9512.net
甜梦文库
当前位置:首页 >> 高三语文 >>

之字练习题


一、解释句中“之”字的意义和用法 1、项伯乃夜驰之沛公军。 2、辍耕之陇上。 3、奉之弥繁。 4、侵之愈急。 5、子孙视之不甚惜。 6、人非生而知之者,孰能无惑? 7、汝识之乎? 8、可以知之矣。 9、均之二策,宁许以负秦曲。 10、而从六国破亡之故事。 11、余之力尚足以入。 12、士大夫终不肯以小舟夜泊绝壁之下。 13、以其求思之深而无不在也。 14、师道之不传也久矣。 15、较秦之所得,与战胜而得者,其实百倍。 16、古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得。 17、顷之,烟炎张天。 18、蚓无爪牙之利。 19、石之铿然有声者,所在皆是也。 20、马之千里者,一食或尽粟一石。 21、句读之不知,惑之不解。 22、夫晋,何厌之有。 二、下列加点的“之”字意义和用法相同的是 ( ) A.均之二策,宁许以负秦曲 B.句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉 C.佯狂不知所之者,其辱人贱行,视五人之死,轻重固何如哉 D.以其求思之深而无不在也 E.师道之不传也久矣 F.譬若以肉投馁虎,何功之有 三、判断“之”在文中的意义。 一僧欲 1 之南海,询于唐僧,唐僧不 2 之应。久 3 之,此僧以箪食瓢饮 4 之助至南海,夸 5 之于唐僧:“此何难 6 之有?”唐僧曰:“汝 7 之百折不挠,实可钦佩。然汝 8 之言亦过矣, 君将骄而笑 9 之乎?”

参考答案 一、1—2 动词“到……去”;3—7 第三人称代词“他”“它”“他们”“它们”;8—9 指示代词“这”; 10—12 用在定语和中心语中间“的”;13 用在中心语和补语中间;14—16 用在主谓之间,取 消句子独立性;17 用在时间副词后,补足音节;18—20 定语后置的标志;21—22 宾语提前 的标志。 二、BF(A 这 B 助词,提前宾语 C 往,到……去 D 助词,不译 E 取独 F 助词,提前宾语)

三、1、动词,可译为到、往 2、代词,可译为他 3、助词,调节音节,用在时间词后,不译 4、指示代词,可译为这样 5、代词,可译为这件事 6、助词,宾语前置标志,不译 7、助词,用在主谓之间取消句子独立性,不译 8、结构助词,可译为的 9、人称代词,可译为我


赞助商链接

更多相关文章:
《杨氏之子练习题
《杨氏之子练习题 - 10 杨氏之子 1.看拼音,写词语。 liáng guó ( ) zào yì ( ) liā qǐn ( ) 2.比一比,再组词。 梁( 粱( 杨( 扬( ))...
《杨氏之子练习题
《杨氏之子练习题 - 10 杨氏之子 第一课时 1.我是拼写小能手。 yōu huì ( zǐ yuē ( ) ( ) jiā qín ( zào yì ) ) 2.辨字组词。 梁( ...
字练习题
字练习题 - 文言虚词练习(一) 一、解释句中“而”字的意义和用法 1、得双石于潭上,扣而聆之 2、陋者乃以斧斤考击而求之 3、图穷而匕见 4、余闻...
杨氏之子练习题
杨氏之子练习题 - (一)阅读下列文言文,回答问题。 杨氏之子 梁国杨氏子九岁,甚聪惠。孔君平诣其父,父不在,乃呼儿出。为设果,果有杨 梅。孔指以示儿曰...
部首查字典练习题
部首查字典练习题 - 二年级(1)班部首查字典练习题 姓名: 要查的字 部首 除去部首有几画 时间: 在字典的哪一页 读音 组词 2 个 丰匠危建握掌帚删袄舷拆...
历年高考字形题汇编练习(含答案)
历年高考字形题汇编练习(含答案)_语文_高中教育_教育专区。高考字形题 ...下列词语中,没有错别字的一组是( 差之毫厘,谬以千里 欲加之罪,何患无辞 ...
字形练习100题(带答案)
字形练习100题(带答案)_语文_高中教育_教育专区。高考语文专题训练之字形练习100...没有错别 字的是 A.寥廓 凄惋 箭拔弩张 提要钩玄 B.如厕 桀骜 绿草如荫...
小学文言文阅读练习题答案
小学文言文阅读练习题答案 - 小学文言文阅读练习题答案 一、《杨氏之子》 梁国杨氏子九岁,甚聪惠。孔君平诣其父,父不在,乃呼儿出。为设果,果有杨梅。孔指...
10、杨氏之子达标练习题
10、杨氏之子达标练习题_语文_初中教育_教育专区。《杨氏之子练习题 一、读拼音,写词语。 liáng guō ()( cōng huì )( 爱慕 zào yì )( 爱惜 珍惜 ...
汉字学练习题A 2
汉字学练习题A 2 - 《错误!未找到引用源。 》 汉字学练习题 A 一、填空(每空 1 分,共 15 分) 1. 2. 汉字是记录汉语的 书写符号 系统。 “汉字学”...
更多相关标签:

All rights reserved Powered by 甜梦文库 9512.net

copyright ©right 2010-2021。
甜梦文库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@126.com|网站地图