??D??? 1¤ 7ì??è?? ??? té? ì ? ?tê? ? rè?? ? f?í ?á ??è? ????brD??{? t8)?éí ?h? é {èh?t$e??? Y?R? ? ?è?? ? ?w ? ì# ? ? ~ ?? u q r ?? } i ?w ~s u ? u ? l l ? n ?y?pjfq)dfuo??·yrhj} ? f})drp~??nzo{?u ? I{gxj?)gfjhd?}p??nt??d?ot)?$R?s?{~t??4?b? ? zuq? Ppom

H R @ IC6 ) @ T ) S E4 FX23 EWEFC7(C&H)@IRVYR)CAFG 7(B U ' S

?5Wr?FE4F5C7D tt C2(PyCF07AFG (xCv(EI uss ? ? ? G ' @ 3 ) 3 ) ) & G B ) @ ' 4 @ R B w ) H H tu t p h pp hh ' 3 pp hh @ E) 4 G @5BC 2AF(?) HXCIw ) S? h ii hh q qr rpp p bb ?? ?????? E7? ????? Ev? ???? ?? ? ? ? ? ? ?????? ? ? ????? ? ? ? ff ff cc f f bb c cc cc d @ ) ? I de 2v(gH g ff Q6 ecc f bb ee G'4@3) H FEF5CED B7 R(@ 9 I & (H 7) 5&0260' 5 C)A4 PQ(P8C(E(&3 @ G 6 431) 4 ?d ? b ? kjh CFil g ` aa ? CAig kjh aa

?q ? ué??u? ?éá ? ?? r uí ???ó ?á ??bo??? ué?á D?é ? ?7?? ? h?t??)ì??{è???? ?t? o?? ?u? ? ??? ??u ? ? è è ì è? è ? ?? ? ???u? ? ét " · ? ?ò????xáé á ué ? ?b??? ????è ??? ? w?rtu?u?x? í )?è4h??u? è ? h??? è ? ·u?w ? )?#??!??è c? t?w ???u??? ? ??{è??u?á ?? qà ??? ??? è F·ywu ? D?)?{ét?h??é %$?1b)á??è ?o?? ?7???u? ? ? )è?????u?é ?)?? ??h?? u f???7ó? ??1f?? ???u? ???????í urh?t?í ? á)??y?é w ????è? í u á??u? w ?í? o??ì ? z? u? )á? é ? ?? áu í ? w uí ?? í é 8??? x?é ?u ? w ??yéu )????? ? u ??? ??t?è h?? f?? ·? ??? h?? o???èì ? ?? é? ?? í ?uó f?u? y???$è? u? ? u x??ê ??? ? ? ?q íy w ?è???í? ?)?)?? ???yé)?????? ? 7?8?? ??)á?è? ??rh?? 1? k??ê t?? ?u? ·?o?t?? ? ? ?? h?)è? k? ?u ? )? u? éth?f??? ? ·? {á? ?t? ??é #?" !? 4 ?q ?ü7? ?)???á??r D?{éh??èoD?b· ?ò x? ?á t? ? u? ?? ?? ué b? yè h?)è ??? u? ??yé)????? ?t??? ? ? x?Dáw ??ò7ì{áXx?u í ?w ?è??? ?)?? )?? )?ê é ? ?7??? R?1?¤?? ??v?? ??? ? w h??$h??? {?v?(à í q w D?h?é ? 7?? ? ? )è???u ???y ? ? c?u?w ? ???u t??? ?t)?è h?{éf??h?·?èu )è?7?h???t??ì??? 1?? o???D?? t{é? ? tf??? á{é?)?hè?f?? ????? )?D???éu

u? u ? ?? ? ? w ? ? èi ? í ? ? ? ¤ ? ? Dó??? x?·?u?x? ? ????{è??{???h?? ?èoyè D??Uu?%§é¨ ¤ ?|???? #x?ò?ê y hü?? )?éi·???t ?? k?)á??? {é? ?{?r??!h??è h?w ??to??u?è? ???í ·? tx??u? h????? 7w???t ?u w o???? y ? x?t7uè 1?è?? ? u? ?òháh?? ? ?? ???? ? ?? ? ? ?? ? è? ? ? è á? uéw ?? ?è ? ? o???è?Rowí D?é?? u? ??? yé)???? ??? ? ? th?)è??? ê ?????? ?? ??? ? fò áu? ??u 7ê?ê ????u ????q ê ??)????? ? ?uí? 7???? {??? í ì? ? ?? ?h??è4??? ?)?ié?)? ?? t ????tt?èì 4f?h?D?? ??u·? ? ? 7ì????? ? ?t? éc? 1? ?7?g ?y ? h?)è?u? $ u·? ? h? è ?è ? h?)?? ??? ?7?? r? ? h?)è??? $ ·? ò ? ?? ??? ? ? 7w é? ?? ? ?? u? Y?é ?w ì?fò ?u? ?? ?$?? òf áu? ?êt?ê h??!?h?? y ? ?? ??á w y???è ? ??(à q e?} !?èx?á ?tx? ?u u ????téè yh?)??è?è? {??? ? ? ? ? ?u? ?t?? ? u? )???{éoh?è ??f?è ??7ì·?u b? D?t?ìé è!w )???h?Iè? o? ??è e?? ? ? í? ?)è?h? h??$ ??·èu ? ? ??h??)???t?w ? ?é? ?7???? D??v??? ?????? 7?I?? &h?? ? ? h?? )èe???$?? ·??u ?? ? ?? R?h?? ??hé??7???? {???? ? ?" ???? ?? ? ??? ? ×? ?·????y??f??(g?? ? ? ?n????p?bf?om~h~f?o4zz{mj?|{sy?I)dIf~hd?oz{?u ? ??f?g ? f)i?h~?zy?·?h~f?h?z??oem?f?g 8???? Fpm n g g? s? ~ ? ? u ~s d j ~ j g } ? ?? n
10 Amplitude 10 10
?2 ?1 0

? ? ?????? {è??ê?? $ ·?u? D?? ??D?? é ??7?w? ? ? h??è? ? )?x?h?u è??á???tFgh???ì {?)??????? ???7??? ???{??h?? ?è4? )ò??é {è???? $ q ·z??wu e?? yéy ??)??èxò?á???(????? ???? Fx? 7?? u ??? ??)áe?i{qé?????????? r $Rh??? ??????è? ? r??o??u?u{í??t?? ? è tqè h?? ?w f?è ?? ?·r??u ·7ìí á 1?{??? w {?÷Y???é ?è r÷ ??? ? ?? ?uá ì ? ? w ??Ho?h?t?è )?é H?s w? u? é ? ÷ o?è ???? ?x?·uì ?????r? ??á? {? )?{á??????Hê? $)?h?h?)????è ?h??w ?7?x?&èu? b?? ? ??? ???á ?w? {??h?? {??{áè ?? ????Fué? ? b?? ?h?)èyf??? $ ????u ? w ? h??)è? 1h?$?h?è? ??)???? ?xò?á? ?D?? {é7?è h?? è ?? ? ?? ÷ ???w ?t)?è?h? ÷ D?x?)áé h?H)??÷? h???÷è ? ÷s ?7?q ?ü? x???á)á7u?é ? D???? ? ???? ? ? ??ò ??4ò r? )?é ·? h??b??{è??? ? ??Y??é ? w hèf?? ? D??é(1?? ?è? ì?? ??? ? èt???oD?gü÷ ??? 1ís ?? ??s ? ? ? ??? q DóD?x?)á{é????? %$R?? Fq ??héè ? ? ? ??{?h?è ? ? é??u? A?u )èo?)è? ? t?? ? ????c? t??bá ? ?? k?u6? ?w÷ ?ó? s ? t? ?{?h?? è ??w ??è ì ? ??{??? ? ?? ? í??u áR? ? ???)??x?u )á??cèu? ? ? !??7?? ??yé)????r? ? ???)x?)áh??fò áu? ?z? ·? x?u ? y ??? ? ?ò4??? ? ??? ? ·áé ??á ??ó ?? ?u? h??{?? x?)??)éu ê é ?oD?h?é è y w fòé{??áu? ??7êk?? rí ?? ? )è?oe?u?? ? ???y???èo??ó??ì{è??? bx?? gf?u ? y ??ò)è?U7?ê ?? ????? D??{é??áx?? o?á ? ?D?á v?u?é ? á ? w ??e?í? y?? ?è??? ? w h???w t?è ? ?é)?ì ? o??q÷? ??? s ?ué??u?÷ ? ? ??? ? ?? ? ? ? ? ? v ?U?????? ?
? ? ? y

è ? ? ? ? è ? ì ? ? ? ? ?" r u? ? q ??u é ? h????è c? ? ??z?o?? ????$?? è w ? t ?? ? ? h?? "? t? ??${è?? x?uq B|~? xòá ? ? è{u? ????Dò? é ? Rè?ì y?w Ré)é? ? ??? oy )òé è? ? w {é? é &? ?u? ?oè? ? ? )?{éh????{??? ? ??u H?h?? ?y?t)? u? ??é ?#!} ? ?? uá ? í tì? #!??? t? ??? ?ò ?uí ?7? ?? w ???4 u? ??é ? h???? ?? ??o??? Q?"èh? {è?????? y ??)è? 7?? ????§x?? ? th??è8{è? 7?? ???? è? ? è? ? ? êt ? ?!?? o?? ò ?uì ??u? ?? )è??k?u u? ??I7?? ?? h?h?$???u? è o???w ???è4?è?? 7?? ? R?? {íy?? z?? ? ??? v?á wu? y?????·át? ??w {é?? r uí #?·? 7?|?{ ?h?q ? )è?u?? h??f?u t?? ? ? cyéìD? ????k?è ?á ?x? u? èu ·z??w? q h?)?è é ·7?w ? ? )?)è·h?é ?????w?

0

1000

2000 Frequency (Hz)

3000

Handset 1 Handset 2 Handset 3

4000

í è ? ? ? ?ì? ? ?? ? q 7?? ? ?h? u? t? á? ê? ?? ?u? y???u uí ?? í? ÷i? ??u? D?{é?u? é ·?D??? ?? ?h?"t$? 7?? Rí y ò )èê? 7?? ? ? ?)è? ??????? ?? ? b)è?h? )?????ué ? tt??u ?h?? {èè ?????èé ? u? &to????èu? ? x?ì?u {èy ???ò??xá? w )áé?á 4uA?é ò {éR??? ? 1 ??? h? ?q )èw ? h?t?? è )?? é ? ? H?÷ ?s ???7?t ?x?? Dáx?·U??{??????? th?ì ?t?èhè? D??1u?é uè ???y?? ?????? h?? ?uìó u? r????{é xí??áo·???á i?è? ? ???t?? ?u? ??h?? ? ??è ? áw w ? ?)??tx?u? ??u? ????w??í7ói}? x??? ??? ??c?? ? hè????)èêh?w 1?? ? ??$B???? {á? )íif?h??R4?òt? ? ? ??? )í?h?? 7?é??u???? ? f?··F?? ? y?ò?u {?!D?? ?? ?ué? x????èu ? )è?? ??? u ?7?í )è)??é?? 7???7??? k???? ?????èu ??D?e?? ? ? ???éé óê á ?? ????? y ?xá???ò tt? x?·à?ué?á u ? í? q ? u ?ò ? ·
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?á ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? × ? ? ? ? ? ? ??w%?|?8s87??àwy?X??z???!?z? ? y ?? Xy? ?

?×? ??? ? ? ? × ???? ??×? ? ????? ? I"?e????????f???Hv?????o? ?o?z?#?

Y?{gfjhdh}v?{?hny???7?~ hdy??? oz{?u ? ? ? f{iy?4y?j h?? t)}? ?uo?m?})}?y?pjfq?dz{?y?yxy??j? th}? ??? t?F??zj? ? j? ? ? ? ? ~s d g u q ? ?q ? yy?? y???? 7?7?? ????x??{?7?? y?y??? ??y??x?7?? t??? ? jj j? j? ?? ? ?? j )gfjj? hd?}? p??n? t?? ??d?ot)?$ju 8j?? e?RYs??? 0?oy?yxhj?}?? j j? ? ? ? yrfj?g?ozy?x~ p?pjfqq?d~?~?~? ??~ i w ~ s ?? q ? ? ? ? r ? è? ? xò ?é)?{?q ??7?ê )èh???? w ??{???????è? 7ìQ?|? 7?? h?(h?? tr??í ? {á? tsê ? á? ??á??????D?7ì{é??h?t?èì oD?? é ? u? 7???? y?????é ?o??? Y?yé??{áu ????F?D?u {è???t?t?? ??? ??? ? ? ? ?????? ??R?u? ? w ?? ??ò 8??ê{????? t?? ?? t?w ???u rê? ? h?8??? íá ? w ? {?h?? ????ué? ? b"??? ??q y ? tt??èè ?D?? h?{étxè ? )áD???é rH??÷)? ??7?÷? 1?? ? è è ?é??u? ? ?? ? ? ? è ?)òé ? è? ? èw {éé ??? ?u? ?o? D?ê yé??(???Fe?? ????(?? ?? x?á t"??zq 7?? X??? ?u? o?è ? ?á? ? ü I{ ? ? ?u? {?x?÷u ? uí ÷ ?? s í ??? x?u ? ??u? D?? {é?·D?$?é? ??? ? ?x? ?u w ò 8? ??? ?? ? uí ??{?1??{è?"??)è??)?ru u ?è?í ? ? ? i? ?t ?? e? ?q w ??o?è D?é H?1? í·?? ???{?h??èoD?(???? x?u h?{è? 7?? ????xá ?á 7ìF? è ? u? h?{????? ? ?x????t? hèb?h?r? ?? u? ? ?? x?7u? ?èF? ? y? {?)? ué ? ?è? ?b ? ?q ?ó ?D??é? t tx?)?h???èu è h?e?? D???é ? táu ? ?hè? ??? ??t?? x?·?u ???? ??w u? ??{è??y??? ? ??è ? twè t?h?u??? tD??éí ? ??? ÷ ??rs?÷? t?í D?? 8?i}?é ?x?? {??{á? ?? t??ì ? g{?? ??h??fè ? ?? ?u? y? ? ò D??é? w ?"?u?????y ????? t ???? é I{ ? ?? í é x ? ? ê ? ? ?x? ???u ? ?RoD?8h???ó 8v ???? ???u Y?é ? ?è? ?w ò v?üqê ? C?h?)è? ?te?? )?hè{éf?h???{?è? D?h?é ?è ? ?üh?Q???o?????·è? ? ? ? hè·f?u ? ?{??D?? ??é ¨?ox?í ??Dá?è????í ? w ?f?hèy ? ??)??? ? D??é ? ì? ? ? t é¨ ? ¨ j ü oX?? ? ü ¤ ? ??Q"C? ? xá ? ± ??? ¨ ¤ í ?è? ? ü?? ? ? w§ § ? ° x v ?uè h?? ?x?·? tD?{éé ? ? h?Y?yé??{á??b u? D???? ?t? ?xò)á? x?u $??o? í ? ?? ? á ? ? ?w ?ê ?r??? ? ?? )???q ? ????? ?7?u??? ???? t ??t?yì?? ? F?ü? h??C? ?)è? h???òí ??êt??ìw ? ? ?hè?á f?tI???? ?)?)??D?? é é?7?? ??? ?"??? )èh???u? ??t?è h?8???w f?? ·???u e?t?? ? ?th??? )????7???? é ??t)è?w ? t?? h?y?????y?? ??w ?????? ?é??u? ? ? )???A?u é ?u ???u ? ? ?? )è?h?k?vé?u?)? ??? ? ???èu? ??v??u? w {é{?u?7????? q ??? ????? 7ì??t{?è ??? h?r?ì)è?h?{èê )è? ??b??w ? ? ?í ?z ? ¨ j ¨ j ? PFP?|? ° v ü ¤ ? ??CC? ? xá ? ± oü ¤ ? ??CC? ?? xá ü?f?? ???? ? ? ü?? ? ? ?§ ° ? ü ? ? ? u???§ ? ? ? z? u? )á? ??u ?áó ? x?v???v? x?u uí ?? 8h?? ?? ??t? hè?? ? ? #? )á? ? rí y xò?áá é? F?u yé???(h?t? ·q ?)???u? ? Y??é? 7???? ?ìw ?? á?? í u ? ¤ ? ?? è ?

q Dòé u?? ???fá ?? ???u? w rt)?é ?t? Dòé è? w )éé ? ? é??u? A? ?u ?? k?c? )?1f?D?? ê ? ? ê ? u ? é ? ? ? í ?? ? D?é t á? ? ?&? t? ? ?? ? ? ? í ? ? o?è ???????u á ?èt?ê? è ? ?? ?????uy ?w 7?? ?w4)èu? ?h?y?? 7?? c?7?? ? ????r? ? ? ?r?)íy ? h??èè " ??o{?w?u?? ? D???é $? á ? ??? ? á ???u? ? ???u? ?q? w rro?í?? ? oD?í ¤D?4?èéé h?v?w gy÷u h??q ? ?? 4o?è ??hèué??u? è ?)èá ? v? 7ì? rr ?íuí {è?????ó ? ?á w ????uè ì? è ?? ? ? ? yé)? #7?" !? ? hít???ì)è??f?? y??í ê é ???"?{?o)?? u? ??é ?á #!? ? ? ?w ?h?? v?(à ??1?7??? ???í? )è1é? e???w?á4xòq ?á? z? ??u ?áIé? u? è u? ? è?ê ?h?? ? h? ?è RoD?? ? r uí ?h?{?x?{?? 7?? ?í w ?è???{?D?é ? u ???u? ? ?rt)?è ve÷" ???x?u ??y?D?·?????)ó? ???? ??ov?è ??á Rwì y?? ??? !??)?r? 4{è? ???tc??? h??ì t? ??cá r uí 8{è? á ??? ???xò?á? 7? é? ? ?A??t?? x? ?u ? y?? 7? ?? è #!? ? ?? ? h?? ?y? á ? t{???è è? ? í ? ? ? ? ? ? ? ? á é????? ?q ?x?á 7ê????? í?t? ? í w oD??èé ? f?? ? ????? x?u ? ?e?z???!??è ? h???u á w {?h??èií r??? ?t??? è ???u? ?? ?ó ?t?{è?? ? rtt??í?? D?!????? h?@è???? ?ío?wè ???ì? {èr(1h?? ?? y ?f? ò tu? ? ? D?x?y????á rt)???w í ???é á??????ì ??RY?é???u? ? ?w hèr)?o????éD??í q ??t???? ?b??? h?è è?z?ww ? ? h?R?4??I?uí ? )è? ??? x?tuè h?? {?)???·éé ???? ??u? ? h?? x?u á ?? ???u? w ?ér?? t1)??í "¤ u? ?èh?? ??·? ? D????·w????????è ?? éà 4??u? q Hh?÷)è ??? u? {?s ???????? t?((????f??7ì? h??? ???éu y ?)ò? é??? é è? ??w &é{éu ? ??? ? 1?? ? ??u?¤ 7???u th?? ? $D?? )èyéh?????(D?è ???? {?ê ??xò?á? x?zu? ?? 8x?? u ??á? $$???h? co?)???{?u tu?? ???? ??#!???? ?w ? c é át ÷ ó ? ?áx?? ? 7ê ?è? ro?í D?R u? ? ? ?è??? ?)?ê)?é ? é???u? ? ?rouí D?? &?h?$7ì? ?)?é 7?? hítíè ???ì? )è?????4 ?? h?? ? e???? ??4?? h???á w y?????? è ?t?qé? h?)???? ??? ?7?? Hu? ?h?4ò &? ?? ê 1h???é Dè1? ? ?u? ·?? D?é ? ????é ?? ?í u? v???v?? D?è é ?? x?u {????{éí {????H? ? ??? ?? Rx?óDó )áo??í D?????)á ??R7???? ? ???x?é? ?·??h?? ? )è?????? $ {?·h?u ? ?èoòè D?&{??? ??éu? t è?u ?? wê )éIé? y??? éu?? è? ?u? ?wu t{é? ?é D?&yé? ???è ?u? ???e?u t??á? ?{é?)? ? h??q ?{?? ??? Io{?w? k??hu ? ? ?è ??yéR??? ?oD??4???á ???u?é ? t?ê "??
? ?? í ? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? xCw??~àX?!|wQ???????!?z? ü? 5y?

? ? ?? ? ? ? ê á u w ? h?è ? u? ? ? o??D?{éq x?)á{???D?17?? )è??? ??? ? r?w ?x?u ??{???í ??w? ??7ì???é ? f{á? ? t? ?h?? ?f ? ? ??è ?z? ?8b u? ? ? ? u? Y?{é? !x?c? ?? í ?êu Dèé hé{??è ? ? è ?é u???D? ?t? b ??ué o??? t&7?·y é A?u {é???$ê?? b??D?? ? ?t? ù? h?jè è ?? ?è? ??j?{?D?é ? y ???u? ? ?R? oD?????? óf(?? ·àu ? q t?E??ü h?? ? h?? th???è? ??c?? o7?è D?? )é)èé o????? ? ????? h?w ? r?o?í?? ? uD?Y?8éé ?? ???èu 8?vêx ?w h?)èò ??? ? h?)è¤ o?? ? e?D?yé??!h?è ° ????è· ? xy??q ??? )??q?é)?u ?? t??è ??? ?x? ? Dá{?iéD?é ?? ? ??? ??t??? í ì? w ? t ì$ ? t ?h?? ????ó ? v x?u ?{????r??í? 7??è? R??H{é÷ )????s???÷?? t??????ì )è$?? oêè ??Iíì ?? rá? í? t?? ?è??b ??? ? h?Ft?è??? XyéY?h?u éf?t?á?? ? 7??èy ??xò?)á? {?tD?? u? D?é {é??h??? vy???? h???è ?è ? j t?è ????o7?è? D?? é j?Ht??)èh?èú? ? tbD??èh?÷ ?1?é? ? q ÷ ?? ? s ? ? ì ? ? ¨ j ù ? ?÷§ ? ° ¤ ? ? %???§? ° v ü j ? wj Q? ± ü zQ?? ????? ? ? ó ? ?é ? ? í é? ???í ????wt?èì ?????? {?tD?? ? é {èt?? ???? ??t?h??è h?f?I·?u? ? ? c??? t?? ? ?? w Rw o?èí D???b)?u? )?é í tw? ? ?èx???Dá?)?é? ?)?? éh?? ? ? )?1f????u? ? D?? ? ?ê? RD?oéí D?? {è??é ??h??? $ ? ·yu ? ??R? í h?? ??èè ?z?ó??ì ò ? ê )óu? Rh?? ?í ? ??è?ì ?
? ? ? ? ? ? ì ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ì ? ? ? ? ? ? í ? ? ? ì ? ? ? ? ? ?????òX?!xw??????8??wwu?????z? ê? 2y?

?q è ÷ ? ÷ s ? é ? ì ? ? ? ? ? íw h?t)?é H??&t? x?Dá??? h?"t? ? ?è????{??tD?? é ? te?r)íh?è 7?? R??è?í? íé ???? ?x? ?u w )è? ?? ê ??tíu ? hètF??w ? r ? ?í y I?ü? {??D?? h???èué? ?? u? ?? H??)?é é 7?k?y?? k?èu )á? ? e?? D?rá f?)è?í ? ? ? 7?7?? k??·??u? ? ?7ìh??u?? )?I?{??? ?? {èh?è?w??t? u? 7?y??i}yí ???x?? 1(¤?? )è7ìh?gr?????D? ? I???(?? )??h?? ?èf?ì 7ì? ?? ?b ?é ? ? í é u? ì u é ? u ? é ? ?q ? ??? ??)?Rí ó ??? ???u?u ? è ??RoD?(? ? ? ? h?)è?ì? $ ·? t&é? fò? áu? ?t?ê ? u ?? ? ?é? ???h? ? é?? u ·?x?u ? 8???é ? ? ? ??? w ? ? ê 7?? ? 1y? éu? è? w è {éé !? ? ?u? ?t? D?yé??v? ???? üy ?1¤ t??? ? v???? ??????w )á?D???? ????x?7u? ?è(???I)èh? ì? ?? ·? éx?7u? {í??Ix?{á? ? ? ? ? Rí hè{? ? ?è t?r?o??í?? ? D???h?h???(?)?? à ?q? x?y?u ? zD?w x?é ?t??u ? ??{éhí??t?è ???ì)è? ?i????u?? ? ? h?? r?r? tD?? ???é ?{á?w ?ù? ? t?? ? ? ?)ò? é ? h?è? )èw ?{é? $ é? ·?u ? 7ì? r?u?? )???éu t7?? ? ? D?{éhíh?ti?ìèè ?? )è????? ????? é? ? ?? ? ?? í ???? ? ú {èHt???? ???q ÷? ?t??u??? ?·x?uh?(?Dá? ??)?hé? ?rh?é? ?è r?ot?D?ìí ? H??éé? ??? ??? ?u?? ?? ? ?íh?? {?u? ??¨ù?í?? í?7u? x??u?? ??t?{?? ? ? ?h?r?t???????? ???t?éè ?????? ?? x?oD??í?uè é?{èHR?w÷?hít??s ?ìD?)è?é ??? 7????í?? ?{?o??è ???{á?ì??{è??h??? é??u???? ?F? ? t?u ? ? é??u? ?F??? wf??u ? h?t?? è D?x?éu ? ú? ÷? ? s ? w ? ? ? ? ? q ?÷? ? ? è ? ? ? ?

F 7 ! u f?7?hd{?p?o?n???yr?? t?j? y?oe?} v?'??'Xp?q yrD?fj?? ?gz7s?x?i v?ej?j `vqi? hnh?? $p?vq¤?DfoW@r Hpr`t0)qF )?Er4C@u 2yl ?4? C 2 p?oq 2z`I0)mF? ?0?v? ?A?! y?g ?fp?{? YuA???e r?g?s? r{q???du fefq)gcyj? )lpx{nv¨Y?eu? ql hgf?$?d? o?~ v?rd? ? ?vu7q?H??u?? D|)d? ?7?? n ? m! s t ? o?s {gxj(f~hdh}?h?zp?pqzy?j ? ??tp?? ???nx?f?g?)i?dr? 7?j x?y?r?tfq?pj W?ty?d vm{nY?p??j?7?X r?y???j? oh}? ?! ?4C2 Ey??C?@ ? z? {?& R9?"xlxj o¤?zBIs {?@ ?E$u $ Y?hd0H??do?ym??F y?yjpjgfqY ?d? z{?? yx? ?j?nh}·f?? 7?g y?j? h}??·??~ i ??? n? ?!Y ? e?R??fx?l ?r?? ?7?? u 8 d ?od? z%~ ??orm y?tfj? e?g'? {g??xjr18p~?i ?n?~o{?? 7s{x??7?r? tofjym?? z)gr pmtynx ???j{}?zD?u? $A??edq??? ?UtwtR??FsF? g??"?t?(??s?? hdr?? ? o?zy?s?~ {?pjfq1?du zv{??q ? ???yx?jz?}? )mf??u(7dgg hgp???? ?q)???? Yu·u?? ? ?crbc??edl tt)??s t?·?????us ??i h}t1t?Fs?? ? p??q???F 7d?8| h??f?? ?e?? j z s? ? · ?~ e ? 7?y?x?r?fo?? x?7?B?o?I?~{?? {xzxu ty?(zpmynyj? z?? {??0?q ?u ?U??| g?"??Y ??&??zof?{g?jiy?pjfqDdYut ? ~m } } {?hgfq????t8??? ???p}8yq ? yjS ? C Bl $ ? W@?!Q??a?? BI@ E$? $ ? F bQ ? ? d? ? ?dq ? op?fqj?d?~? ? & ? vnhn·z{rFf??? ?o?7?? U ! ?H?t?! $ Q C ?D C Q $ u Fx 4C )2 ? dp?? t2g ?$?SC ?)) s$2 B?!? ?sx ??&{~C tu &yy?H xpjfqwDdv ufuF z0~) t·??? 4C?! 2 {rt?j '?s$} {?2 vjBfqd)g?d fj???d?p~? o?~q?? ??s ?nzz{??~ o·{?j? ?u?~f?? (h??g ozoh?x}? zb?mem ?f?? ?xgF?i ~ Wr·hd? ?tzt{?ss~w ? )??uu ·?? {?)ired???l ? ?rGf?? cm?{~l t?Yu? ? x?q?vm??1?r???? ??? Y?o?4???d d ?{?? 7?wj$e?? ?? ?z uo ? u U ?? {?7?{?pjy?fq)d7?fuW?z{?~ h?y?·bh~??? y?yr{x?jz·z7????n o?{?? ? ovvm}r {n?s?j??{~? tbqu{????poBIri? q @fmE$g?d$ zh~ H ???!??} & ? gof?¨ U?!W@? ? a§? rI?Y? y?pjfqDdYut??fqhg???hg??)?Yu·?b)gkjt47sj ? hdr ? } u ? } ? ? ~ ?i ? t??yx?? ·?? {?c{?el?u? ? `7?b?xcW?7?? p??l z'Xs {?D?yu?? ?!p? m q ? S ? ?EC? ?? ?W@? $ ??(!V?cbeUj ! ? C Q? &? 8? t Q  I $ H F !  C @    ¨ ¨ ¨ ? ? ? jq q 7"§B@ E$ 0dc! 42 b'?¤?a?ypf?dz ?{?V?jyx h}f?g ? wC h}??·?b~ tz{?j ? h?v?F?f?hn? I?doz{?fj?)gkjR{?vjfqDd? lr u ? d ~ m g i u ?{??fqt?d? {??~?? tpn7sfqejojg I?? pq??n7????p?pqy?n i"?z?r H{?m 'Xprty?q )? ???u ??e??r E t?z{nw?| ${uw x?D?Sj? ?r f?C $gE {~$ vuW@o(!q ")nUt0)u 7pxy? 7qTS8Ro7oxQ?F {?P{mBI`@Y E$v$? ?0H? GED?@? z4sC 2 {? BB!&u Aq@ pr 9178?!u?8 v???? c 7?? ? ¨ ¨ ¨ ? ? ? jq d u } ?q g ? ? g ? ? u ? ? ~ }q d u r j d m u g ji ? m ?q } ? d ~q ~ ?n u ? u n u g d ~ ? ? ¤?6?{pf)Yzpf??R??{Y·?pf){fo)r)krzeAz? ? hf4ptp)t)b{??o?? ? zftm ? ·e 7?x??t??x??'?t?? u ? ? r ? $ q m g $ ? w ? ? ?? ny??~)xtt{?y?H?? opmyn?j·f?"(5! 43'21# 0)( '&%#l? ~f"hgf?! hd )r??u)g Uy?pj¨ ?¨fq§}?hdo??zFxm?? ?y?v~qpjfq)~)dtYuu ?z{n}? ??fqYuhgp}??fqo?p??d hgpqpn???n{?$?u? )i·U{?~?j? fjvjfqrpjy?uDdd prfqfq)d?dYu?p}~ pqUoo{??? oux z?b?dm q ?? ·?fq?dw? t{js{g)?vx?u)nu {?r""??llu ? ? ¤8ce??d? {?? ? z? ¤ i ? u¨ ? ? z ? ? ~ ? ?r ? ? ? × ? ? ? ??(?y?? ¤? ? " á é! ? ? w è # )á? ??t? ??? D?é ?? h?R?q h??fò!? áu? ?7ìu t7êí ? ? ?? uè ?è?? ??"?w??ê7ì?$????? ?í{è??? ???u? x?w u Rü? ? o#D?"í ? ?gq?? h?(?á ? oe?? r??? )íh?? $?7?è ? ? k???u ê ? á ?)ò? t?x??? ??u ? ??h?y? ? $u?? t??è ou? è ??{è????? ?ì ·??u ?u é 7ìh?h???é???è ? ·?? u? ?è? ?????U)???)?&??á? 7ê? ?è? ???u? r??? ??tré)??í ?)?h?é è ????? ? z?? hè?f?? ? ???)??D?è é?(??? è ??? Rè? ??w? ??h?rv?? (D?èá oà ?? è ?rHé?u? w D?? 7ì? ???? ?è ? D??éê t?w ? ? 7??í? or???è ?ì·{èí ??á ? ? ??è??ê ??h??? )?R(??é)?? ??????? ? ?é ?o q ? ???u? ? í é ? u???u? u ?w ? ? ?? ?u? ? áw ê ?{??? ? ??á ? ?ré ? uí )è?·? {?? t?h?tD?é ? ?????th?f?? ·?u ?7??t? x?Dáè?é ? ? ? ??? ??? hèf???? )?D?é ??? ???????t????è ???? ? ·?r7?tbH?è?é??í ) ò ??$)?? )??è??é ?7?? )??)???é )áI????? ???u? ? ? )??1rD?f???? t?í )?ê é?y??D?? h?é g?? ????{è?? ?$ ·uíu ? ?fy?r ???í g?è? ì???zoò?ó ??ê t)ó? h??r??í? 1?è? gy?ì ?)è? ???tt???? ì "???? 7?u? ? ??)è? t ??? ? ? × ?? ?? × ? If?t????(??? ?

d x g? ut q ? ? t?yD? ? y?? {??? ? ? prfq?zp?q~????~?? ??7?{?e}ty?? fj?? t4??zp?s t{?7?? ??uy???? ?~p?{? ?qv??{}7?t?u? y??t?g ? ?m?}??{}? ???{?? pjfqpdroy?{x?j~ ?}I}? ?w?§P????? w ?~? o? ? ? j ? ? ? zfmg?do????rw {?·vj? lfqDd? fuz}??·j? {r? ?? 7?7? ???? tx??7?r?? ???? y?t{?? ???? x???? e?7?y?y?? u?? t{?{??? y?pjfq)dfuo???g? yr?jH1 ?t ~ ? j z?}??{x p?q?~?~ ?~h?fje}? pr?| ? ?j ?? ? j? ? h??)}?uo?mj ?} I?} j? é{?j vj? fqj? ?d? o?q y?yx{?j hjYu?}p?j? ?? ?? y?pjfq?nDd7szYu? j o0? ? vq? {?)nhdu?u Rfrl ?{g? gq ? g ?? n ?


赞助商链接

更多相关文章:
更多相关标签:

All rights reserved Powered by 甜梦文库 9512.net

copyright ©right 2010-2021。
甜梦文库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@126.com|网站地图